Mathayo 1:1-25

  • Anyuola mar Yesu Kristo (1-17)

  • Nyuol mar Yesu (18-25)

1  Bug anyuola mar Yesu Kristo,* wuod Daudi, wuod Ibrahim:   Ibrahim nonyuolo Isaka;Isaka nonyuolo Jakobo;Jakobo nonyuolo Juda gi owetene;   Juda nonyuolo Perez gi Zera, ma min-gi ne Tamar;Perez nonyuolo Hezron;Hezron nonyuolo Ram;   Ram nonyuolo Aminadab;Aminadab nonyuolo Nashon;Nashon nonyuolo Salmon;   Salmon nonyuolo Boaz, ma min-gi ne Rahab;Boaz nonyuolo Obed ma min-gi ne Ruth;Obed nonyuolo Jese;   Jese nonyuolo Ruoth Daudi.Daudi nonyuolo Solomon ma min-gi ne en chi Uria;   Solomon nonyuolo Rehoboam;Rehoboam nonyuolo Abija;Abija nonyuolo Asa;   Asa nonyuolo Jehoshafat;Jehoshafat nonyuolo Jehoram;Jehoram nonyuolo Uzia;   Uzia nonyuolo Jotham;Jotham nonyuolo Ahaz;Ahaz nonyuolo Hezekia; 10  Hezekia nonyuolo Manase;Manase nonyuolo Amon;Amon nonyuolo Josia; 11  Josia nonyuolo Jekonia gi owetene e kinde ma ne idaro Jo-Yahudi kiterogi Babilon. 12  Bang’ daro Jo-Yahudi nyaka Babilon, Jekonia nonyuolo Shelatiel;Shelatiel nonyuolo Zerubabel; 13  Zerubabel nonyuolo Abiud;Abiud nonyuolo Eliakim;Eliakim nonyuolo Azor; 14  Azor nonyuolo Zadok;Zadok nonyuolo Akim;Akim nonyuolo Eliud; 15  Eliud nonyuolo Eliazar;Eliazar nonyuolo Mathan;Mathan nonyuolo Jakobo; 16  to Jakobo nonyuolo Josef chwor Maria ma nonyuolo Yesu miluongo ni Kristo. 17  Kuom mano, tienge duto chakre Ibrahim nyaka Daudi ne gin tienge 14; chakre Daudi nyaka kinde daro Jo-Yahudi kiterogi Babilon, ne gin tienge 14; to bang’ terogi Babilon nyaka chop Kristo ne gin tienge 14. 18  To ma e kaka nyuol mar Yesu Kristo nobet. E kinde ma Maria min mare nosetimo singruok mar kend gi Josef to ne pok gikendore, noyud ni en gi ich kokalo kuom roho maler. 19  Kata kamano, nikech Josef chwore ne en ng’at makare kendo ne ok odwar kuodo wiye e kind oganda, nochano mar ketho singruokgi mar kend chuth ling’ling’. 20  To bang’ paro kuom wechego, ne! malaika mar Jehova* nobirone e lek ka wacho niya: “Josef wuod Daudi, kik iluor kawo chiegi Maria idhi kode pacho, nimar ich ma en-gono oyudo kokalo kuom roho maler. 21  Enonyuol wuowi, kendo inichake ni Yesu, nimar obiro waro ji a e richogi.” 22  To kuom adier, mago duto notimore mondo wach ochop ma Jehova nokoro kokalo kuom janabine niya: 23  “Neuru! Nyako ma silili nomak ich, kendo nonyuol wuowi, mi ginimiye nying ni Emanuel,” ma kolok to tiende en ni, “Nyasaye ni Kodwa.” 24  Bang’ mano, Josef ne ochiew a e nindo motimo mana kaka malaika mar Jehova nochike, mi nokawo chiege modhigo pacho. 25  Kata kamano, ne ok onindo kode nyaka bang’ ka Maria nosenyuolo wuowi, kendo Josef nomiye nying ni Yesu.

Weche Moler Piny

Tiende ni, “Mesia; Ng’at Mowir.”
Nying Nyasaye ‘Jehova’ yudore nyadi 237 e loko mar Mumani. Ma e kama oyudoree mokwongo.