Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kʋñɔmɩŋ​—Pɩkɛ Ɛsɔ nɩŋgbaaŋ hɔm na?

Kʋñɔmɩŋ​—Pɩkɛ Ɛsɔ nɩŋgbaaŋ hɔm na?

LUZIA NƖMƖYƐ NƖŊGBAŊAƔ KƐ ƐJAM. Ɛɛkɛ pɩɣa lɛ, kaakalɩtʋ kʋdɔŋ (yaa poliomyélite) ŋgʋ kɩɖɛɣ ɛyaa kpem nɛ kɩcamɩɣ-wɛ yɔ, kɩkpa-ɩ. Ɛkɔm nɛ ɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 16 lɛ, halʋ weyi ɛ-cɔlɔ ɛlakaɣ tʋmɩyɛ yɔ, eheyi-i se: “Ɛsɔ hɔmnɩ ña-nɩŋgbaaŋ nɛ ŋpɩsɩ ɛjam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋcɛyaɣ ño-ɖoo nɛ ŋtaanɩɣ ɛ-nɔɔ taa tɔm.” Pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ, ɛlɛ Luzia ɖiɣni tɔzʋʋ ɛzɩma tɔm ndʋ tɩɩcɛyɩ-ɩ yɔ, pɩ-yɔɔ.

PEHEYI DAMARIS SE ƐWƐNƖ FƖTƖYƖM TAA KANSƐƐRƖ LƐ, ɛ-caa pɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ ŋlaba nɛ kʋdɔŋ kʋnɛ kɩkpa-ŋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋlabɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm nabʋyʋ. Pʋyɔɔ Ɛsɔ wɛɛ nɛ ɛhɔŋ ña-nɩŋgbaaŋ.” Tɔm tʋnɛ, tiyeba nɛ pitii Damaris yɔɔɔ.

Pɩtɩkɛ sɔnɔ ɛyaa paɣzɩ maɣzʋʋ se Ɛsɔ hɔŋnɩ ɛyaa nɩŋgbaaŋ nɛ kʋdɔmɩŋ. Takayaɣ ŋga payaɣ se Us et coutumes aux temps bibliques yɔ, kɔyɔɔdaa se Krɩstʋ alɩwaatʋ taa, ɛyaa sakɩyɛ maɣzaɣ se “kʋdɔmɩŋ lɩɣnɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ kʋdɔndʋ yaa ɛ-cɔlɔ ñɩma laba yɔ, pɩ-cɔlɔ nɛ pɩkɛnɩ pa-kɩdɛkɛdɩm nɩŋgbaaŋ hɔm.” Nɛ kpaɣnɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ kagbanzɩ ñɩŋgʋ nɛ piwolo pɩnzɩ mɩnʋʋ hiu nɛ kagbanzɩ ñɩŋgʋ taa lɛ, takayaɣ nakɛyɛ (Medieval Medicine and the Plague) yɔɔdaa se: “Nabɛyɛ maɣzaɣ se Ɛsɔ kɔŋnɩ kʋdɔmɩŋ se ɛhɔ pa-nɩŋgbaaŋ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.” Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ kʋdɔŋ nakʋyʋ kaakʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa, pɩnzɩ mɩnʋʋ 14 ñɩŋgʋ taa yɔ, Ɛsɔ kaawɛnɩnɩ ɛhɔŋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa nɩŋgbaaŋ na? Yaa kʋdɔŋ piye naɖɩyɛ cɔlɔ pɩlɩnaa, ɛzɩ ɖɔkɔtɔnaa yɔɔdʋʋ yɔ? Pɩtɩla nabɛyɛ pɔzʋʋ se toovenim se Ɛsɔ hɔŋ ɛyaa nɩŋgbaaŋ nɛ kʋdɔmɩŋ na? *

MAƔZƖ NƐ ŊNA: Ye pɩkɛ toovenim se Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ kʋdɔmɩŋ nɛ kʋñɔmɩŋ yɔɔ nɛ ɛhɔŋ ɛyaa nɩŋgbaaŋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛ-Pɩyalʋ Yesu wa ɛyaa kʋdɔmɩŋ yɔ? Pɩɩkaɖɩɣnɩ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ na? (Maatiyee 4:23, 24) Yesu ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkaɖɩnɩ ɛ-Caa ɖʋtʋ kpa. Ɛyɔɔdaa se: “Malakɩ tam mbʋ pɩwɛ-ɩ ɖeu yɔ,” nɛ “malakɩ paɣtʋ ndʋ Caa ɖʋ-m yɔ tɩ-yɔɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 8:29; 14:31.

Bibl yɔɔdɩ kpayɩ se Yehowa kɛ Ɛsɔ “siɣsiɣ tʋ.” (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4) Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nɛ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ naɖɩyɛ tɔlɩ nɛ pɩkʋ ɛyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ ɖulum, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛñɩnɩɣ se ɛhɔ pa-taa nɔɔyʋ nɩŋgbaaŋ. Abraham weyi ɛɛkɛ Ɛsɔ sɛyʋ siɣsiɣ tʋ yɔ, ɛnawa se Ɛsɔ lakasɩ tɩŋa wɛ siɣsiɣ, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ɛzɩ tɩtɩm taa ŋkpɛndɩɣnɩ ɛyʋ kiɖeɖeu nɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ se ŋkʋ?” Nɛ ɛ-maɣmaɣ ecosi se: “Ña-maɣzɩm taa fɛyɩ mbʋ!” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:23, 25) Bibl tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Kañatʋ fɛyɩ Ɛsɔ cɔlɔ” nɛ “ɛɛlakɩ kɩdɛkɛdɩm.”​—Yɔɔb 34:10-12.

NDƲ BIBL HEYIƔ-ÐƲ KƲÑƆMƖŊ YƆƆ YƆ

Kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩkatɩɣ yɔ, ɩtɩkɛ ɖa-kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ nɩŋgbaaŋ hɔm mbʋ pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Yesu maɣmaɣ lɩzɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pana abalʋ weyi palʋlʋʋ-ɩ yʋlʋm yɔ. “Ɛ-tɔm mʋyaa pɔzɩ-ɩ se: ‘Tɔm wɩlɩyʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ palʋlɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ yʋlʋm? Ɛnʋ ɛlabɩnɩ kɩwɛɛkɩm yaa ɛ-ñɩma?’ Yesu se: ‘Pɩtɩkɛ ɛnʋ, pɩtɩkɛ ɖɔɖɔ ɛ-ñɩma. Ɛlɛ pɩlabɩ mbʋ se pana Ɛsɔ ɖoŋ tʋmɩyɛ ɛ-yɔɔ.’”​—Yohanɛɛsɩ 9:1-3.

Ɛzɩma Yesu wayɩ tɩŋɩyaa kaawɛnɩ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩla pɩɩɖɩɣzɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu heyi-wɛ se pɩtɩkɛ ɛyʋ ɛnʋ yaa ɛ-ñɩma labɩnɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pɩkɔnɩ-ɩ kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ. Pɩkɛ toovenim se Yesu wa abalʋ ɛnʋ ɛ-yʋlʋmtʋ, ɛlɛ ɛtɩŋnɩ pʋyɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɛwɩlɩ se lɩmaɣzɩyɛ  nɖɩ ɛyaa wɛna se kʋñɔmɩŋ kɛ Ɛsɔ nɩŋgbaaŋ hɔm yɔ, ɖɩtɩtʋʋzɩ. (Yohanɛɛsɩ 9:6, 7) Mba pɛkɛ kʋdɔndɩnaa sɔnɔ yɔ, pɩhɛzɩɣ pa-laŋa, alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se pɩtɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ pa-kʋdɔmɩŋ ɛnɩ ɛlɩnaa yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yesu wa kʋdɔndɩnaa ye Ɛsɔ ɛhɔŋnɩ pa-nɩŋgbaaŋ yɔ?

Masɩ hɛzɩɣ ɖa-laŋa

  • “Pɩcɛzɩ nɔɔyʋ yɔ, ɛtaatɔ se Ɛsɔ cɛzɩɣnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛɛcɛzɩɣ se pala kɩdɛkɛdɩm.” (YAKUBU 1:13) Pɩkazɩ pazɩ, “kɩdɛkɛdɩm” pɩ-tɔbʋʋ se kʋdɔmɩŋ, siziŋ nɩʋ nɛ sɩm mbʋ pɩwɛɛ nɛ pɩcɛyɩɣ ɛyaa pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔ, pɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ.

  • Yesu wa “kʋdɔndɩnaa kpeekpe.” (MAATIYEE 8:16) Ɛzɩma Ɛsɔ Pɩyalʋ wa ɛyaa mba pɔkɔnɩ-ɩ yɔ, pa-tɩŋa pa-kʋdɔmɩŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ.

  • Ɛsɔ kaɣ “hɩzʋʋ pɛ-ɛsɩndaa ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ, mbʋ yɔ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ɖɛwa.”—NATƲ 21:3-5.

A-CƆLƆ PƖLƖNAA?

Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ ɛyaa tɔkɩ kʋñɔŋ nɛ panɩɣ siziŋ mbʋ? Ɛyaa wɛɣ nɛ pamaɣzɩɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ pɩtɩkɛ sɔnɔ. Ye pɩtɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ ɖa-kʋñɔmɩŋ lɩɣna, a-cɔlɔ ɩlɩɣna? Pakaɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ cosuu tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 4 Pɩkɛ toovenim se Ɛsɔ kaahɔm ɛyaa nabɛyɛ nɩŋgbaaŋ pa-kɩdɛkɛdɩm yɔɔ, ɛlɛ Bibl ɛɛwɩlɩɣ se Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ kʋdɔmɩŋ yaa kɛgbɛdɩsasɩ yɔɔ sɔnɔ nɛ ɛhɔŋ ɛyaa nɩŋgbaaŋ.