Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 3 2018 | Ɛzɩ Ɛsɔ keŋni-ŋ na?

Ɛzɩ Ɛsɔ Keŋni-ŋ Na?

Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ lakɩ, yaa nabɛyɛ lakɩ kʋñɔŋ nɛ halɩ pasɩ yɔ, pʋtɔma ɖɩtɔŋ se Ɛsɔ ɛɛnaɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ nɛ eekeŋni-ɖʋ. Bibl yɔɔdaa se:

“Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Kɩbaɣlʋ ɛsa wɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔɔ nɛ ɛɖʋʋ nɩŋgbaŋʋʋ pa-adɩma cɔlɔ, ɛlɛ Kɩbaɣlʋ haɣ siɣye kañatʋ tɩnaa.”—1 Pɩyɛɛrɩ 3:12.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ ɛzɩma Ɛsɔ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ mbʋ eɖiɣni labʋ se kʋñɔmɩŋ tɩŋa ɩsɩɩ tɩnaɣ yɔ.

 

“Le Ɛsɔ kaawɛɛ?”

Wiɖiyi asɛyʋʋ nakʋyʋ laba nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se ɛzɩ Ɛsɔ keŋni-ŋ yaa we?

Ɛsɔ keŋni-ŋ yaa we?

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ maɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛsɔɔlaa se piɖeni-ɖʋ?

Ɛsɔ nɩɣ ñɔ-tɔm taa yaa we?

Nɔɔyʋ tɩtɩlɩ-ɖʋ nɛ pɩtalɩ Ɛsɔ, ɛsɩm ɖɛ-tɛ ɖɛzʋʋ mayaɣ camɩyɛ nɛ ɖɛ-wɛtʋ tɩŋa kpayɩ kpayɩ.

Ɛsɔ wɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ na?

Bibl haɣ-ɖʋ lidaʋ se Ɛsɔ naɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɛnɩɣ ɖɔ-tɔm taa nɛ nɩɣ ɖɔɖɔ ɖa-wɩzasɩ.

Kʋñɔmɩŋ​—Pɩkɛ Ɛsɔ nɩŋgbaaŋ hɔm na?

Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ asɛyɩŋ yaa kʋdɔmɩŋ yɔɔ se ɛhɔ ɛyaa nɩŋgbaaŋ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ?

A-cɔlɔ pɩlɩnaa?

Bibl heyiɣ-ɖʋ lɩmaɣza naadozo wena a-yɔɔ ɛyaa lakɩ kʋñɔmɩŋ yɔ.

Pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ yeki nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ

Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ yeki nɛ kʋñɔmɩŋ nɛ mulum lakasɩ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ?

Ɛzɩma Ɛsɔ cɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ?

Masɩ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu tamaɣ kɩbaŋa ŋga Ɛsɔ labɩ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ kɔ-yɔɔ.

Ŋnɩɣ siziŋ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ Ɛsɔ?

Bibl masɩ sɩnɛ sɩpɩzɩɣ sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ ña-kʋñɔmɩŋ yɔɔ yɔ.