Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

16-22 juillet

LUKA 10-11

16-22 juillet
 • Hendu 100 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Samaarɩɩ tʋ kɩbanʋ yɔɔ eduuye”: (C. 10)

  • Luka 10:29-32​—Cɔjɔ nɛ Leevi tʋ patɩpɩzɩ nɛ pasɩnɩ po-koobu Yuuda tʋ weyi ɛɛtɔlɩ mɩlaa nesi tɛɛ yɔ [Paɖʋ nwtsty taa Luka 10:30 yɔɔ video nɛ multimédia taa: “Yeruzalɛm nɛ ŋwolo Yeriikoo habɩyɛ”] (w02 1/9 16-17 § 14-15)

  • Luka 10:33-35​—Samaarɩɩ tʋ wɩlɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ Yuuda tʋ weyi ɛtɔlɩ mɩlaa nesi tɛɛ yɔ (Luka 10:33, 34 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ”, “ɛñalɩ e-heŋ taa nɛ ɛɖʋ kɔyɛ [vɛɛ]”, “ɛtaa num nɛ ɛhɔkɩ kpɩtaŋ, ɖɔkɔtɔ tɛ [agɔma ɖɩɣa taa]”)

  • Luka 10:36, 37​—Pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa kpeekpe, pɩtaakɛnɩ mba ɖa nɛ wɛ ɖɩwɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm kʋɖʋmʋm, ɖɩlɩnɩ egeetiye yaa ɛjaɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ taa yɔ pe-ɖeke (w98 1/7 31 § 2)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 10:18​—Suwe Yesu caɣaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ eheyi ɛ-tɔm mʋyaa sakɩyɛ se: “Mana Sataŋ lɩnɩ ɛsɔ nɛ ɛtɔlɩ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ yɔ”? (Luka 10:18 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Mana Sataŋ lɩnɩ ɛsɔ nɛ ɛtɔlɩ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ yɔ”; w08 15/3 31 § 11)

  • Luka 11:5-9​—Ɛgbaɣdʋ weyi pɩtɩɖɛɛ-ɩ nɛ pɔzʋʋ yɔ, ɛbɛ ɛ-kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ adɩma yɔɔ? (nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛgbaɣdʋ . . . Kɩndɩ-m kpɔnʋnaa naadozo”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ Kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C.4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 10:1-16

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ðɩɣdʋ yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ðɩɣdʋ heyiɣ-ŋ se ɛnʋ ɖiɣni tɔɔʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ