Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | LUKA 6–7

Sɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ

Sɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ

6:38

Ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ yɔ, ɛhaɣ ɛ-alɩwaatʋ, e-ɖoŋ, ɛ-ñɩm nɛ taa leleŋ se ɛsɩnɩnɩ lalaa nɛ ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ.

  • Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “ɩha” yɔ, ɖɩwɩlɩɣ mbʋ pɛwɛɣ labʋ yɔɔ tam yɔ

  • Ye ɖɩhaɣ yɔ, lalaa ‘kaɣ-ɖʋ haʋ nɛ pʋɖɔɔ’ yaa ‘pakaɣ maɣzʋʋ camɩyɛ nɛ papɩyɩ ɖa-kabɩsɩ taa nɛ petiti, peciɣdi nɛ pusu nɛ pɩwadɩ.’ Tadɩyɛ laɖaa nabɛyɛ yakaɣ wondu nɛ paɖʋʋ pɩ-yɔɔ tokonaa kabɩsɩ taa nɛ pisuu; pɩtala lakasɩ nzɩ tɔm loyaɣ kanɛ kawɩlaɣ