Ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ 4​:​1-25

  • Eleeu takɩ Yesu (1-11)

  • Yesu paɣzɩ tɔm susuu Galilee (12-17)

  • Yesu ya kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa (18-22)

  • Yesu susi tɔm, ɛwɩlɩ tɔm nɛ ɛwaa kʋdɔndɩnaa (23-25)

4  Pʋwayɩ lɛ, fezuu woni Yesu kañɩmbusuu taa se Eleeu+ ɛtakɩ-ɩ.+  Ɛhɔkɩ nɔɔ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40 nɛ pɩtɛ lɛ, ñɔɔsɩ wɩɩ-ɩ.  Nɛ Takɩyʋ+ ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: «Ye ŋkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, heyi pɛɛ anɛ yɔ se apɩsɩ kpɔnɔnaa.»  Ɛlɛ ecosi se: «Pamawa se: “Pɩtɩkɛ tɔɔnaɣ* ɖeke yekina se ɛyʋ ɛwɛɛ wezuu, ɛlɛ ɛwɛɣ wezuu tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa tɩlɩɣnɩ Yehowa* nɔɔ taa yɔ tɩ-yɔɔ.”»+  Pʋwayɩ lɛ, Eleeu woni-i tɛtʋ kiɖeɖetu taa,+ nɛ ɛkpazɩ-ɩ templo ñʋʋ taa*+  nɛ eheyi-i se: «Ye ŋkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, kʋyɩ nɛ ŋmaa tataa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Ñɔ-yɔɔ lɛ, ɛkaɣ ɖʋʋ e-tiyiyaa paɣtʋ,” nɛ “Pakaɣ-ŋ kpaɣʋ pe-nesi taa, se kaaʋ nakʋyʋ etaatuuli ña-nɩŋgbaŋaɣ.”»+  Yesu heyi-i se: «Pamawa ɖɔɖɔ se: “Pɩfɛyɩ se ŋtakɩ ñɛ-Ɛsɔ Yehowa.”»*+  Eleeu tasɩ-ɩ kpaɣʋ nɛ ewoni pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ, kɩkʋyaa pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi tɩŋa nɛ si-ɖoŋ.+  Nɛ eheyi-i se: «Ye ŋluŋaa nɛ ŋsɛ-m* kɔyɔ, mankaɣ-ŋ haʋ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ.» 10  Nɛ Yesu heyi-i se: «Ðɛɛ mɔ-yɔɔ, Sataŋ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Ñɛ-Ɛsɔ Yehowa* pɩwɛɛ se ŋsɛɛ,+ nɛ e-ɖeke koŋ pɩwɛɛ se ŋla tʋmɩyɛ kiɖeɖeye.”»+ 11  Ðɩnɛ ɛlɛ, Eleeu ɖɛɛ nɛ eyebi-i,+ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kɔɔ nɛ papaɣzɩ-ɩ ɖʋʋ lɩm.+ 12  Nɛ ɛnɩwa se pakpa Yohanɛɛsɩ lɛ,+ ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ewolo Galilee.+ 13  Nɛ pʋwayɩ ɛkʋyɩ Nazarɛɛtɩ lɛ, ewolo nɛ ɛcaɣ Kapɛrɩnawum,+ kɩwɛ teŋgu nɔɔ, Zebulɔɔnɩ nɛ Naftalii ageeta taa, 14  se pɩsa nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla, ndʋ lɛ se: 15  «Oo Zebulɔɔnɩ ɛjaɖɛ nɛ Naftalii ɛjaɖɛ, mɩ mba ɩwɛ teŋgu habɩyɛ yɔɔ, Yɔɔrdaŋ pɔɔ wayɩ yɔ, ajɛɛ tɛ Galilee! 16  Samaɣ ŋga kacaɣ cɩkpɛndʋʋ taa yɔ, kana ñalɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ, piyele nɛ mba pacaɣ sɩm cɩkpɛndʋʋ* egeetiye taa yɔ, ñalɩmɩyɛ+ ñandɩ pɔ-yɔɔ.»+ 17  Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yesu paɣzɩ tɔm susuu nɛ ɛtɔŋ se: «Ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ ñɔtaa.»+ 18  Ɛɖɔŋaɣ Galilee Teŋgu nɔɔ lɛ, ɛna koobiya 2; Siimɔɔ weyi payaɣ se Pɩyɛɛrɩ+ yɔ nɛ e-neu* Andree, paawɛɛ nɛ pɔlɔʋ piyuu teŋgu taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakɛ kpakpasɩ kpayaa.+ 19  Nɛ eheyi-wɛ se: «Ɩtɩŋ ma-wayɩ, nɛ mankaɣ-mɩ pɩsʋʋ ɛyaa kpayaa.»+ 20  Kpaagbaa mbʋ lɛ, peyele pe-piyiŋ nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ.+ 21  Ɛkʋyɩ peeɖe lɛ, ɛna koobiya lalaa 2; Zebedee pɩyalʋ Yakubu nɛ e-neu* Yohanɛɛsɩ.+ Pa nɛ pa-caa Zebedee paawɛ kpɩyʋʋ taa nɛ pɔñɔɔzʋʋ pe-piyiŋ, nɛ ɛyaa-wɛ.+ 22  Kpaagbaa mbʋ lɛ, peyele kpɩyʋʋ nɛ pa-caa, nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. 23  Pʋwayɩ lɛ, ewolo Galilee kpeekpe taa+ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa+ nɛ esusuu Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɛwaɣ samaɣ taa ɛyaa kʋdɔmɩŋ nɛ ɛjandʋ kpeekpe.+ 24  Nɛ ɛ-yɔɔ tɔm yɛlɩ Siirii kpeekpe taa, nɛ pɔkɔnɩ-ɩ mba kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ wɩzasɩ ndɩ ndɩ cɛyaɣ-wɛ yɔ pa-tɩŋa,+ mba paakem aleewaa yɔ+ nɛ mba paawɛnɩ kʋdɔŋ kɩtɔlʋʋ yɔ+ nɛ kaakalasɩ, nɛ ɛla nɛ pɔ-yɔɔ cɛ. 25  Piyeba nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ lɩɩnɩ Galilee nɛ Dekapooli* nɛ Yeruzalɛm nɛ Yuudee nɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ wayɩ nɛ katɩŋɩɣ ɛ-wayɩ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, «kpɔnɔ.»
Yaa «ɛkpazɩ-ɩ koloŋa ŋga kɛwɛ templo ñʋʋ taa yɔ kɔ-yɔɔ; ɛkpazɩ-ɩ templo tɛ ɖenɖe pɩkɩlɩ kʋyʋʋ yɔ.»
Yaa «ŋsɛ-m tam kʋɖʋm.»
Yaa «kuzotuu.»
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Siimɔɔ nɛ Andree pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Yaa «Tɛtʋ Hiu Egeetiye.»