Mathayo 17:1-27

  • Kaka kit Yesu ne olokore (1-13)

  • Yie ma chal gi koth karadali (14-21)

  • Ikoro kendo tho mar Yesu (22, 23)

  • Ichulo osuru gi pesa ma mingli moa e dho rech (24-27)

17  Ndalo auchiel bang’e, Yesu nokawo Petro gi Jakobo kod Johana owadgi, mi noterogi nyaka malo e wi got moro mabor kar kendgi.  Eka kit Yesu nolokore e nyimgi; lela wang’e ne orieny ka wang’-chieng’, kendo lepe ma oko ne orieny kaka ler.  To ne! Musa gi Elija nofwenyorenegi kanyo, to ne giwuoyo gi Yesu.  Eka Petro nowacho ne Yesu niya: “Ruoth, otimore maber ni wan kae. Kihero to abiro gero hembe adek kae, achiel mari, achiel mar Musa, to achiel mar Elija.”  Ka pod nowuoyo, ne! bor polo ma rieny noumogi, kendo ne! dwol moro nowuok e bor polono ka wacho niya: “Ma Wuoda ma ahero, ma aseyiego. Winjeuru.”  Kane giwinjo mano, jopuonjre nopodho auma kendo luoro nomakogi ahinya.  Kae to Yesu nosudo machiegni, mi nomulogi kowachonegi kama: “Auru malo. Kik uluor.”  Kane giting’o wang’gi, ne ok gineno ng’at machielo, mak mana Yesu owuon.  Sama ne gilor a e got, Yesu nochikogi niya: “Kik uhul fwenyno ne ng’ato ang’ata nyaka bang’ ka Wuod dhano osechier oa kuom joma otho.” 10  To jopuonjrene nopenje kama: “Kare ang’o momiyo jondiko wacho ni Elija nyaka bi mokwongo?” 11  Nodwokogi niya: “Kuom adier Elija biro, kendo obiro duoko gik moko duto kaka ne gin. 12  Kata kamano, awachonu ni Elija osebiro kendo ne ok gifwenye, to ne gitimone mana kaka ne gidwaro. Kamano bende, e kaka Wuod dhano noyud sand e lwetgi.” 13  Eka jopuonjrene noyango ni kare nowuoyo e wi Johana Jabatiso. 14  Kane gichomo kama oganda ne nitie, ng’at moro nodhi ire mogoyo chonge piny e nyime ka wacho niya: 15  “Ruoth, kechie wuoda nikech en gi tuo mar ndulme kendo ochandore malit. Ojapodho nyading’eny e mach kendo e pi. 16  Ne akele ir jopuonjreni to ne ok ginyal change.” 17  Yesu nodwoko kama: “Yaye un tieng’ ma onge yie kendo mobam, anasik kodu nyaka karang’o? Abiro nano kodu nyaka karang’o? Kelnagouru kae.” 18  Eka Yesu nokwero jachien ma ne ni kuome, mi jachiendno nowuok kuom wuowino, kendo wuowino nochango chakre sano. 19  Koro jopuonjre nodhi ir Yesu kar kendgi mi gipenje niya: “Ang’o momiyo gole nende otamowa?” 20  Nodwokogi kama: “En nikech un gi yie matin. Nikech adier awachonu ni, ka un gi yie ma rom kata gi koth karadali, ubiro wacho ne godni ni, ‘Dar ka idhi kacha,’ to obiro dar, kendo onge gima biro tamou.” 21  —— 22  Ka noyudo gichokore kanyachiel e Galili, kanyo e ma Yesu nowachonegie niya: “Wuod dhano idhi ndhog mi chiwe e lwet ji, 23  kendo gininege kae to e odiechieng’ mar adek ibiro chiere.” Mano ne omiyo gibedo gi kuyo ahinya. 24  Kane gisechopo Kapernaum, joma ne solo osuru mar drakma ariyo, nodhi ir Petro mi gipenjo niya: “Be japuonju chuloga osuru mar drakma ariyo?” 25  Nodwokogi kama: “Ochuloga.” Kata kamano, ka nodonjo e ot, Yesu e ma nokwongo wuoyo ka penje niya: “Ineno nade Simon? Ruodhi mag piny sologa osuru mopogore opogore koa kuom jomage? Kuom yawuotgi, koso kuom jomamoko?” 26  Ka nodwoko ni: “Kuom jomamoko,” Yesu nokone niya: “Kare adier yawuotgi ni thuolo kuom wach chulo osuru. 27  To mondo kik wachwanygi, dhi e nam ibol olow, kae to iyaw dho rech mikwongo mako to ibiro nwang’o fedha ma mingli. Kaw mano mondo ichulgo jogo, mara kod mari.”

Weche Moler Piny