Mathayo 6:1-34

 • TWAK MA YESU NE OGOLO E GOT (1-34)

  • Kik wanyisre ni wan joma kare (1-4)

  • Kaka onego walem (5-15)

   • Lamo mar Ruoth (9-13)

  • Tueyo chiemo (16-18)

  • Mwandu manie piny kod manie polo (19-24)

  • Weuru bedo gi parruok (25-34)

   • Sikuru kudwaro mokwongo Pinyruoth (33)

6  “Tang’uru kik utim gik makare e nyim ji mana ni mondo gineu; nono to ok ubi yudo pok moa kuom Wuonu manie polo.  Omiyo, sama ichiwo mich mag konyo jochan, kik igo turmbeta e nyimi kaka joma wuondore jotimo e sunagoke kod e wang’ yore ni mondo ji omigi duong’. Adier awachonu ni, giseyudo pokgi chuth.  To in, sama ichiwo mich mag konyo jochan, kik iwe lweti ma koracham ong’e gima lweti ma korachwich timo,  mondo mich ma ikonyogo jochan obed ma ling’ling’. Eka Wuonu ma neno ka en kama opondo nochuli.  “Bende, sama ulemo, kik ubed kaka joma wuondore, nimar gihero lemo ka gichung’ e sunagoke gi akek yore madongo ni mondo ji onegi. Adier awachonu ni giseyudo pokgi chuth.  To in kilemo, donj e odi kar kendi, kendo bang’ loro dhoot, lam Wuonu man kama opondo. Eka Wuonu ma neno ka en kama opondo nochuli.  Sama ulemo, kik unwo anwoya weche kaka joma oa e ogendni mamoko timo, nikech giparo ni ibiro winjgi ka gitiyo gi weche mang’eny.  Omiyo, kik ubed kaka gin, nimar Wuonu ong’eyo gik muchando kata ka pok ukwaye.  “Un to koro onego ulem kama: “‘Wuonwa manie polo, nyingi mondo obed maler. 10  Pinyruodhi mondo obi. Dwaroni mondo otimre bende e piny, kaka e polo. 11  Miwa kawuono chiembwa mar odiechieng’ni; 12  kendo iwenwa gopewa kaka wan bende waseweyo ne jogopewa. 13  Kendo kik iterwa e tem, to ireswa kuom Ng’at Marach.’ 14  “Nimar kuweyo ne ji kethogi, Wuonu manie polo bende nowenu; 15  to ka ok uwe ne ji kethogi, Wuonu bende ok bi weyonu kethou. 16  “Ka utueyo chiemo, weuru bedo gi wang’ mokuyo kaka joma wuondore nikech gimiyo wengegi neno mojuol mondo ji ong’e ni gitueyo. Adier awachonu ni, giseyudo pokgi chuth. 17  To in kitueyo, wir mo e wiyi kendo ilwok wang’i 18  mondo mi kik inenri ni itueyo e wang’ dhano, to mana e wang’ Wuonu man kama opondo. Eka Wuonu ma neno ka en kama opondo nochuli. 19  “Weuru kano mwandu magu e piny, kama kudni kod nyal kethoe kendo kama jokuoge donjoe mi gikwal. 20  Kar mano, kanuru mwandu magu e polo, kama kudni kata nyal ok nyal kethoe kendo kama jokuoge ok nyal donjoe mi gikwal. 21  Nimar kama mwanduni nitie, kanyo bende e kama chunyi nitiere. 22  “Taya mar del en wang’. Omiyo, ka wang’i ochomo kamoro achiel, dendi duto biro bet gi ler. 23  To ka wang’i nigi ich-lit, dendi duto biro bedo mudho. Kendo ka adier ler man kuomi en mudho, mano kaka en mudho mandiwa! 24  “Onge ng’at ma nyalo bedo misumba ruodhi ariyo; nimar obiro sin gi moro to ohero machielo, kata obiro makore gi moro to ochayo machielo. Ok unyal bedo wasumbni mag Nyasaye kendo wasumbni mag Mwandu. 25  “Mano e momiyo awachonu niya: Weuru bedo gi parruok e wi ngimau kuom gima ubiro chamo, kata ma ubiro madho, kata kuom gima ubiro rwako e dendu. Donge ngima duong’ moloyo chiemo, to del duong’ moloyo lewni? 26  Nonuru adimba winy manie polo; ok gichuo kodhi, ok gike, bende ok giken e deche. To pod Wuonu manie polo pidhogi. Donge un to nengou duong’ ahinya moloyogi? 27  Ng’ano kuomu ma kuom parruok nyalo medo bor mar ngimane kata mana gi bat achiel? 28  Bende, uparoru nang’o kuom wach lewni? Puonjreuru kuom kaka maua mag pap dongo; ok gichandre gi tich kendo ok gitwang’ lewni; 29  to awachonu ni, kata mana Solomon e ber mar duong’ne duto, ok norwakore kaka achiel kuom mauago. 30  Koro ka Nyasaye rwako yien ayiena manie papgo kamano, ma gin mana gik ma betie kawuono to kiny iwitogi e mach, donge obiro rwakou moloyo, koso, un joma nigi yie matin-gi? 31  Omiyo, kik uparru ka upenjoru ni, ‘Ang’o ma wabiro chamo?’ kata ni, ‘Ang’o ma wabiro madho?’ kata ni, ‘Ang’o ma wabiro rwako?’ 32  Nikech mago duto e ma ji moa e ogendni mamoko laworego gi kinda. Wuonu manie polo ong’eyo ni uchando gigo duto. 33  “Kuom mano, sikuru kudwaro mokwongo Pinyruoth kod gik makare mag Nyasaye, kendo gik mamokogo duto nomednu. 34  Omiyo, kik uparru kuom kiny, nikech kiny nobed gi parruokne owuon. Odiechieng’ kodiechieng’ nigi chandruokne morome.

Weche Moler Piny