Ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ 11​:​1-30

  • Pasam Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ (1-15)

  • Pakʋ kpaɖʋʋ ŋgʋ kiiwelisiɣ yɔ kɩ-tɔm (16-24)

  • Yesu sam ɛ-Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eyeba nɛ mba poluzuu pa-tɩ yɔ pehiɣ kʋjɔʋ ɛ-ɛsɩndaa (25-27)

  • Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ hɛzɩɣ laŋa (28-30)

11  Yesu tɛm ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 12 paɣtʋ ɖʋʋ lɛ, ɛlɩɩ peeɖe nɛ ewolo se ɛwɩlɩ nɛ esusi tɔm pɛ-tɛtʋ ndɩ ndɩ taa.+  Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ kaawɛ salaka taa,+ nɛ ɛnɩ Krɩstʋ tʋma taŋ lɛ, etiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa+  se pɔpɔzɩ-ɩ se: «Ñɛkɛnɩ Weyi ɛkaɣ kɔm yɔ, yaa pɩwɛɛ se ɖɩɖaŋ nɔɔyʋ?»+  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: «Iwolo nɛ ɩkɛdɩ Yohanɛɛsɩ tɔm ndʋ iɖiɣni nɩʋ nɛ mbʋ iɖiɣni naʋ yɔ:+  Yʋlʋmaa naɣ lɛɛlɛɛyɔ+ nɛ taɖɩyɛ tɩnaa ɖɔŋ, canasɩ+ yɔɔ cɛkɩ* nɛ tandamaa nɩɣ, sɩɖaa feŋ, nɛ posusuu kʋñɔndɩnaa tɔm kɩbandʋ.+  Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛɛnaɣ mɔ-yɔɔ mbʋ pituuluu-i se ɛtɔlɩ yɔ.»+  Pakpaɣ pa-nʋmɔʋ nɛ papɩsɩɣ lɛ, Yesu paɣzɩ ɛyaa samaɣ heyuu Yohanɛɛsɩ yɔɔ tɔm se: «Ɛbɛ ɩlɩ naʋ kañɩmbusuu taa?+ Kañɩŋgbayaɣ ŋga helim cɔzʋʋ-kɛ yɔ?+  Ye mbʋ, ɛbɛ ɩlɩ naʋ? Abalʋ weyi esu tokonaa ɖɔfɩɩ* yɔ? Ɩna, mba posuu tokonaa ɖɔfɩɩ yɔ, awiya ɖɩsɩ taa pɛwɛɣ.  Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ kpem ɩlɩwa yɔ? Se ɩna nayʋ nɔɔyʋ yaa we? Ɛɛɛ, meheyiɣ-mɩ se ɛcɛzɩ nayʋ pɩŋŋ.+ 10  Ɛ-tɔm pamawa se: “Na! Mentiyiɣ men-tiyiyu nɛ ɛɖɛ-ŋ nɔɔ,* nɛ ɛkaɣ ñɔɔzʋʋ ña-nʋmɔʋ ñɛ-ɛsɩndaa!”+ 11  Toovenim taa lɛ meheyiɣ-mɩ se, mba halaa lʋlɩ-wɛ yɔ pa-taa lɛ, nɔɔyʋ tɩlɩɩ nɛ ɛkɩlɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ; ɛlɛ weyi ɛkɛ cikpelu ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ, ɛkɩlɩ-ɩ.+ 12  Kpaɣnɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ alɩwaatʋ taa nɛ pɩtalɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛsɔdaa Kewiyaɣ kɛnɩ kaɖʋwa ŋga ɛyaa wɛɛ nɛ palʋkɩ se patalɩ yɔ, nɛ mba palʋkɩ siŋŋ yɔ, pehikiɣ-kɛ.+ 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Nayaa nɛ Paɣtʋ, pa-tɩŋa paayɔɔdɩ natʋ tɔm nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ Yohanɛɛsɩ;+ 14  nɛ ye ɩsɔɔlaa se itisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ “Eliya weyi pɩwɛɛ se ɛkɔŋ yɔ.”+ 15  Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ lɛ, ewelisi. 16  «Anɩ mankaɣ kpaɣʋ kpaɖʋʋ kʋnɛ nɛ mɛnkɛdɩna?+ Kɩwɛ ɛzɩ piya cikpesi nzɩ sɩcaɣ kɩyakʋ taa* nɛ sɩyaɣ sɩ-taabalaa mba sɩ nɛ wɛ peleɣyiɣ yɔ, 17  nɛ sɩtɔŋ se: “Ðɩya-mɩ hɩlaɣ ɛlɛ ɩtɩpaa; ɖɩcaɣ kʋñɔwiye, ɛlɛ ɩtɩnɩɩ siziŋ nɛ ɩma mɩ-laŋa taa.” 18  Mbʋ ɖɔɖɔ, Yohanɛɛsɩ kɔma nɛ ɛɛtɔkɩ nɛ ɛɛñɔʋ, ɛlɛ ɛyaa tɔŋ se: “Ekem eleeu.” 19  Ɛyʋ Pɩyalʋ ñɔkɔma lɛ, ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ,+ ɛlɛ ɛyaa tɔŋ se: “Ɩna! Abalʋ ɛnɛ ɛkɛ hiluu tʋ nɛ vɛɛ ñɔyʋ, lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pa-taabalʋ.”+ Ɛlɛ, lɔŋsɩnɖɛ lakasɩ* patɩlɩɣna se lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ siɣsiɣ.»+ 20  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛpaɣzɩ kalʋʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛkɩlɩ labʋ maamaaci lakasɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩ-taa mba tikpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. 21  Ɛyɔɔdaa se: «Pɩtɔɔ-ŋ Koraaziini! Pɩtɔɔ-ŋ Bɛtɩsayidaa! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maamaaci lakasɩ nzɩ palabɩ mɩ-tɛ yɔ, ye Tiirɩ nɛ Siidɔɔ taa paalabɩ-sɩ yɔ, pa-taa mba kaakpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ ɖooo lɔŋ nɛ posuu fɔlɔtɔnaa nɛ pacaɣ tɔlɩma taa.+ 22  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se pɩkaɣ wɛʋ Tiirɩ nɛ Siidɔɔ weewee Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ wiye nɛ pɩkɩlɩ-mɩ.+ 23  Piyele nɛ ña Kapɛrɩnawum,+ ŋmaɣzɩɣ se pakaɣ-ŋ kpazʋʋ ɛsɔdaa? Ðooo Pɩlaʋ* taa ŋkaɣ tibu,+ mbʋ pʋyɔɔ yɔ maamaaci lakasɩ nzɩ palabɩ ñɛ-tɛ yɔ, ye paalabɩ-sɩ Sodom tɛtʋ taa yɔ, tɩɩwɛɛ nɛ pɩtalɩnɩ kɩyakʋ kʋnɛ. 24  Ɛlɛ meheyiɣ-ŋ se, pɩkaɣ wɛʋ Sodom tɛtʋ weewee Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ wiye nɛ pɩkɩlɩ-ŋ.»+ 25  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: «Mansaŋɩ-ŋ ɛyaa ɛsɩndaa, Caa, ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pa-Kɩbaɣlʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋmɛsɩ pʋnɛ lɔŋsɩnɖaa nɛ lɛɣtʋ tɩnaa, nɛ ŋkuli pɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ piya ajamaa.+ 26  Ɛɛɛ, hayɩ Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ŋ lɛ lɛ. 27  Man-Caa ɖʋzɩ pɩtɩŋa payɩ me-nesi tɛɛ,+ nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ Pɩyalʋ camɩyɛ ye pɩtɩkɛ Caa yɔ;+ nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ ɖɔɖɔ Caa camɩyɛ ye pɩtɩkɛ Pɩyalʋ nɛ weyi Pɩyalʋ sɔɔlaa se ekuli Caa yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ yɔ.+ 28  Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, mɩ mba payɩ ɩlakɩ kʋñɔŋ nɛ sʋʋtʋ nɩ-mɩ yɔ, nɛ mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa. 29  Ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ ɖaʋ* nɛ ɩhɔɔlɩ nɛ ɩkpɛlɩkɩ mɔn-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ laŋɩyɛ hɛɛɛ tʋ nɛ moluzuu man-tɩ,+ nɛ ɩkaɣ hiɣu laŋɩyɛ hɛzʋʋ. 30  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ man-sʋʋtʋ ɖaʋ fɛyɩ yuŋ,* nɛ man-sʋʋtʋ wɛ hʋnjaŋ.»

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, «wɛɣ kele kele.»
Yaa «esu wondu kɩbandʋ.»
Piye piye, «men-tiyiyu ñɛ-ɛsɩndaa.»
Yaa «sɩcaɣ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.»
Yaa «pee.»
Yaa «Hadɛɛsɩ,» pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa «man-sʋʋtʋ ɖaʋ sɩɣlʋʋ wɛ kɛlɛʋ.»