Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ yeki nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ

Pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ yeki nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ

“[Yehowa], mamakɩ kubusi nɛ ŋŋwelisiɣ? Mamakɩ kubusi nɛ ñɔ-cɔlɔ kiŋ se: ‘Kañatʋ nɛ ŋŋyakɩ ñʋʋ?’” (Habakuuki 1:2, 3) Habakuuki weyi ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ɛnʋ pɔzɩnɩ tɔm tʋnɛ. Pɩwɩlɩɣ se e-tisuu taapaɣlɩ yaa we? Aayɩ. Ɛsɔ hɛzɩ Habakuuki laŋɩyɛ nɛ eheyi-i se ɛɖʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɛkaɣ yebu nɛ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ yɔ.​—Habakuuki 2:2, 3.

Ye ña-maɣmaɣ yaa ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛlakɩ kʋñɔŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ se Ɛsɔ kɩlɩ niŋkaɣ nɛ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se eyele nɛ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ. Ɛlɛ Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “[Yehowa] tɩcaɣnɩ wayɩ nɛ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ labʋ, ɛzɩ nabɛyɛ tɔŋʋʋ se ɛcaɣ wayɩ yɔ, ɛlɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ mɩ-yɔɔ kana, ɛtɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ ele, ɛlɛ se pe-kpeekpe papɩsɩ pa-laŋa.”​—2 Pɩyɛɛrɩ 3:9.

ƐZƖMTAA ƐSƆ KAƔ YEBU NƐ KƲÑƆMƖŊ SƖƖ TƖNAƔ?

Pɩkazɩ pazɩ yem! Yesu yɔɔdaa se ɛyaa kpanɖaʋ nakʋyʋ kaɣ naʋ yʋsasɩ nzɩ sɩkaɣ labʋ nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩwɛ “ɛjaɖɛ tɛm wiye” yaa kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ. (Maatiyee 24:3-42) Ɛzɩma Yesu tɔm ndʋ tiɖiɣni labʋ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩkazɩ paɣzɩ yem Ɛsɔ ñɔɔzʋʋ mbʋ payɩ ɛyaa wɛɛkaa yɔ. *

Ɛlɛ ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ? Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛwɩlaa se Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ se ɛla nɛ ɛyaa kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ. Kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔ.

Asɛyɩŋ ɛzɩ tɛtʋ ñamsʋʋ mbʋ yɔ: Kɩyakʋ nakʋyʋ Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa pɛwɛ kpɩyʋʋ nakʋyʋ taa Galilee Teŋgu yɔɔ lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ paɣzɩ mabʋ nɛ pɩcaɣaɣ kpɩyʋʋ yɔkʋʋ. Ɛlɛ Yesu wɩlaa se ɛ nɛ ɛ-Caa pɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ. (Koloosi 1:15, 16) Yesu yɔɔdɩ yem se: “Su tɔm, caɣ ɖiɣɖiɣ.” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ ɛbɛ laba? “Helim yele nɛ pusu nimm.”​—Maarkɩ 4:35-39.

Kʋdɔmɩŋ: Paasɩm Yesu camɩyɛ se ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛwaa yʋlʋmaa, kaakalasɩ, canasɩ nɛ mba pɛwɛnɩ tɔlʋʋ kʋdɔŋ nɛ kʋdɔmɩŋ lɛɛŋ payɩ yɔ. “Ɛkʋsɩ kʋdɔndɩnaa kpeekpe.”​—Maatiyee 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Ñɔɔsɩ: Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ ɖoŋ weyi ɛ-Caa ha-ɩ yɔ nɛ eyele nɛ tɔɔnaɣ huu nɛ ɛyaa sakɩyɛ tɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ esusaɣ tɔm yɔ, ɛlabɩ piti lakasɩ tam nabʋlɛ nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ.​—Maatiyee 14:14-21; 15:32-38.

Sɩm: Ɛzɩma Yesu fezi ɛyaa naadozo yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se ɛɖɩzɩ sɩm. Ɛyaa mba efezaa yɔ, pa-taa lɛlʋ sɩba pɩla kɩyakɩŋ naanza pʋcɔ efezi-i.​—Maarkɩ 5:35-42; Luka 7:11-16; Yohanɛɛsɩ 11:3-44.

^ tay. 5 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ pɩlɩɩnɩ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga payaɣ sɛ Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? yɔ, ka-ñʋʋ 9. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ-kɛ nɛ kɛwɛ ɖɔɖɔ www.jw.org yɔɔ.