Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | LUKA 10-11

Samaarɩɩ tʋ kɩbanʋ yɔɔ eduuye

Samaarɩɩ tʋ kɩbanʋ yɔɔ eduuye

10:25-37

Yesu tuu eduuye ɖɩnɛ nɛ ecosini tɔm ndʋ pɔpɔzɩ-ɩ se, ‘Toovenim taa lɛ, akɛ mon-koobu?’ yɔ tɩ-yɔɔ. (Luka 10:25-29) Ɛɛnawa se ɛyaa ndɩ ndɩ, pɩkpɛndɩnɩ Samaarɩɩ mba nɛ sɩɩnaa layaa, kaɣnɩ kpɛndʋʋ nɛ pɩla Krɩstʋ ɛgbɛyɛ. (Yoh 12:32) Eduuye ɖɩnɛ ɖɩkpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pɩwɛɛ se pañaɣ pana siŋŋ nɛ pɔsɔɔlɩ ɛyaa lalaa, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba pɛwɛ ndɩ kpem yɔ.

PƆZƖ ÑA-TƖ SE:

  • ‘Suwe mamaɣzɩɣ koobiya mba pɔ-sɔnzɩ wɛ ndɩ nɛ ma-ñɩnzɩ yɔ pɔ-yɔɔ?’

  • ‘Mɔnsɔɔlɩ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ mba ma nɛ wɛ ɖɛ-wɛtʋ mʋnɩ ɖama nɛ pɩkpaɖɩ yɔ pe-ɖeke na?’

  • ‘Manpɩzɩɣ nɛ monkuli ma-laŋɩyɛ nɛ mamalɩnɩ Krɩstʋ mba lalaa mba ma nɛ wɛ ɖɛ-wɛtʋ tɩta yɔ?’ (2Kɔr 6:13)

Mɔnsɔɔlaa se mayaa koobu nɛ . . .

  •  ma nɛ ɩ ɖisusi tɔm

  •  ɛkɔɔ mɛn-tɛ nɛ ɖɩtɔɔ tɔɔnaɣ

  •  ɛkɔɔ nɛ ɛkpɛndɩ mɔ-hɔʋ yɔɔ nɛ ɖɩla hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ