Mathayo 23:1-39

  • Kik uluw tim jondiko gi Jo-Farisai (1-12)

  • Nobed malit ne jondiko gi Jo-Farisai (13-36)

  • Yesu oywago Jerusalem (37-39)

23  Eka Yesu nowuoyo gi oganda kod jopuonjrene kowacho niya:  “Jondiko gi Jo-Farisai osebet kendgi giwegi e kom Musa.  Omiyo, gik moko duto ma giwachonu, winjuru kendo timuru, to kik utim ka luwore gi timbegi nimar giwacho to ok gitim.  Gitueyo ting’ mapek kendo giketogi e gok ji to gin giwegi ok gidwar mulo gigo gi lith lwetegi.  Gik moko duto ma gitimo, gitimogi ni mondo dhano onegi, nimar giyaro ndede ma ting’o Ndiko kendo girwake kaka gima miyogi arita kendo gimedo riak lepgi obed maboyo.  Gihero bet kuonde moyiedh mogik e nyasi kod kombe ma nyime e sunagoke,  gihero bende mos ma idhialogigo e chirni, kendo mondo ji oluonggi ni Rabi.  Un to kik luongu ni Rabi nikech Japuonju en achiel, to uduto un owete.  E wi mano, kik uluong ng’ato ang’ata e piny ni wuonu nikech Wuonu en achiel manie polo. 10  Bende, kik luongu ni jotelo nikech Jatendu en achiel, ma en Kristo. 11  To ng’at maduong’ moloyo e kindu nyaka bed jatiju. 12  Ng’at ma ng’awore malo owuon noduoke piny to ng’at ma duokore piny owuon nong’awe malo. 13  “Yaye nobednu malit un jondiko gi Jo-Farisai, un joma wuondore! nikech uloro ne ji Pinyruodh polo; nimar un uwegi ok udonjie, to bende jogo ma dwaro donjoe ok uyienegi. 14  —— 15  “Yaye nobednu malit un jondiko gi Jo-Farisai, un joma wuondore! nikech uwuotho kung’ado nam kod lowo motwo mondo umi ng’ato olokre, eka bang’ koselokore to umiyo owinjore dhi e Gehena* nyadiriyo moloyo un uwegi. 16  “Yaye nobednu malit un joma tayo jomamoko to un uwegi un muofni, un ma uwacho ni, ‘Ka ng’ato kuong’ore gi hekalu, ok udew; to ka ng’ato kuong’ore gi dhahabu mar hekalu, ni to wachno otueye.’ 17  Un jo mofuwo kendo ma muofni! Ka gadier, mane maduong’ moloyo, en dhahabu, koso hekalu ma e ma miyo dhahabu bedo gima ler? 18  E wi mano, uwacho ni, ‘Ka ng’ato kuong’ore gi kendo mar misango, en kayiem nono; to ka ng’ato kuong’ore gi mich man kuome, ni to mano otueye.’ 19  Un muofni! Ka gadier, mane maduong’ moloyo, en mich, koso en kendo mar misango ma e ma miyo michno bedo gima ler? 20  Kuom mano, ng’ato ang’ata ma kuong’ore gi kendo mar misango, okuong’ore kode kanyachiel gi gik moko duto man e iye; 21  to ng’at ma kuong’ore gi hekalu, okuong’ore kode kanyachiel gi Jalno modak e iye; 22  kendo ng’ato ang’ata ma kuong’ore gi polo, okuong’ore gi kom-loch mar Nyasaye kanyachiel gi Jalno mobet e komno. 23  “Yaye nobednu malit, un jondiko gi Jo-Farisai, un joma wuondore! nikech uchiwo achiel kuom apar mar mint kod dil gi kumin,* to usejwang’o weche madongo moloyo mag Chik, ma gin timbe makare, gi kecho ji, kod nyiso yie. Gigo ne dwarore ni otim, to ok ni koro ijwang’o gik mamoko. 24  Un joma tayo jomamoko to un uwegi un muofni, udhing’o ojur to umuonyo ngamia! 25  “Yaye nobednu malit, un jondiko gi Jo-Farisai, un joma wuondore! nikech ulwoko ng’e okombe kod ng’e san, to igi opong’ gi ich-lach kod timo gik mokalo tong’. 26  In Ja-Farisai ma muofu, kwong ilwok i okombe kod san mondi eka ng’eye bende obed maler. 27  “Yaye nobednu malit, un jondiko gi Jo-Farisai, un joma wuondore! nikech uchal gi liete mobuk ma rachar, ma nenore maber gi oko to igi opong’ gi choke joma otho kod gik moko duto ma ok ler. 28  E yo ma kamano, un bende unenoru gi oko e wang’ ji ni un joma kare, to iu opong’ gi wuondruok kod ketho chik. 29  “Yaye nobednu malit, un jondiko kod Jo-Farisai, un joma wuondore! nikech ugero liete jonabi kendo ubero liete mag joma kare 30  kendo uwacho ni, ‘Dine bed ni wadak e kinde mag kwerewa, dine ok wariwore kodgi e chuero remb jonabi.’ 31  Kuom mano, udonjo ne un uwegi ni un nyithind joma nonego jonabi. 32  Kare pong’uru apong’a rapim mar kwereu. 33  “Un thuonde kendo nyithind thuonde, ere kaka ubiro ringo bura mar Gehena?* 34  Nikech mano, ero aoronu jonabi gi joma riek kod joma puonjo ji. Moko kuomgi ununeg kendo unugurgi e yien to moko kuomgi unuchwad e sunagokeu mi nusandgi kowuok e taon moro nyaka e taon machielo, 35  mondo eka remb ji duto makare ma ne ochuer e piny obi obed e wiu, chakre gi remb Abel ng’at makare nyaka e remb Zakaria wuod Barakia ma ne unego e kind hekalu gi kendo mar misango. 36  Adier awachonu ni, magi duto nobi e wi tieng’ni. 37  “Jerusalem, Jerusalem, in janeg jonabi kendo jachiel joma oor iri gi kite—mano kaka nyading’eny ne adwaro choko nyithindi kanyachiel mana kaka gweno choko nyithinde e bwo buombene! To un ne ok udwar. 38  Neuru! Odu osejwang’nu. 39  Nimar awachonu ni, ok ununena ngang’ chakre sani nyaka chop nuwach ni, ‘Ng’at moguedh en ng’atno ma biro e nying Jehova!’”

Weche Moler Piny

Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.
Mint, dil, kod kumin gin kit yien moko ma chalo alode ma ji pidho e puothe matindo kae to itiyo kodgi e medo ndhadhu e chiemo.
Ne en kar wang’o yugi oko mar Jerusalem. Ne Glosari.