Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Pɩɣa kilebaɣ pɩsaa

Pɩɣa kilebaɣ pɩsaa

CƆNƖ PƖƔA KILEBAƔ PƖSAA TƐ VIDEO (WOLO VIDEOWAA › FILIMWAA), NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

 • Yʋsasɩ nzɩ wɩlaɣ se Daviid paɣzɩ nʋmɔʋ lebu fezuu taa? Nɛ ɛzɩma ɛ-hɔʋ taa mba nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pañaɣ pana se pasɩnɩ-ɩ?

 • Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se koobu Bakayɩ nɛ ɛ-halʋ pɛkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ lʋlɩyaa?

 • Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ video kʋnɛ kɩ-taa pɩlɩnɩ...

  • tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ labʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • lɔŋ tasʋʋ mʋʋ hɔɔlʋʋ taa?

  • kɩwɛɛkɩm yɔɔ kpiɖuu nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu hɔɔlʋʋ taa?