Mathayo 14:1-36

  • Ong’ad wi Johana Jabatiso (1-12)

  • Yesu opidho ji 5,000 (13-21)

  • Yesu owuotho e wi pi (22-33)

  • Ichango ji Genesaret (34-36)

14  E ndalono, Herode ma ne en jaloch mar alworano, nowinjo humb Yesu  mowacho ne jotichne niya: “Jali en Johana Jabatiso. Osechiere oa kuom joma otho kendo mano e momiyo tije madongogo timore kokalo kuome.”  Nimar Herode nosemako Johana motueyo, kendo nokete e jela nikech Herodia chi Filipo owadgi.  To Johana nosebedo ka wachone ni: “Ok en gima owinjore gi chik mondo ibed kode ka chiegi.”  To kata obedo ni nodwaro nego Johana, noluoro oganda nikech ne gikawo Johana kaka janabi.  To kane itimo nyasi mar paro chieng’ ma ne onyuolie Herode, nyar Herodia ne omiel e nyasino mi nomoro Herode sidang’,  omiyo Herode nosingo kokuong’ore ni enomiye gimoro amora mokwayo.  Eka nyakono notimo mana kaka min mare nosechike kowacho kama: “Miya wi Johana Jabatiso e san.”  Kata obedo ni wachno ne lit ne ruoth, nochiko mondo omiyego nikech nosekuong’ore, kendo nikech welo ma ne chiemo kode. 10  Omiyo, nooro wach mi ong’ad wi Johana ka en e jela. 11  Kendo ne okel wiye e san mi omi nyakono, eka notero ne min mare. 12  Bang’e, jopuonjrene nobiro mi gigolo ringrene kendo ne giyike; eka ne gidhi mi ginyiso Yesu. 13  Ka Yesu nowinjo wachno, noa kanyo koidho yie modhi mabor gi kama ji odakie mondo obed kar kende. To oganda maduong’ ka nowinjo mano, ne giwuotho mi giluwe ka gia e taonde. 14  Koro ka nochopo e dho wath, noneno oganda mang’ongo, mi nokechogi kendo nochango joggi ma ne tuo. 15  To ka nochopo odhiambo, jopuonjrene nobiro ire mi giwachone niya: “Kae wan mabor gi kama ji odakie, kendo sa koro olewo; nyis oganda oa mondo gidhi e mier kendo ging’iew chiemo ma digicham.” 16  Kata kamano, Yesu nowachonegi kama: “Ok ochuno ni gia; un migiuru gima ginyalo chamo.” 17  Ne gikone niya: “Waonge gimoro kae mak mana makate abich gi rech ariyo.” 18  Ne okwayogi kama: “Kelnagiuru kae.” 19  Kae to nochiko oganda mondo obed e lum. Mi nokawo makate abichgo gi rech ariyogo, eka kong’iyo malo e polo, noguedho makate kendo kane oseng’ingogi, nomiyogi jopuonjrene, eka jopuonjrene nomiyo oganda. 20  Omiyo, ji duto nochiemo moyieng’ kendo kane gichoko ng’injo ma ne odong’, ng’injogo ne opong’o okepni 12. 21  To joma nochiemo ne gin chwo ma dirom 5,000, ka ok okwan mon kod nyithindo matindo. 22  Eka ma ok odeko, nojiwo jopuonjrene mondo giidh yie gitelne e wath ma loka nam, ka en to pod nogonyo oganda. 23  Ka nosegonyo oganda, noidho malo e got ka en kende mondo olem. Kane piny oyuso, ne en kuro kende. 24  Koro yie ma ne gintiere noseweyo dho wath mabor ahinya, kendo apaka ne miyo kwang’o yie bedonegi matek nikech yamo ne chomogi tir. 25  Kata kamano, e arita mar ang’wen gotieno,* nobiro irgi kowuotho e wi nam. 26  Kane jopuonjrene onene kowuotho e wi nam, chunygi nochandore mi giwacho niya: “En ni waleko, koso?” Kendo ne gikok nikech ne giluor. 27  Gikanyono, Yesu nowuoyo kodgi kowacho kama: “Beduru gi chir! En an; kik uluor.” 28  Petro nodwoke niya: “Ruoth ka en in, to kare chika mondo abi iri ka awuotho e wi pi.” 29  Nowachone kama: “Bi!” Omiyo, Petro nowuok e yie mowuotho e wi pi kochomo ir Yesu. 30  To ka noneno yamo mager, nobedo maluor. Kendo ka nochako nimo, noywak matek niya: “Ruoth, resa!” 31  Gikanyono, Yesu norieyo bade momake kendo nowachone kama: “In ma in gi yie matin, ang’o momiyo iriwo gi kiawa?” 32  Kane giseidho yie, yamo magerno nokue. 33  Eka joma ne ni e yie nokulorene mondo gimiye luor ka giwacho niya: “Adier in e Wuod Nyasaye.” 34  Mi ne ging’ado loka nam mi gichopo e piny Genesaret. 35  Bang’ fwenyo ni en ng’a, jogweng’no nooro wach e alwora te mar pinyno, mi ji nokelone joma ne tuo duto. 36  Kendo jogo nosaye ni mondo gimulie mana riak nangane ma oko kende, eka ji duto ma nomulo nangane nochango chuth.

Weche Moler Piny

Chakre kar sa ochiko otieno nyaka wuok chieng’.