Mathayo 27:1-66

  • Ichiwo Yesu e lwet Pilato (1, 2)

  • Judas odere (3-10)

  • Ka Yesu ni e nyim Pilato (11-26)

  • Ji jaro Yesu (27-31)

  • Ogure e yath Golgotha (32-44)

  • Tho mar Yesu (45-56)

  • Yik mar Yesu (57-61)

  • Irito liel maber (62-66)

27  Kane piny oru, jodong-jodolo duto gi jodongo mag oganda noriwo paro kanyachiel e wi Yesu mondo onege.  Bang’ tueye, ne gitere mi gichiwe e lwet Pilato ma ne locho kaka gavana.  Kane Judas jandhokne oneno ni oseng’ad ne Yesu buch tho, nowinjo malit moduoko ne jodong-jodolo gi jodongo pesa ma mingli 30 mag fedha ma ne omiyeka,  kowachonegi kama: “Ne atimo richo kuom ndhogo remo ma onge ketho.” Ne gidwoke kama: “Mano obadhowae ang’o? Mano en wachni iwuon!”  Omiyo, nowito pesago e hekalu mi oa kanyo. Eka nodhi mi odere.  To jodong-jodolo nokawo pesago mi giwacho niya: “Ok en gima owinjore gi chik mondo waketgi e kar keno maler nikech gin pesa mag remo.”  Bang’ riwo paro kanyachiel, ne gitiyo gi fedhago e ng’iewo puoth jachue agulni mondo kanyo obed kar yiko welo.  Kuom mano, oseluong puodhono ni Puoth Remo nyaka chil kawuono.  Eka wach ma nowach kokalo kuom janabi Jeremia nochopo niya: “Kendo ne gikawo pesa ma mingli 30 mag fedhago, ma gin nengo ma noket e wi ng’atno, ng’at ma nyithind Israel moko noketo nengo kuome, 10  kendo ne gichiwo pesago ne puoth jachue agulni ka luwore gi kaka Jehova nosechika.” 11  Koro Yesu ne ochung’ e nyim gavana, eka gavanano nopenje kama: “In e Ruodh Jo-Yahudi, koso?” Yesu nodwoke niya: “In iwuon isewacho.” 12  To sama jodong-jodolo gi jodongo ne donjone, ok nodwoko. 13  Eka Pilato nopenje kama: “Be iwinjo weche mang’eny ma gidonjonigo?” 14  To ok nodwoke kata wach achiel, mi mano nomiyo gavana owuoro ahinya. 15  Koro e kinde sawo ka sawo, gavana ne nigi tim mar gonyo ne oganda ng’at achiel motue ma ne oganda dwaro. 16  Gie kindeno, noyudo otue ng’at moro miluongo ni Baraba ma humbe ne rach ahinya. 17  Omiyo, kane gichokore kanyachiel, Pilato nopenjogi niya: “En ng’ano mudwaro ni agonynu? Baraba, koso Yesu miwacho ni en Kristo?” 18  Nimar Pilato nong’eyo ni ich-lit e ma nomiyo gichiwo Yesu e lwete. 19  E wi mano, ka noyudo obet e kom-bura, chiege ne oorone wach niya: “Kik idonjri e wach ng’at makareno nimar kawuono nachandora ahinya e lek nikech ng’atno.” 20  Kata kamano, jodong-jodolo gi jodongo nojiwo oganda mondo gikwa Baraba, to mondo neg Yesu. 21  Gavana nopenjogi kama: “Ng’ano kuom ji ariyogi mudwaro ni agonynu?” Ne gidwoke niya: “Baraba.” 22  Pilato nopenjogi niya: “Kare ang’o monego atim gi Yesu miwacho ni en Kristoni?” Giduto ne gidwoke kama: “We mondo ogure e yath!” 23  Nopenjogi kama: “Nikech ang’o? En ketho mane mosetimo?” Pod ne gimedo kok matek niya: “We mondo ogure e yath!” 24  Ka Pilato noneno ni loko pach ji ne otame, to kar mano koko e ma ne medore, nokawo pi mologo lwete e nyim oganda kowacho niya: “Aonge ketho kuom remb ng’atni. Mano en wachu uwegi.” 25  Eka ji duto nodwoko kama: “Rembe mondo obed e wiwa kendo e wi nyithindwa.” 26  Eka nogonyonegi Baraba kae to nochiko mondo ochwad Yesu mi ne ochiwe mondo ginege e yath. 27  Eka askeche mag gavana nokawo Yesu mi gitere e od gavana kendo ne gichoko kanyachiel kidieny mangima mar askeche kolwore. 28  Mi ne gilonyo lepe ma oko, mi girwakone kandho makwar mapichni, 29  kendo ne giloso osimbo mar kuthe mi gisidhone e wiye, bende ne giketo odundu e lwete ma korachwich. Eka ne gigoyo chonggi piny e nyime ka gijare niya: “Misawa, in Ruodh Jo-Yahudi!” 30  Bende, ne ging’ulo olaw kuome mi gikawo odunduno kendo ne gichako goyo wiye. 31  Gikone kane gisejare, ne gilonyone kandho mi girwakone lepe ma oko, kendo ne gitere mondo ogure e yath. 32  Sama ne gidhi, ne giyudo Ja-Kirene moro ma nyinge Simon. Ne gichuno ng’atno mondo oting’ yath ma ne idhi negie Yesu. 33  To kane gichopo kama iluongo ni Golgotha, tiende ni, Kar Hanga Wich, 34  ne gimiye divai mokik gi kedhno mondo omadh; to bang’ bile, notamore madho. 35  Kane gisegure e yath, ne gipogore lepe ma oko kuom goyo ombulu, 36  kendo ne gibet kanyo ka girite. 37  Bende, ne giketo ndiko moro gi ka wiye ma lando wach ma ne odonjnego niya: “Mani en Yesu Ruodh Jo-Yahudi.” 38  Jomecho moko ariyo bende ne ogur e yien e bathe, achiel e bade korachwich to machielo e bade koracham. 39  To joma kadho nochako wuoyone ka gijare kendo ne giyiengo wigi, 40  ka giwacho niya: “In ma nidhi goyo hekalu piny kendo gere gi ndalo adek, kare resri ane iwuon! Ka in wuod Nyasaye, lor ane iwuog e yadh-sandno!” 41  E yo ma kamano bende, jodong-jodolo kaachiel gi jondiko gi jodongo nochako jare ka giwacho kama: 42  “Noreso jomoko; en owuon to ok onyal resore! En Ruodh Israel; kare koro olor ane oa e yadh-sandno eka wanayie kuome. 43  Oseketo genone kuom Nyasaye; Nyasaye mondo orese ane ka odware, nimar nowacho ni, ‘An Wuod Nyasaye.’” 44  E yo ma kamano, kata mana jomecho ma nogur e yien e bathe koni gi koni bende ne jare. 45  Chakre sa auchiel odiechieng’ ka dhi nyime, mudho noimo pinyno duto nyaka sa ochiko. 46  E kar sa ochiko, Yesu nokok gi dwol maduong’ niya: “Eli, Eli, lama sabakthani?” tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iseweya nang’o?” 47  Kane giwinjo mano, moko kuom joma ne ochung’ kanyo nochako wacho kama: “Ng’atni luongo Elija.” 48  Eka gikanyono achiel kuomgi noringo mokawo sipanj kendo nonyume e divai mawach, mi nokete e odundu kae to nomiye mondo omadh. 49  To jomamoko kuomgi nowacho kama: “We obedne kamano! Wane ane kabe Elija dhi biro mondo orese.” 50  Yesu nokok kendo gi dwol maduong’ kae to much ngima norumone. 51  To ne! pasia mar hekalu nobarore ariyo a malo nyaka piny, kendo piny noyiengni mi lwendni nobarore. 52  Liete noyawore kendo ringre mang’eny mag joma ler ma ne osenindo e tho nothulore oko 53  (kendo ji ma ne owuok koa e kar lietego bang’ ka nosechiere nodonjo e dala malerno), mi ne ginenore ne ji mang’eny. 54  To ka jatend-askeche* kod joma ne ni kode ka girito Yesu noneno yiengni mar piny kod gik ma ne timore, luoro nomakogi ahinya mi giwacho niya: “Adier, jali ne en Wuod Nyasaye.” 55  Kendo ne nitie mon mang’eny ma ne ng’icho gi kama bor matin, to noyudo gia Galili kanyachiel gi Yesu mondo gitine; 56  moko kuomgi ne gin Maria Magdalina,* gi Maria min Jakobo gi Jose, kod min yawuot Zebedi. 57  Koro nikech nosechopo odhiambo, jamwandu moro ma nyinge Josef ma Ja-Arimathea nobiro. En bende nosebedo japuonjre Yesu. 58  Ne odhi ir Pilato kendo nokwaye ringre Yesu. Eka Pilato nochiko mondo omiyego. 59  Mi Josef nokawo ringreno moboye e law kitani maler kendo maber ahinya, 60  mi nokete e liel ma mare ma nosekunyo ei lwanda. Kendo bang’ ng’ielo kidi maduong’ e dho liel, noa kanyo. 61  To Maria Magdalina kod Maria machielono nodhi nyaka kanyo mi gibet e nyim liel. 62  Odiechieng’ ma noluwo, ma ne en bang’ chieng’ Ikruok mar Sabato, jodong-jodolo gi Jo-Farisai nochokore kanyachiel e nyim Pilato 63  ka giwacho niya: “Ruoth, waparo kaka jawuondno nowacho ka pod ongima ni, ‘Bang’ odiechienge adek ibiro chiera.’ 64  Omiyo, gol chik mondo orit liel nyaka e odiechieng’ mar adek, po nono jopuonjrene dibi mi gikwale kae to giwach ne oganda ni, ‘Osechiere oa kuom joma otho!’ Eka wuond ma achienno biro bedo marach moloyo mokwongo.” 65  Pilato nowachonegi niya: “Unyalo keto jarit. Dhiuru urite kaka un uwegi ung’eyo.” 66  Omiyo, mondo girit liendno motegno, ne gidhi mi gilore gi kidi kendo ne giketo jarit.

Weche Moler Piny

Jatelo ma askeche lweny 100 mag Rumi ni e bwoye.
Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.