Mathayo 24:1-51

 • RANYISI MA NYISO NI KRISTO NITIE (1-51)

  • Lwenje, nok mar chiemo, yiengni mag piny (7)

  • Wach maber ibiro yal (14)

  • Masira maduong’ (21, 22)

  • Ranyisi mar Wuod dhano (30)

  • Yadh ng’owo (32-34)

  • Mana kaka ndalo mag Noa (37-39)

  • Sikuru ka uneno (42-44)

  • Jatich mogen kod jatich marach (45-51)

24  Koro ka Yesu ne wuok e hekalu, jopuonjrene nobiro ire mondo ginyise ute mag hekalu.  En nokonegi kama: “Donge uneno gigi duto? Adier awachonu ni, onge kidi ma biro dong’ e wi kidi wadgi ma ok nowit piny.”  Ka noyudo obet e Got Zeituni, jopuonjrene nobiro ire ka en kar kende mi ne gipenje niya: “Wachnwae, karang’o ma gigi biro timoree, to en ranyisi mane ma biro nyiso ni intie,* kendo ni giko mar ndalo okayo machiegni?”  Yesu nodwokogi kama: “Tang’uru mondo kik ng’ato mi ulal,  nimar ji mang’eny nobi ka gitiyo gi nyinga ka giwacho ni, ‘An e Kristo,’ kendo ginimi ji mang’eny lal.  Unuwinj lwenje kod humb lwenje. Tang’uru mondo kik uluor, nimar gigi nyaka timre, kata kamano giko to nobed ni podi.  “Nikech oganda noked gi oganda kendo pinyruoth noked gi pinyruoth, bende chiemo nobed manok kendo yiengni mag piny nobedie kamoro bang’ machielo.  Magi duto gin chakruok mag masiche ma chal gi muoch ma kecho.  “Eka ji nochiwu mondo osandu, mi gininegu, kendo ogendni duto nosin kodu nikech nyinga. 10  Bende, ji mang’eny nochwanyre, mi ginindhogre kendo ginibed gi sigu e kindgi. 11  Jonabi mang’eny mag miriambo nosiek kendo ginimi ji mang’eny lal; 12  kendo nikech medruok mar ketho chik, hera mar ji mang’eny nobed mang’ich. 13  To ng’at monano nyaka giko ibiro res. 14  Kendo wach maber mar Pinyruothni ibiro yal e piny mangima mondo ochiw neno ne ogendni duto, eka giko nobi. 15  “Kuom mano, mana kaka nowach kokalo kuom janabi Daniel, ka uneno gima odwanyore ma kelo kethruok kochung’ e kama ler (jasomo mondo oti gi rieko), 16  eka jo man Judea mondo ochak ringo ka gidhi e gode. 17  Ng’at man e wi tat ot kik olor piny mondo okaw gik manie i ode 18  kendo ng’at man e puodho kik dog mondo okaw nangane ma oko. 19  Yaye nobed malit ne mon ma yach kod mago ma dhodho nyithindo e ndalono! 20  Sikuru kulamo mondo kindeu mar ringo kik timre e ndalo koyo kata chieng’ Sabato; 21  nikech kindeno masira maduong’ nobedie ma pok ne otimore a chakruok piny nyaka sani, ooyo, to ok nochak otimre kendo. 22  Kuom adier, dine bed ni ndalogo ok ong’ad machuok, onge ng’ato ma dores; to nikech joma oyier, ndalogo ibiro ng’ad machuok. 23  “Eka ka ng’ato wachonu ni, ‘Neuru! Eri Kristo ni ka,’ kata ni, ‘En kacha!’ kik uyie mano. 24  Nimar Kristo mag miriambo gi jonabi mag miriambo nosiek kendo ginitim ranyisi madongo gi gik miwuoro mondo gimi ji olal, ma ka nyalore, to gimi kata mana jogo moyier olal. 25  Neuru! Asesiemou motelo. 26  Kuom mano, ka ji wachonu ni, ‘Neuru! En e thim,’ kik udhi; kata ni, ‘Neuru! En e udi ma iye,’ kik uyie mano. 27  Nimar mana kaka mil polo wuok yo wuok-chieng’ to orieny nyaka yo podho-chieng’, e kaka ndalo ma Wuod dhano nitie* bende nobed. 28  Kama ringre gima otho nitie, kanyo e kama achudhe biro chokoree. 29  “Mapiyo bang’ masira ma ndalogo, ibiro lok wang’-chieng’ obed mudho kendo dwe ok nochiw ler mare, mi sulwe biro lwar koa e polo, kendo ibiro yieng teko mag polo. 30  Eka ranyisi mar Wuod dhano nonenre e polo, kendo dhoudi duto mag piny nogo korgi gi kuyo maduong’, mi ginine Wuod dhano ka biro e boche polo ka en gi teko kod duong’ mang’ongo. 31  Eka obiro oro malaikene gi dwol maduong’ mar turmbeta kendo ginichok joge moyier kanyachiel ka giwuok e tunge* ang’wen mag piny, a e tung’ polo konchiel nyaka e tung’ machielo. 32  “Koro puonjreuru kuom yadh ng’owo kaka ranyisi mar wachni: Mapiyo bang’ ka bedene osedongo moloth mayom kendo kosegolo obokene, ung’eyo ni kinde oro chiegni. 33  Kamano bende, sama uneno gigi duto ka timore, ng’euru ni Wuod dhano chiegni e dhoot. 34  Adier awachonu ni, tieng’ni ok bi kalo ngang’ nyaka chop gigi duto timre. 35  Polo gi piny biro kalo, to wechena ok nokal ngang’. 36  “Kuom wach chieng’no kod sano, onge ng’at mong’eyo, kata malaike manie polo kata Wuod Nyasaye, to mana Wuora. 37  Nikech mana kaka ndalo Noa nobet, e kaka notimre bende e ndalo ma Wuod dhano nitie.* 38  Nimar mana kaka e ndalogo ka Ataro ne podi, ji ne chiemo kendo ne gimetho, chwo ne kendo to mon ne ikendo, nyaka e chieng’no ma Noa nodonjo e yie, 39  to ne ok gidewo nyaka Ataro nobiro moyweyogi giduto, mano e kaka notimre e ndalo ma Wuod dhano nitie.* 40  E ndalogo ji ariyo nobed e puodho; achiel nokaw to machielo nowe. 41  Mon ariyo nobed ka rego e pong’ lwedo; achiel nokaw to machielo nowe. 42  Kuom mano, sikuru ka uneno nikech ok ung’eyo ni en chieng’ mane ma Ruodhu biroe. 43  “To ng’euru wach achiel: Ka dine bed ni wuon ot ong’eyo ni jakuo dhi biro e sa* mane, dine osiko koneno kendo dine ok oweyo otur ode mi donjie. 44  Nikech mano, un bende beduru moikore nikech e sa ma ok upar ni e en, e ma Wuod dhano biroe. 45  “Ng’ano ma kuom adier e jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe noketo e wi joode mondo omigi chiembgi e kinde mowinjore? 46  Jatijno nobed mamor ka ruodhe obiro mi oyude kotimo kamano! 47  Adier awachonu ni, obiro kete e wi gige duto. 48  “To kapo ni jatich marachno owacho e chunye ni, ‘Ruodha deko,’ 49  mi ochako goyo jotich wetene, kochiemo kendo kometho gi jomer, 50  ruodh jatijno nobi e chieng’ ma ok opar kendo e sa ma ok ong’eyo, 51  mi nomiye kum mager moloyo, kendo noyud pok kanyachiel gi joma wuondore. Kanyo e kama ywagruokne kod muodo lekene nobedie.

Weche Moler Piny

Wach molok kae ni “intie,” en parosia e dho Grik.
Wach molok kae ni “nitie,” en parosia e dho Grik.
Tiende sie en “yembe ang’wen.”
Wach molok kae ni “nitie,” en parosia e dho Grik.
Wach molok kae ni “nitie,” en parosia e dho Grik.
Tiende sie en “Arita.”