Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma halʋ nɛ ɛ-walʋ papɩzɩɣ pɛcɛyɩsɩ pa-taabalɩyɛ?

Bibl mayaɣ: Efɛ 5:33

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pafalɩsɩ pe-piya nɛ piɖeni-sɩ?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pafalɩsɩ pe-piya nɛ piɖeni-sɩ?

Bibl mayaɣ: Adu 22:6

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ piya evelisi nɛ sɩfɛɛ tɩlasɩ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ piya evelisi nɛ sɩfɛɛ tɩlasɩ?

Bibl mayaɣ: Adu 4:5, 6

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa?