Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

30 juillet–5 août

LUKA 14-16

30 juillet–5 août
 • Hendu 125 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pɩɣa kilebaɣ eduuye”: (C. 10)

  • Luka 15:11-16​—Kaañamtʋ pɩɣa wɛɛkɩ ka-ñɩm nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ (Luka 15: 11-16 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɛyʋ nɔɔyʋ lɛ mbʋ, ɛwɛnɩ pɩyalaa naalɛ”, “tɩnʋʋ, kɩwɛɛkɩ”, “acɛyɛ lakasɩ“, “ɛtɩŋ afanaa”, “afanaa tɔɔnaɣ”)

  • Luka 15:17-24​—Kekpiɖi ka-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ kapɩsɩ ɖɩɣa nɛ ka-caa kʋsɔɔlʋ mʋ-kɛ camɩyɛ (nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “mɛwɛɛkɩ ña [mayʋsɩnɩ-ŋ, nwt]”, “ña-lɩmɖʋyʋ yem [ña-tʋmlaɖaa taa nɔɔyʋ, nwt]”, “ɛkpɛlɩɣ ɛ-yɔɔ”, “ŋya-m se ña-pɩɣa”, “Toko . . . kokooye . . . naataŋgbala”)

  • Luka 15:25-32​—Caja ñɔɔzɩ ɛ-pɩyalʋ sɔsɔ lɩmaɣza

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 14:26​—Mayaɣ kanɛ ka-taa tɔm loyaɣ “ɛtɩsɔɔlɩ-m nɛ pɩkɩlɩ” tɔbʋʋ lɛ suwe? (Luka 14:26 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛtɩsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ [ɛɛpaɖɩɣ, nwt]”)

  • Luka 16:10-13​—Tɔm ndʋ yɔɔ Yesu ñɩkaɣ niye masɩ sɩnɛ sɩ-taa? (w17.07 8-9 § 7-8)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 14:1-14

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋyaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 32-33 § 14-15

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 107

 • Pɩɣa kilebaɣ pɩsaa”: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ Pɩɣa kilebaɣ pɩsaa video hɔɔlʋʋ nɛ pʋwayɩ lɛ ɩtazɩ tɔm taa.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 31

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 139 nɛ adɩma