Mathayo 13:1-58

 • NGECHE MAG PINYRUOTH (1-52)

  • Ngero mar jachuoyo (1-9)

  • Gimomiyo Yesu ne tiyo gi ngeche (10-17)

  • Kaka ilero ngero mar jachuoyo (18-23)

  • Ngero mar ngano kod ogolo (24-30)

  • Ngero mar koth karadali kod thowi (31-33)

  • Kuom tiyo gi ngeche, nochopo weche ma ne okor (34, 35)

  • Kaka ilero ngero mar ngano kod ogolo (36-43)

  • Ngero mar mwandu mopand kod kite mabeyo mag lulu (44-46)

  • Ngero mar gogo (47-50)

  • Ngero mar gik manyien gi machon mokan e kar keno (51, 52)

 • Ji ok yie kuom Yesu e gweng’gi (53-58)

13  Chieng’no, Yesu nowuok e ot mi nodhi mobet e dho nam.  Nikech oganda mang’ongo nochokore ire, noidho yie mi obetie, ka ogandano duto to ne ochung’ e dho wath.  Kendo nowachonegi gik mang’eny kotiyo gi ngeche niya: “Neuru! Jachuoyo moro nowuok mondo ochuo.  To sama nochuoyo, kodhi moko ne olwar e bath ndara kendo winy nobiro mochamogi.  Moko ne olwar kuonde lwendni ka ma ne onge lowo moromo, to mapiyo nono ne gitwi nimar lowo ne ok tut.  To ka wang’-chieng’ nowuok, ne girewore kendo ne giner nikech ne gionge mise.  To moko ne olwar e kind kuthe kendo kuthego nodongo mothung’ogi.  To pod moko ne olwar e lowo maber, mi ne gichako nyago olemo momedore, moro nyadi 100, to moro nyadi 60, to machielo nyadi 30.  Ng’at ma nigi it mondo owinj.” 10  Eka jopuonjre nobiro mi gipenje niya: “Ang’o momiyo iwuoyo kodgi kitiyo gi ngeche?” 11  Nodwokogi kama: “Un osemiu thuolo mar ng’eyo tiend weche maler moum mag Pinyruodh polo, to gin ok omigi. 12  Nikech ng’at ma nigo nomedne, kendo nobedgo mogundho; to ng’at ma ongego, kata mana ma en-go nomaye. 13  Mano e momiyo awuoyo kodgi ka atiyo gi ngeche; nimar gineno, to gineno kayiem nono, kendo giwinjo, to chal ka gima ok giwinj, to bende wach ok donjnegi. 14  To wach ma janabi Isaya nokoro chopo kuomgi. Nokoro niya: ‘Adier winjo to unuwinj to wach ok nodonjnu ngang’, kendo adier rango to unurangi, to ok unune ngang’. 15  Nimar chuny jogi osetamore rwako wach, kendo gisewinjo gi itgi to ok gitim gimoro, kendo giseumo wengegi mondo kik wengegi nen ngang’, mondo kik itgi winj wach, mondo kik wach donj e chunygi, kendo kik gilokre mi achanggi.’ 16  “Kata kamano, un wengeu mor nikech gineno kendo itu mor nikech giwinjo gigi. 17  Nimar adier awachonu ni, jonabi gi joma kare mang’eny nogombo neno gik ma sani unenogi to ok ne gineno, kendo ne gigombo winjo gik ma sani uwinjogi to ok ne giwinjo. 18  “Koro, winjuru wach ngero mar ng’at ma nochuoyono. 19  Ka ng’ato winjo awinja wach Pinyruoth to tiende ok donjne, Ng’at Marach biro to maye gima osechuo ei chunye; mano e kodhi mochuo e bath ndara. 20  To kodhi ma ne ochuo kuonde lwendni, mani e ng’at ma winjo wach Pinyruoth kendo gikanyono orwake gi mor. 21  Kata kamano, nikech oonge tiendene, obetie mana kuom kinde, to ka chandruok kata sand osewuok nikech wachno, gikanyono ochwanyore. 22  To kodhi ma ne ochuo e kind kuthe, mani e jal ma winjo wachno, to parruok mag ndaloni kod wuond mar mwandu thung’o wachno kae to wachno ok nyag olemo. 23  To kodhi ma nochuo e lowo maber, mani e jal ma winjo wachno kae to wachno donjone, eka kuom adier onyago olemo, moro nyadi 100, moro nyadi 60, to machielo nyadi 30.” 24  Kendo nogoyonegi ngero machielo kowacho niya: “Inyalo pim Pinyruodh polo gi ng’at ma nochuoyo kodhi mabeyo e puothe. 25  Kane ji nindo, jasike nobiro mochuoyo ogolo e kind ngano, kae to odhi. 26  Kane it ngano odongo kendo onyago olemo, eka ogolo bende nosieko. 27  Omiyo, jotij wuon pacho nodhi ire mi gipenje ni, ‘Ruodhwa, donge nichuoyo kodhi mabeyo e puothi, koso? To obet nade ni ogolo bende nitie?’ 28  Nodwokogi niya: ‘Ng’at moro ma jasigu e motimo kamano.’ Joma ne tiyonego nopenje ni, ‘Kuom mano, idwaro ni wadhi mondo wachokgi, koso?’ 29  Nowacho kama, ‘Ooyo, mondo kik bed ni sama uchoko ogolo dipo ka upudho ngano bende kanyachiel kodgi. 30  Weuru mondo giduto gidong kanyachiel nyaka e ndalo keyo, eka e ndalogo anawach ne jokeyo niya: Kwong uchokuru ogolo kae to utuegi pidhe-pidhe mondo uwang’gi; eka uchok ngano uter e oda mar keno.’” 31  Kendo nogoyonegi ngero machielo niya: “Pinyruodh polo chal gi koth karadali, ma ng’ato nokawo mopidho e puothe. 32  Kuom adier, en e kodhi matinie mogik kuom kodhi mamoko duto, kata kamano kosedongo, obedo maduong’ moloyo yiend alode duto mi obed yath ma bedene winy mag polo biroe kendo yudoe kar dak.” 33  Nogoyonegi ngero machielo niya: “Pinyruodh polo chal gi thowi, ma dhako moro nokawo moruwogo mogo ma pong’o gige pimo adek madongo mag pimo mogo, nyaka mogono duto noyienyo.” 34  Yesu nowacho ne oganda wechego duto kotiyo gi ngeche. Kuom adier, ne ok owuo kodgi ma ok otiyo gi ngero 35  mondo mi wach ochop ma ne okor kokalo kuom janabi niya: “Anayaw dhoga gi ngeche; analand gik mosepand nyaka a chakruok mar piny.” 36  Eka bang’ gonyo oganda, nodonjo e ot. Kendo jopuonjrene nobiro ire mi gikwaye niya: “Lernwae tiend ngech ogolo mochuo e puodho.” 37  Nodwokogi niya: “Jachuoyo mar kodhi mabeyo en Wuod dhano; 38  puodho en piny. Kodhi mabeyo gin nyithind Pinyruoth, to ogolo gin nyithind Ng’at Marach, 39  kendo jasigu ma nochuoyo ogolo en Jachien. Keyo en giko mar ndalo, to jokeyo gin malaike. 40  Kuom mano, mana kaka ichoko ogolo kendo iwang’ogi e mach, e kaka nobed e giko mar ndalo. 41  Wuod dhano biro oro malaikene mondo gichok kendo gigol oko gik moko duto ma kelo chwanyruok e Pinyruodhe kod jogo duto ma ketho chik 42  kendo giniwitgi e mach mager. Kanyo e kama ywagruokgi kod muodo lekegi nobedie. 43  E kindeno, joma kare norieny ahinya kaka wang’-chieng’ e Pinyruodh Wuon-gi. Ng’at ma nigi ite mondo owinj. 44  “Pinyruodh polo chal gi mwandu mopand e puodho, ma ng’ato noyudo mi opando kendo; to nikech mor ma ne en-go, nodhi mi ouso gik ma ne en-go duto kae to ong’iewo puodhono. 45  “Kendo Pinyruodh polo chal gi ja ohala ma jawuoth ma manyo kite mabeyo mag lulu. 46  Bang’ yudo lulu achiel ma nengone tek ahinya, nodhi mouso mapiyo gik moko duto ma ne en-go kae to nong’iewo luluno. 47  “Kendo Pinyruodh polo chal gi gogo mobol e nam ma choko kit rech duto. 48  Ka nosepong’, ne giywaye oko e dho wath mi gibet piny, ne gichoko mabeyo ka giketo e gige ting’o, to maricho ne giwito. 49  Mano e kaka nobed e giko mar ndalo. Malaike nowuog mondo gipog ji ka gigolo oko joma richo e kind joma kare 50  kendo giniwitgi e mach mager. Kanyo e kama ywagruokrgi kod muodo lekegi nobedie. 51  “Be tiend wechego duto donjonu?” Ne gidwoke niya: “Ee.” 52  Eka nowachonegi kama: “Ka en kamano, ng’ato ang’ata ma puonjo ji, kosepuonje e wi wach Pinyruodh polo, ochal gi wuon pacho ma golo gik manyien kod machon mokano e kar kenone.” 53  Ka Yesu nosetieko goyo ngerogo, nowuok kanyo. 54  Bang’ duogo e gweng’gi, nochako puonjo e sunagokegi, mi ne gihum ka gipenjore kama: “Ng’atni nogolo riekogi kod tije madongogi kanye? 55  Donge jali e wuod fundi baocha, koso? Donge min mare iluongo ni Maria kendo owetene gin Jakobo gi Josef gi Simon kod Judas? 56  Kendo nyiminene duto ok gin kodwa, koso? To kare magi duto ne oyudo kanye?” 57  Omiyo, ne gichako chwanyore nikech en. To Yesu nowachonegi kama: “Ji miyo janabi duong’, mak mana e gweng’gi kod ode owuon.” 58  Kuom mano, ok notimo tije madongo mang’eny kanyo nikech jogo ne onge gi yie.

Weche Moler Piny