Mathayo 26:1-75

  • Jodolo poro wach mondo gineg Yesu (1-5)

  • Ool mo ma nigi suya mamit kuom Yesu (6-13)

  • Pasaka mogik kod ndhogo Yesu (14-25)

  • Chakruok mar Chiemo Modhiambo mar Ruoth (26-30)

  • Okor ni Petro ne dhi kwer ni ok ong’eyo Yesu (31-35)

  • Yesu lemo Gethsemane (36-46)

  • Yesu imako (47-56)

  • Iyalo Yesu e nyim Sanhedrin (57-68)

  • Petro kwer ni ok ong’eyo Yesu (69-75)

26  Koro ka Yesu nosetieko wechego duto, nowacho ne jopuonjrene niya:  “Ung’eyo ni chakre sani odong’ odiechienge ariyo to Pasaka timore, kendo ibiro chiw Wuod dhano mondo onege e yath.”  Eka jodong-jodolo kod jodongo mag oganda nochokore e laru mar jadolo maduong’ ma ne nyinge Kayafa,  kendo ne giriwo paro e kindgi mondo gimak Yesu ka gitiyo gi wuond mariek mondo ginege.  To ne giwacho kama: “Ok e kinde sawo dipo ka koko obetie e kind oganda.”  Kane Yesu ni Bethania e od Simon jadhoho,  dhako moro ma ne nigi chupa molos gi kidi mar alabasta moting’o mo ma nigi suya mamit, kendo ma nengone tek ahinya, nobiro mochako olo morno e wi Yesu sama nochiemo.  Kane jopuonjrene oneno mano, ne gibedo gi mirima mi ne gipenjo niya: “Morni kethore kama nang’o?  Nimar dine ous morni pesa mang’eny mondo omi joma odhier.” 10  Kong’eyo mano, Yesu nopenjogi kama: “Ang’o momiyo utemo chando dhakoni? Osetimona tim maber. 11  Nimar kinde duto un gi joma odhier, an to ok ubi bedo koda kinde duto. 12  Sama dhakoni a oketo mo ma nigi suya mamitni e denda, a otimo kamano mondo oika ne yik. 13  Adier awachonu ni, kamoro amora ma wach maberni ibiro landie e piny duto, gima dhakoni osetimoni bende nowach kaka rapar mare.” 14  Eka achiel kuom ji Apar Gariyoka, miluongo ni Judas Iskariot, ne odhi ir jodong-jodolo 15  mi nopenjogi kama: “Ang’o ma ubiro miya mondo andhognugo?” Ne gisingo ni gibiro miye pesa ma mingli mag fedha 30. 16  Omiyo, chakre kanyo nosiko komanyo thuolo maber mar ndhoge. 17  E odiechieng’ mokwongo mar sawo mar Makate Maonge Thowi, jopuonjre Yesu nobiro ire mi gipenje kama: “Idwaro ni wadhi waikni kanye mondo ichamie Pasaka?” 18  Nodwokogi niya: “Donjuru e taon ir Ng’ane-ng’ane kendo uwachne ni, ‘Japuonj owacho kama: “Kinde ma noketna chiegni; abiro timo Pasaka gi jopuonjrena e odi.”’” 19  Omiyo, jopuonjre notimo kaka Yesu nochikogi, mi ne giiko gik moko ne Pasaka. 20  Koro ka nosechopo odhiambo, nobet piny e mesa gi jopuonjrene apar gariyo. 21  Sama ne gichiemo, nowacho kama: “Adier awachonu ni, ng’at achiel kuomu biro ndhoga.” 22  Nikech wachno ne litnegi ahinya, giduto ng’ato ka ng’ato ne gichako penje niya: “Ruoth, dobed an, koso?” 23  Nodwokogi kama: “Jal ma luto lwete koda e bakul e jalno ma biro ndhoga. 24  Adier, Wuod dhano dhi tho mana kaka nondik kuome, to yaye nobed malit ne ng’atno ma Wuod dhano indhogo kokalo kuome! Dine obedo maber moloyo ka dine ok onyuol ng’atno.” 25  Judas, jal ma ne chiegni ndhoge nopenjo kama: “Rabi, dobed an, koso?” Yesu nodwoke niya: “In iwuon isewacho.” 26  Sama ne gidhi nyime gi chiemo, Yesu nokawo makate kendo bang’ guedho, nong’ingo, eka nomiyo jopuonjrene kowacho niya: “Kawuru ucham. Mani ochung’ ne ringra.” 27  Kendo nokawo okombe eka bang’ goyo erokamano nomiyogi kowacho niya: “Madheuru uduto, 28  nimar mani ochung’ ne ‘remba mar singruok’ ma biro chuer mondo owe ne ji mang’eny richogi. 29  To awachonu niya: Ok anachak amadh divai mar olemb mzabibuni kendo nyaka chop chieng’no ma abiro madhee manyien kodu e Pinyruodh Wuora.” 30  Gikone, bang’ wero wende mag pako Nyasaye, ne giwuok mi gidhi e Got Zeituni. 31  Eka Yesu nowachonegi niya: “E otienoni, uduto ubiro chwanyoru nikech an, nimar ondik kama: ‘Abiro goyo jakwath kendo rombe mag kueth biro ke.’ 32  To ka osechiera, abiro dhi Galili motelonu.” 33  To Petro nodwoke niya: “Kata ka jomamokogo duto ochwanyore nikech in, an to ok abi chwanyora ngang’!” 34  Yesu nowachone kama: “Adier awachoni ni, e otienoni, ka pok thwon-gweno okok, ibiro kwer nyadidek ni ok ing’eya.” 35  Petro nodwoke niya: “Kata kochuno ni atho kodi, ok abi kwer ngang’ ni ok ang’eyi.” Jopuonjrene mamokogo duto bende nowacho mana kamano. 36  Eka Yesu nochopo kodgi nyaka kama iluongo ni Gethsemane, mi nowacho ne jopuonjrene niya: “Beduru piny kae sama an adhi kacha mondo alem.” 37  Eka nokawo Petro gi yawuot Zebedi ariyo modhigo, mi nochako bedo gi kuyo ka chunye chandore ahinya. 38  Mi nowachonegi niya: “Chunya nigi kuyo maduong’ ma datho kata. Beduru kae kendo sikuru ka uneno kanyachiel koda.” 39  To ka nosedhi mabor matin, nopodho auma, mi nolemo kama: “Wuora, ka nyalore to gol okombeni oa kuoma. Kata kamano, ok kaka adwaro to kaka in idwaro.” 40  Kendo noduogo ir jopuonjrene monwang’ogi ka ginindo, mi nopenjo Petro niya: “Ok unyal neno ka urito koda kata mana kuom sa achiel kende? 41  Sikuru ka uneno kendo lemuru ma ok uwe, mondo kik udonj e tem. En adier ni chuny dwaro, to ringruok e ma nyap.” 42  Nodhi kendo mar ariyo molemo niya: “Wuora, ka ok nyalre mondo mani okal to ni nyaka amadhe, dwaroni e ma mondo otimre.” 43  Mi noduogo kendo moyudogi ka ginindo nimar nindo nohewogi. 44  Omiyo, noweyogi kendo, mi nodok lemo kendo mar adek, kowacho mana wecheka. 45  Eka noduogo ir jopuonjrene mowachonegi niya: “E sa ma kama unindo kendo uyueyo! Neuru! Sa midhi ndhogie Wuod dhano e lwet joricho osekayo machiegni. 46  Auru malo, wadhiuru. Neuru! Jandhokna osekayo machiegni.” 47  Ka pod nowuoyo, ne! Judas, achiel kuom ji Apar Gariyoka, nobiro ka en gi oganda mang’ongo moting’o ligengni gi arunge ka oorgi gi jodong-jodolo gi jodongo mag oganda. 48  Koro jandhokne noyudo osemiyogi ranyisi moro kowachonegi kama: “Ng’at ma abiro nyodho, mano e en; makeuru.” 49  Kendo nodhi moriere nyaka ir Yesu mowacho niya: “Misawa Rabi!” kae to nonyodhe gi mor. 50  To Yesu nopenje kama: “Omera, ang’o mokeli ka?” Eka ne gisudo nyime kendo ne gimako Yesu mondo gidhi kode. 51  To ne! achiel kuom joma ne nigi Yesu notero lwete mi owuodho liganglane kendo ne ochadho misumba mar jadolo maduong’, mi nong’ado ite oko. 52  Eka Yesu nowachone niya: “Duok liganglani kare, nimar jogo duto ma tiyo gi ligangla notho tho ligangla. 53  Koso iparo ni ok anyal sayo Wuora mondo oorna gie sani lijion* mokalo 12 mag malaike? 54  Ka en kamano, ere kaka Ndiko onego ochop ma nyiso ni nyaka timre e yo ma kama?” 55  E sano, Yesu nowacho ne oganda niya: “Ere gimomiyo ubirona ka uting’o ligengni gi arunge ka joma dhi mako jamecho? Pile ka pile najabet e hekalu ka apuonjo, to ok ne umaka. 56  To magi duto osetimore mondo weche ma jonabi nondiko ochop.” Eka jopuonjre duto ne ojwang’e mi giringo. 57  Joma nomako Yesu notere ir Kayafa, jadolo maduong’, kama jondiko gi jodongo ne ochokoree kanyachiel. 58  To Petro nosiko ka luwo bang’gi ka en mabor matin nyaka e laru mar jadolo maduong’, kendo bang’ donjo iye, nobet gi jotich mag ot mondo one gima ne dhi timore. 59  Koro jodong-jodolo gi buch Sanhedrin duto ne manyo wach mar miriambo ma ne ginyalo donjonego Yesu mondo ginege. 60  To ne ok giyudo wach moro amora kata obedo ni joneno mang’eny mag miriambo nobiro. Bang’e ji ariyo nobiro, 61  mi ne giwacho kama: “Ng’atni ne jawacho ni, ‘Anyalo goyo hekalu mar Nyasaye piny kendo gere gi ndalo adek.’” 62  Eka jadolo maduong’ ne ochung’ mopenje niya: “Ionge dwoko? En wach mane ma jogi donjonigo?” 63  To Yesu ne oling’ aling’a. Omiyo, jadolo maduong’ nowachone niya: “Kuong’ri gi Nyasaye mangima mondo iwachnwa ka in e Kristo Wuod Nyasaye!” 64  Yesu nokone kama: “In iwuon e miwacho. To awachonu niya: Chakre sani ubiro neno Wuod dhano kobet e bat korachwich ma nigi teko, kendo kobiro e boche polo.” 65  Eka jadolo maduong’ noyiecho lepe ma oko mowacho kama: “Osechayo Nyasaye! Ere tiende medo luongo joneno? Neuru! Koro usewinjo achayano. 66  Uneno nade?” Ne gidwoko niya: “Jali owinjore otho.” 67  Eka ne ging’ulo olaw e wang’e kendo ne gigoye adhong’. Moko nothalo wang’e 68  ka giwacho kama: “Kornwae wach, in Kristo. En ng’ano mogoyi?” 69  Koro Petro nobet oko e laru, kendo jatich moro ma nyako nobiro ire mowachone niya: “In bende a in gi Yesu ma Ja-Galili!” 70  To nokwer e nyimgi giduto kowacho kama: “Ok ang’eyo gima iwachono.” 71  Ka nowuok oko e dho rangach, nyako machielo nonene mowacho ne joma ne ni kanyo niya: “Ng’atni ne nigi Yesu Ja-Nazareth.” 72  Ne okwer kendo kokuong’ore niya: “Ok ang’eyo ng’atno!” 73  Matin bang’e, joma noyudo ochung’ kanyo nobiro kendo ne giwacho ne Petro kama: “Kuom adier, in bende in achiel kuomgi nimar adier kit wuoyoni nyiso mano.” 74  Eka nochako kuong’ore koramo niya: “Ok ang’eyo ng’atno!” To gikanyono, thwon-gweno nokok. 75  Eka Petro noparo wach ma Yesu nosewacho kama: “Ka pok thwon-gweno okok, ibiro kwer nyadidek ni ok ing’eya.” Kendo nowuok oko mi noywak malit ahinya.

Weche Moler Piny

Lijion ne en kidieny maduong’ie moloyo e oganda lweny mar Rumi. Ka eri ochung’ ne kwan mang’ongo.