Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Pɩɣa kilebaɣ pɩsaa

Pɩɣa kilebaɣ pɩsaa

CƆNƖ PƖƔA KILEBAƔ PƖSAA TƐ VIDEO (WOLO VIDEOWAA › FILIMWAA), NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

 • Yʋsasɩ nzɩ wɩlaɣ se Daviid paɣzɩ nʋmɔʋ lebu fezuu taa? Nɛ ɛzɩma ɛ-hɔʋ taa mba nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pañaɣ pana se pasɩnɩ-ɩ?

 • Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se koobu Bakayɩ nɛ ɛ-halʋ pɛkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ lʋlɩyaa?

 • Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ video kʋnɛ kɩ-taa pɩlɩnɩ...

  • tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ labʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • lɔŋ tasʋʋ mʋʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • kɩwɛɛkɩm yɔɔ kpiɖuu nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu hɔɔlʋʋ taa?