Mathayo 4:1-25

  • Jachien otemo Yesu (1-11)

  • Yesu ochako yalo e Galili (12-17)

  • Yesu oluongo jopuonjrene mokwongo (18-22)

  • Yesu oyalo, opuonjo, kendo ochango ji (23-25)

4  Bang’e, roho notelo ne Yesu nyaka e thim mondo Jachien oteme.  Ka nosetueyo chiemo kuom ndalo 40 odiechieng’ gi otieno, nowinjo kech.  Eka Jatem nobiro ire mowachone niya: “Ka in wuod Nyasaye, nyis ane kitegi mondo gilokre chiemo.”  To Yesu nodwoke niya: “Ondik kama: ‘Dhano ok bed mangima mana kuom chiemo kende, to kuom weche duto ma wuok e dho Jehova.’”  Kae to Jachien nokawe motere e dala malerno, mi nokete malo e wi hekalu e tado molwor gi ohinga  kendo nowachone niya: “Ka in wuod Nyasaye, dirri ane piny nimar ondik kama: ‘Enochik malaikene nikech in,’ kendo, ‘Giniting’i e lwetegi mondo kik igo tiendi e kidi.’”  Yesu nodwoke niya: “Ondik kendo kama: ‘Kik iket Jehova Nyasachi e tem ngang’.’”  Kae to Jachien ne otere e wi got moro mabor miwuoro, mi ne onyise pinjeruodhi duto mag piny kod ber mar duong’ ma gin-go.  Eka nowachone kama: “Magi duto abiro miyi kigoyo chongi piny mitimo tim achiel mar lama.” 10  To Yesu nodwoke kama: “Dhi kucha Satan! Nikech ondik niya: ‘Jehova Nyasachi e ma nyaka ilam kendo en kende e ma nyaka itine.’” 11  Eka Jachien noweye, to ne! malaike nobiro ire mi gichako tiyone. 12  Koro ka nowinjo ni osemak Johana, nowuok modhi Galili. 13  Bende bang’ wuok Nazareth nobiro modak Kapernaum, taon manie dho nam e piny Zablon gi Naftali, 14  mondo wach ochop ma janabi Isaya nokoro niya: 15  “To in piny Zablon gi piny Naftali manie ndara mochomo nam, loka mar Jordan, Galili mar ogendni! 16  Ji mobet e mudho noneno ler maduong’, kendo ler ne orieny ne joma obet e tipo mar tho.” 17  Chakre kindeno ka dhi nyime, Yesu nochako yalo kowacho niya: “Lokuru chunyu ua e richo, nimar Pinyruodh polo osekayo machiegni.” 18  Ka noyudo owuotho e bath Nam Galili, noneno owete ariyo, ma gin Simon miluongo ni Petro kod Andrea owadgi ka gibolo gogo e nam nikech ne gin jolupo. 19  Ne owachonegi niya: “Biuru uluwa, kendo anatimu jolupo mag ji.” 20  Gikanyono, ne giweyo gognigi mi giluwe. 21  Ka noa kanyo noneno ji ariyo mamoko ma ne gin owete. Ne gin Jakobo wuod Zebedi gi Johana owadgi. Ne oyudo gin gi Zebedi wuon-gi e yie ka giloso gognigi, mi noluongogi. 22  Gikanyono, ne giweyo yie kod wuon-gi bende, mi ne giluwe. 23  Bang’e, nodhi e Galili te kopuonjo e sunagokegi kendo koyalo wach maber mar Pinyruoth, bende kochango kit tuoche duto kod kit midekre duto ma ji ne nigo. 24  Kendo humbe nolandore e Siria mangima, mi ji nokelone jogo duto ma ne chandore nikech tuoche mopogore opogore, gi joma ne nigi jochiende, gi jo ndulme, kod joma ne nigi tuo mar abach, mi nochangogi. 25  Nikech mano, oganda mang’ongo ma nowuok Galili, gi Dekapoli, gi Jerusalem, gi Judea, kod loka Jordan ne oluwe.

Weche Moler Piny