Mathayo 7:1-29

 • TWAK MA YESU NE OGOLO E GOT (1-27)

  • Weuru ng’ado bura (1-6)

  • Sikuru kukwayo, kumanyo, kudwong’o (7-11)

  • Timo ne ji kaka wadwaro ni gitimnwa (12)

  • Rangach madiny (13, 14)

  • Ng’eyogi kuom olembgi (15-23)

  • Ot moger e wi lwanda, ot moger e wi kuoyo (24-27)

 • Oganda wuoro yo ma Yesu puonjogo (28, 29)

7  “Weuru ng’ado ne ji bura mondo kik ong’adnu bura;  nikech bura ma ung’ado e ma nong’adnu, kendo rapim ma upimogo e ma ibiro pimnugo.  Kare ang’o momiyo ing’iyo pilni yath e wang’ owadu to ok ine yath maduong’ e wang’i iwuon?  Kata ere kaka inyalo wacho ne owadu ni, ‘We agolni pilni yath e wang’i’ ka koni to ne! in iwuon, yath maduong’ ni e wang’i?  In ng’at ma wuondore! Kwong igol yath maduong’ manie wang’i iwuon, eka ibiro neno maler kaka inyalo golo pilni yath e wang’ owadu.  “Kik ukaw gik maler umi guogi, bende kik uwit kiteu mag lulu ne anguche, nimar dipo ka ginyonogi gi tiendegi kendo gilokore kodu mi gikidhu.  “Sikuru ka ukwayo, to nomiu; sikuru ka umanyo, to unuyud; sikuru ka udwong’o, to noyawnu;  nikech ng’ato ang’ata ma kwayo imiyo, to ng’at ma manyo yudo, kendo ng’at ma dwong’o ibiro yawne.  Adier, en ng’ano kuomu ma ka wuode okwaye makate to omiye kidi? 10  Kata ma ka wuode okwaye rech to omiye thuol? 11  Kuom mano, ka un, kata obedo ni un joma richo ung’eyo chiwo mich mabeyo ne nyithindu, donge Wuonu manie polo biro chiwo gik mabeyo e okang’ malach moloyo ne joma kwaye? 12  “Omiyo, gik moko duto ma udwaro ni ji otimnu, un bende utimnegi kamano. Adier, mano e gima Chik kod weche Jonabi puonjo. 13  “Donjuru e rangach madiny, nikech rangach kod ndara ma tero ji e kethruok duong’ kendo lach, kendo ji mang’eny e ma donjoe; 14  to rangach matin kendo ndara madiny tero ji e ngima, to ji manok e ma nwang’e. 15  “Tang’uru gi jonabi mag miriambo, ma biro iru ka girwako lep rombe to e igi gin ondiegi mawuor ma ngemo. 16  Olembgi e ma unung’egigo. Ji ok pon mzabibu kuom yiend kuthe, kata olemb ng’owo kuom yadh oriang’, koso? 17  Kamano bende, yien mabeyo duto nyago olemo mabeyo to yien maricho duto nyago olemo manono. 18  Yath maber ok nyal nyago olemo manono; bende yath marach ok nyal nyago olemo maber. 19  Yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ing’ado kendo iwito e mach. 20  Kuom adier, unung’e joma kamago kuom olembgi. 21  “Ok ji duto ma luonga ni, ‘Ruoth, Ruoth,’ nodonj e Pinyruodh polo, to mana ng’atno ma timo dwaro mar Wuora manie polo e ma nodonj. 22  Ji mang’eny nowachna chieng’no niya: ‘Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo ne wagolo jochiende e nyingi, kendo ne watimo tije mang’eny madongo e nyingi?’ 23  To anawachnegi niya: ‘Ok nang’eyou ngang’! Auru e nyima, un joketh-chikgi!’ 24  “Kuom mano, ng’ato ka ng’ato ma winjo wechenagi kendo ma timogi, nochal gi ng’at mariek mogero ode e wi lwanda. 25  Kae to koth ne ochue kendo ohula nobiro, yamo bende nokudho ka goyo odno, to ne ok olwar, nikech noyudo osegur misene e lwanda. 26  To bende, ng’ato ka ng’ato ma winjo wechenagi to ok otimgi, nochal gi ng’at mofuwo ma nogero ode e wi kuoyo. 27  Kae to koth ne ochue, kendo ohula nobiro, yamo bende nokudho ka goyo odno, mi odno ne olwar gi lwar mang’ongo.” 28  Ka Yesu nosetieko wechego, oganda nowuoro ahinya yo ma nopuonjogo 29  nikech nopuonjogi kaka ng’at ma nigi teko* to ok kaka jondikogi.

Weche Moler Piny

Tiende ni, “ng’at ma wechene oa kuom Nyasaye.”