Mathayo 11:1-30

  • Opak Johana Jabatiso (1-15)

  • Bura biro loyo tieng’ ma ok lok chunygi (16-24)

  • Yesu opako Wuon mare kuom kecho joma bolore (25-27)

  • Jok mar Yesu kelo yueyo (28-30)

11  Ka Yesu nosetieko chiko jopuonjrene 12 kuom wechego, noa kanyo mondo odhi opuonj e miechgi kendo oyal.  To ka Johana ma noyudo ni e jela nowinjo humb tije Kristo, nooro jopuonjrene  mondo gidhi gipenj Yesu niya: “Be in e Jal Mabiro, koso onego warit ng’at machielo mopogore?”  To Yesu nodwokogi kama: “Dhiuru mondo unyis Johana gik ma uwinjo kendo ma uneno:  Muofni koro neno, pudhe wuotho, jodhoho bedo maler, joma itgi odino winjo, joma otho ichiero, bende ilando wach maber ne joma odhier.  Ng’at mamor en ng’atno ma ok chwanyre nikech an.”  Sama jopuonjrego ne osea, Yesu nochako penjo oganda e wi Johana niya: “Ang’o ma ne udhi neno e thim? Odundu ma yamo yiengo, koso?  Kare ang’o ma ne udhi neno? Ng’at morwako lewni mayom, koso? Joma rwako lewni mayom yudore e ute ruodhi.  Kuom adier, kare ang’o ma ne udhine e thim? Mondo une janabi? Ee, awachonu ni, en janabi kendo oduong’ moloyo kata mana janabi. 10  En e ma ne ondik wachne niya: ‘Ne! Aoro jaotena e nyimi ma biro ikoni yo motelo!’ 11  Adier awachonu ni, kuom joma mon onyuolo, onge ng’at mosebetie maduong’ moloyo Johana Jabatiso, to ng’at matinie mogik e Pinyruodh polo duong’ moloye. 12  Nyaka a ndalo Johana Jabatiso nyaka chil kawuono, Pinyruodh polo e gima ji kedone gi kinda kendo joma kedone gi kinda e ma yude. 13  Nikech weche Jonabi kod Chik duto nokoro gik ma ne dhi timore nyaka e ndalo Johana; 14  to ka udwaro yie kuom wachno, ng’euru ni, en e ‘Elija ma jonabi nowacho ni nobi.’ 15  Ng’at ma nigi ite mondo owinj. 16  “Anapim tieng’ni gi jomage? Gichal gi nyithindo matindo mobet e chirni to luongo jotugo wetegi 17  ka giwacho niya: ‘Nende wagoyonu asili to ne ok umiel; ne wagoyo nduru to ne ok ukuyo.’ 18  Kamano bende, Johana nobiro ka ok ochiem kendo ka ok ometh, to ji wacho ni, ‘En gi jachien.’ 19  Wuod dhano nobiro kochiemo kendo kometho, to ji wacho kama, ‘Neuru! Ng’at ma iye lach kendo ma jamadh divai, osiep josol osuru gi joricho.’ Kata kamano, rieko nyisore ni en kare kokalo kuom gik motimo.” 20  Eka nochako kwedo taonde, kama thoth tijene madongo ne otimoree, nikech ne ok giloko chunygi a e richo, kowacho niya: 21  “Yaye, nobedni malit in Korazin! Yaye nobedni malit in Bethsaida! nikech ka dine bed ni tije madongo mosetimore kuomugi notimore e Tiro gi Sidon, dikoro ne giseloko chunygi a e richo chon, ka girwako lep gunia kendo gibukore gi buru. 22  To awachonu ni, kum mar Tiro gi Sidon nobed ma berberie moloyo maru e Chieng’ Bura. 23  To in Kapernaum, be dibed ni noting’i malo e polo, koso? Inilor piny e Liel;* nikech ka tije madongo motimore kuomigi dine otimore e Sodom, taondno dikoro nitie nyaka chil kawuono. 24  To awachonu ni, kum mar piny Sodom nobed ma berberie moloyo maru e Chieng’ Bura.” 25  Eka Yesu nodwoko sano niya: “Apaki e nyim ji duto Wuora, Ruodh polo gi piny, nimar iseumo wechegi ne jorieko gi joma osomo, kendo iseelogi ne nyithindo matindo. 26  Ee, A Wuora, nimar mano e yo miyiego. 27  Wuora oseketo gik moko duto e lweta, kendo onge ng’at mong’eyo Wuowi e yo malong’o chuth, mak mana Wuon mare; bende, onge ng’at mong’eyo Wuon mareno e yo malong’o chuth, mak mana Wuode kod ng’ato ang’ata ma Wuodeno dwaro elone. 28  Biuru ira, un duto mujony kendo ma ting’ turou, to anamiu yueyo. 29  Keturu jok mara kuomu kendo puonjreuru kuoma, nimar adembora kendo chunya muol, to ununwang’ yueyo. 30  Nikech jok mara yom kendo ting’na yot.”

Weche Moler Piny

Tiende ni, “Hades” ma tiende en kar joma otho. Ne Glosari.