Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | LUKA 12-13

‘Ɩkɩlɩ cɩʋcɩʋnaa sakɩyɛ kumm’

‘Ɩkɩlɩ cɩʋcɩʋnaa sakɩyɛ kumm’

12:6, 7

Ɛbɛ tɔm Yesu yɔɔdaɣ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Luka 12:6, 7 taa yɔ? Kalɩtʋ 4 taa Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pataase sɔɔndʋ mba panazɩɣ-wɛ yaa mba papɩzɩɣ nɛ pakʋ-wɛ yɔ. Yesu ñɔɔzaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩmaɣza se paɖaŋ nazɩm mbʋ pɩɩɖaŋ-wɛ nɛ ɛsɩndaa yɔ. Ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ eheyi-wɛ se paa Ɛsɔ sɛyʋ weyi lɛ, ɛmʋ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa nɛ ɛlɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛha nʋmɔʋ se ɛ-sɛyʋ nɔɔyʋ ɛwɛɛ kʋñɔŋ taa tam.

Yehowa maɣzɩɣ mba panazɩɣ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ; ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

Le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɔtɔ salaka pe-tisuu yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ tɔm?

Halɩ nɛ sɔnɔ koobiya wɛ salakanaa taa.