Mathayo 2:1-23

  • Limbe mar jokor ma konyore gi sulwe (1-12)

  • Ringo dhi Misri (13-15)

  • Herode onego yawuowi matindo (16-18)

  • Dok Nazareth (19-23)

2  Bang’ ka nosenyuol Yesu e Bethlehem mar Judea e ndalo Herode ma ruoth, ne! jokor wach moa yo Wuok-Chieng’ ma konyore gi sulwe nobiro Jerusalem  mi gipenjo niya: “Ere jal monyuol ma en ruodh Jo-Yahudi? Nimar ne waneno sulwe mare ka wan yo Wuok-Chieng’, kendo wasebiro mondo wakulrene ka wamiyego luor.”  Ka Ruoth Herode kod ji duto e Jerusalem nowinjo wachno, chunygi nochandore.  Bang’ choko jodong-jodolo duto gi jondiko mag oganda, ne ononogi ka openjogi kama nonego onyuolie Kristo.*  Ne gidwoke niya: “E Bethlehem mar Judea, nimar kokalo kuom janabi ne ondik kama:  ‘To in, Bethlehem mar piny Juda, in e taon matin e dier joloch mag Juda, kendo jaloch nobi koa kuomi, jal ma biro kwayo joga Israel.’”  Bang’e, Herode noluongo jokorgo ling’ling’ mononogi adimba e wi kinde sie ma sulweno nonenoree.  Ka koro noorogi Bethlehem, nowachonegi kama: “Dhiuru unon wach nyathi matinno adimba, to ka uyude, uduokna wach mondo an bende adhi akulrane.”  Kane gisewinjo ruoth, ne gidhi yorgi, to ne! sulwe ma noyudo giseneno kane gin yo Wuok-Chieng’ notelo e nyimgi, kendo sulweno nodhi mochung’ e wi kama nyathi matinno ne nitie. 10  Bang’ neno sulweno ne giil ahinya. 11  To kane gidonjo e ot, ne gineno nyathi matinno gi Maria min mare, kendo ne gipodho piny mi gikulorene. Bende, ne giyawo gigegi moting’o mwandu mi ne gimiye mich mag dhahabu, gi ubani ma rachar, kod manemane. 12  Kata kamano, nikech Nyasaye nosiemogi e lek ni kik gidog ir Herode, ne gidok e pinygi gi yo machielo. 13  Kane gisea, ne! malaika mar Jehova nobiro ne Josef e lek kowacho niya: “A malo, ikaw nyathi matinno gi min mare uring udhi Misri kendo ubed kuno nyaka chop amiu wach, nimar Herode chiegni manyo nyathino mondo onege.” 14  Omiyo, noa malo gotieno mokawo nyathi matinno gi min mare mi gidhi Misri. 15  Nobedo kuno nyaka ne Herode otho. Mano nochopo wach ma Jehova nokoro kokalo kuom janabine niya: “Ne aluongo wuoda oa Misri.” 16  Koro ka Herode nofwenyo ni jokor wach ma konyore gi sulwego nosewuonde, nobedo gi mirima maduong’ kendo nooro wach mondo oneg yawuowi duto e Bethlehem gi alworane te, chakre johigni ariyo ka dok piny, nikech mano e kinde sie ma ne luwore gi kinde ma nosenono kuom jokorgo. 17  Omiyo, wach ma janabi Jeremia nosekoro nochopo niya: 18  “Dwol moro nowinjore e taon mar Rama kod ywak gi nduru maduong’. Ne en ywak mar Rahel koywago nyithinde kendo ne ok odwar ni ohoye nikech nyithinde koro ne onge.” 19  Ka Herode nosetho, ne! malaika mar Jehova nobiro ne Josef e lek ka en Misri 20  mowachone niya: “A malo, kaw nyathi matinno gi min mare mondo idog e piny Israel nikech joma ne dwaro ngima nyathino osetho.” 21  Kuom mano, noa malo mokawo nyathi matinno gi min mare mi gidok e piny Israel. 22  To ka nowinjo ni Akelao e ma ne locho e Judea kar Herode wuon mare, noluor dhi kuno. Bende, nikech Nyasaye nosesieme e lek, nodhi e gweng’ mar Galili. 23  Mi nodhi modak e taon moro kuno ma nyinge en Nazareth mondo wach ochop ma jonabi nosekoro niya: “Enoluonge ni Ja-Nazareth.”

Weche Moler Piny

Tiende ni, “Mesia; Ng’at Mowir.”