Mathayo 28:1-20

  • Ichiero Yesu (1-10)

  • Imiyo askeche asoya mondo giriamb (11-15)

  • Ichiwo chik mar loko ji obed jopuonjre (16-20)

28  Bang’ Sabato ka piny nochako yawore e odiechieng’ mokwongo mar juma, Maria Magdalina* kod Maria machielono nobiro limo liel.  To ne! piny ne oyiengni matek nimar malaika mar Jehova noselor koa e polo mobiro, kendo ne ong’ielo kidi tenge mi nobetie.  Nenruokne ne chal gi mar mil polo kendo lepe ne rachar ka pe.  Ee, nikech ne giluore, jorit nokirni mi gibedo mana ka joma otho.  Kata kamano, malaikano nowacho ne mon-go niya: “Kik ubed maluor, nikech ang’eyo ni umanyo Yesu ma nogur e yath.  Oonge kae nimar osechiere mana kaka nowacho. Biuru une kama ne oketee.  Omiyo, dhiuru mapiyo kendo uwach ne jopuonjrene ni osechiere oa kuom joma otho, nimar neuru! otelonu odhi Galili. Kuro e ma ubiro nenee. Neuru! Asewachonu.”  Kuom mano, ka luoro gi ilo maduong’ ne omakogi, ne giwuok e kar liel ng’wech mondo gidhi ginyis jopuonjrene.  To ne! Yesu noromo kodgi mi nowachonegi kama: “Misawauru!” Ne gisudo ire mi gimako tiende ka gikulorene ka gimiye luor. 10  Eka Yesu nowachonegi niya: “Kik ubed gi luoro! Dhiuru unyis owetena mondo gidhi Galili kendo kuro gibiro nenae.” 11  Kane gin e yo, moko kuom jorit nodonjo ei taon kendo ne ginyiso jodong-jodolo gik moko duto ma nosetimore. 12  Eka ka jogo nosechokore gi jodongo mi giriwo paro kanyachiel, ne gimiyo askeche pesa ma mingli mag fedha mogundho 13  mi ne giwachonegi kama: “Wachuru ni, ‘Jopuonjrene nobiro gotieno mi gikwale ka wan to wanindo.’ 14  To ka wachno ochopo e it gavana, wabiro leronego, omiyo kik chunyu chandre.” 15  Kuom mano, ne gikawo pesago mi gitimo kaka nochikgi, kendo wachno oselandore ahinya e kind Jo-Yahudi nyaka chil kawuono. 16  Kata kamano, jopuonjrene apar gachielgo nodhi Galili e got kama Yesu noyudo osechano mondo giromie. 17  Kane ginene, ne gikulorene ka gimiye luor, ka jomoko kuomgi to ne nigi kiawa. 18  Yesu nosudo irgi mowachonegi niya: “Osemiya teko duto e polo kod piny. 19  Kuom mano, dhiuru e ogendni duto mondo ulok ji obed jopuonjrena, kubatisogi e nying Wuoro, gi mar Wuode, kod mar roho maler, 20  kendo kupuonjogi rito weche duto ma asechikou. To neuru! An kodu kinde duto nyaka e giko mar ndalo.”

Weche Moler Piny

Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.