Mathayo 12:1-50

  • Yesu “e Ruodh Sabato (1-8)

  • Ochang ng’at ma lwete oner (9-14)

  • Jatich Nyasaye ma ohero (15-21)

  • Ogol jochiende kokalo kuom roho maler (22-30)

  • Richo ma ok nyal we ne ng’ato (31, 32)

  • Yath ing’eyo kuom olemo monyago (33-37)

  • Ranyisi mar Jona (38-42)

  • Ka jachien odok kamoro (43-45)

  • Min Yesu kod owetene (46-50)

12  E ndalono, Yesu ne wuotho kokadho e puothe cham chieng’ Sabato. Jopuonjrene nodenyo, omiyo ne gichako jako wiye cham ka gichamo.  Ka Jo-Farisai noneno mano, ne giwachone niya: “Ero ne! Jopuonjreni timo gima ok owinjore gi chik chieng’ Sabato.”  Nopenjogi kama: “Pok usomo gima Daudi notimo kane gidenyo, en kaachiel gi joma ne en-go?  Kaka nodonjo e od Nyasaye mi gichamo makate michiwo e nyim Nyasaye, ma en gima chik ne ok oyiene chamo, kata joma ne ni kode, to mana jodolo kende?  Koso pok usomo e Chik ni e odiechienge Sabato jodolo mag hekalu ketho Sabato, to gisiko ma onge ketho?  An to awachonu ni, nitie gima duong’ kae moloyo hekalu.  Kata kamano, ka dine bed ni ung’eyo tiend wach ma wacho ni, ‘Ok adwar misango, to adwaro ni ubed joma kecho jomamoko,’ dine ok uketo ketho kuom joma onge ketho.  Nikech Wuod dhano e Ruodh Sabato.”  Bang’ wuok kanyo, nodhi e sunagogi margi. 10  To ne! kanyo ne nitie ng’at moro ma lwete oner! Omiyo, ne gipenje kama, “Be chango ng’ato chieng’ Sabato en gima owinjore gi chik?” mondo eka gidonjnego. 11  Nodwokogi niya: “Ka in gi rombo achiel to rombono olwar e bur chieng’ Sabato, be nitie ng’ato kuomu ma ok bi make kendo gole oko? 12  Donge dhano to oloyo rombo nyading’eny? Omiyo, timo gima ber chieng’ Sabato ok en ketho chik.” 13  Bang’e nowacho ne ng’atno niya: “Rie lweti.” Mi norieyo kendo lweteno nochango mobedo kaka komachielono. 14  To Jo-Farisai nowuok oko kendo ne giriwo paro kanyachiel mondo ginege. 15  Bang’ ng’eyo mano, Yesu nowuok kanyo. Ji mang’eny bende noluwe, kendo nochangogi giduto 16  to nochikogi matek ni kik gimi ji ong’e ni en ng’a, 17  mondo wach ochop ma ne okor kokalo kuom janabi Isaya niya: 18  “Neuru! Jatichna ma ayiero, jal ma ahero, ma chunya oyiego! Anaket rohona kuome, kendo enoler ne ogendni mamoko tiend tim makare. 19  Ok obi dhawo, bende ok obi kok matek, kendo ng’ato ok nowinj dwonde e wang’ yore madongo. 20  Onge odundu motore ma obiro ketho, kendo onge kitambi ma liel ma rachrach mobiro simo nyaka chop okel tim makare chuth. 21  Kuom adier, ogendni noket geno kuom nyinge.” 22  Eka ne gikelone jal moro ma nigi jochiende, ma muofu kendo ma momo, mi nochange kendo momono nochako wuoyo kendo neno. 23  Oganda duto nohum nono mi gichako penjore niya: “Dibed ni ma e Wuod Daudi, koso?” 24  Bang’ winjo mano, Jo-Farisai nowacho kama: “Jali golo jochiende kotiyo mana gi teko Belzebub, jatelo mar jochiende.” 25  Nikech noseng’eyo gima ne giparo, nokonegi niya: “Pinyruoth ma nigi ywaruok e kinde owuon, kethore, kendo taon kata dala ma nigi ywaruok e kinde owuon ok bi chung’. 26  Kamano bende, ka Satan golo Satan, osebedo gi ywaruok e kinde owuon; kare ere kaka pinyruodhe biro chung’? 27  E wi mano, ka agolo jochiende ka atiyo gi teko mar Belzebub, un to jou gologi gi teko mar ng’a? Mano e momiyo gining’adnu bura. 28  To ka agolo jochiende ka atiyo gi roho mar Nyasaye, adier, Pinyruodh Nyasaye osebironu kukia. 29  Koso ere kaka ng’ato nyalo monjo od ng’at ma ratego kendo maye gige, mak mana kokwongo otueyo ng’atno? Mana bang’ mano eka koro onyalo yako ode. 30  Ng’ato ang’ata ma ok ni kora kedo koda, to ng’at ma ok chok ji koda, en ng’at ma keyogi. 31  “Nikech mano, awachonu ni, kit richo moro amora gi ayany duto ibiro we ne dhano, to ng’at ma yanyo roho mar Nyasaye, ok bi wene. 32  Kuom ranyisi, ng’at ma yanyo Wuod dhano, ibiro wene; to ng’at ma yanyo roho maler ok nowene, ooyo, ok e ndaloni, to kata e ndalo ma biro. 33  “Unyalo miyo yath kod olemo monyago obed maber, kata unyalo miyo yath kod olemo monyago obed motop, nimar kit yath ng’ere kuom olemo monyago. 34  Un koth thuonde, ere kaka unyalo wacho gik mabeyo ka un uwegi to un joma richo? Nimar gik mogundho e chuny e ma dhok wacho. 35  Ng’at maber golo gik mabeyo kuom mwandune mabeyo, to ng’at marach golo gik maricho kuom mwandune maricho. 36  Awachonu ni, ji nodwok wach e Chieng’ Bura kuom gik moko duto manono ma giwacho; 37  nikech wecheni e ma biro keti kare kendo wecheni e ma biro miyo bura oloyi.” 38  Eka moko kuom jondiko gi Jo-Farisai nodwoke ka giwacho kama: “Japuonj, wadwaro neno ranyisi moro moa kuomi.” 39  To en nodwokogi niya: “Tieng’ marach kendo ma terore* siko ka manyo ranyisi, to onge ranyisi mibiro migi, mak mana mar Jona janabi. 40  Nimar mana kaka Jona ne ni ei rech maduong’ kuom odiechienge adek gi otieno adek, e kaka Wuod dhano nobed ei chuny lowo kuom odiechienge adek gi otieno adek. 41  Jo-Nineve biro chier e kinde bura gi tieng’ni mi gininyis ni tieng’ni gin joma bura oloyo, nikech Jo-Nineve noloko chunygi a e richo kane Jona oyalonegi. To neuru! ng’at maduong’ moloyo Jona ni kae. 42  Ruoth ma dhako ma noa yo milambo ibiro chier e kinde bura gi tieng’ni, mi enonyis ni tieng’ni gin joma bura oloyo, nikech nobiro koa e tung’ piny mondo owinj rieko mar Solomon. To neuru! ng’at maduong’ moloyo Solomon ni kae. 43  “Ka jachien owuok kuom ng’ato, okalo kuonde ma onge pi komanyo kar yueyo to ok oyud. 44  Eka owacho ni, ‘Abiro dok e oda kama nawuokie,’ to bang’ chopo, oyudo ka odno ni nono kendo ka oseyweye maler mobidhe. 45  Kae to owuok odhi okawo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, to bang’ donjo ei odno, gidak kanyo; eka gik ma timore mogik ne ng’atno bedo marachie moloyo mokwongo. Mano e kaka nobed ne tieng’ marachni.” 46  Kane pod owuoyo gi oganda, min mare gi owetene ne ochung’ oko ka gidwaro loso kode. 47  Eka ng’ato nowachone niya: “Ero ne! Minu kod oweteni ochung’ oko ka gidwaro wuoyo kodi.” 48  Nodwoko ng’at ma nowachone kamano niya: “Minwa en ng’a kendo owetena gin ng’a gini?” 49  Eka korieyo bade kama jopuonjrene ne nitie, nowacho niya: “Neuru! Minwa kod owetena! 50  Nikech ng’at ma timo dwaro mar Wuora manie polo, ng’atno e owadwa gi nyamera kod minwa.”

Weche Moler Piny

Tiende ni, joma ok omakore motegno gi Nyasaye.