Ŋgee kigbeɣluu nakʋyʋ Vienne, Otirisi ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juillet 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ ɛzɩma Bibl paɣtʋ kila yɔɔ kɔŋnɩ koboyaɣ hɔŋ taa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Sɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ

Ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ yɔ, ɛhaɣ ɛ-ñɩm faaa se pɩsɩnɩ lalaa nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛbɛ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ pɔzʋʋ?

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩkamnɩ lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɔzʋʋ wezuu ŋgʋ ɖɩɩcaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ ɖɩmaɣzaɣ se kɩwɛ ɖeu yɔ kɩ-yɔɔ yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Samaarɩɩ tʋ kɩbanʋ yɔɔ eduuye

Pɩpɔzʋʋ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩñaɣ pana siŋŋ nɛ pɔsɔɔlɩ ɛyaa lalaa, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba pɛwɛ ndɩ kpem yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyɩ kpem se ɖɩtaaɖʋ nɔɔ ɛjaɖɛ tɔm taa? (Mik 4:2)

Pɩsa nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ weyi ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla camɩyɛ ɛyaa kpeekpe.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Ɩkɩlɩ cɩʋcɩʋnaa sakɩyɛ kumm’

Yehowa maɣzɩɣ mba panazɩɣ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ; ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɩɣa kilebaɣ eduuye

Lɔŋ weyi pɩɣa kilebaɣ eduuye kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ, tɩ luzuu, nɛ liu taʋ Yehowa yɔɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Pɩɣa kilebaɣ pɩsaa

Lɔŋ kɩbaŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ video kʋnɛ kɩ-taa?