Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ŋnɩɣ siziŋ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ Ɛsɔ?

Ŋnɩɣ siziŋ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ Ɛsɔ?

Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ ɛɛnaɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ nɛ eekeŋni-ɖʋ.

NA NDƲ BIBL WƖLƖƔ YƆ

 • Ɛsɔ naɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ nɛ ekeŋni-ɖʋ ɖɔɖɔ

  “[Yehowa] na se ɛyʋ kañatʋ paɣlɩ tataa . . . , nɛ pɩwɩzɩ ɛ-taa.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:5, 6.

 • Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ

  “Pɩkazɩ ññɩɩ, kɩdɛkɛdʋʋ mʋkɩ, ŋñɩnɩɣ e-lone, ɖɩfɛyɩ. Ɛlɛ “ɖɛfɛɛ tɩnaa” hikiɣ tɛtʋ nɛ pɛwɛɛ tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.” —Keɣa 36:10, 11.

 • Tamaɣ ŋga Ɛsɔ wɛnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ

  “Men-keem mansɩm maɣzɩm mbʋ mamaɣzɩɣ mɩ-yɔɔ yɔ, [Yehowa] tɔŋna, laŋhɛzɩyɛ maɣzɩm, pɩtɩkɛ kʋñɔŋ wɩlʋʋ maɣzɩm, nɛ maha-mɩ liɖe nɛ lidaʋ. Nɛ ɩkaɣ-m yaʋ nɛ ɩɖɔŋ; nɛ ɩkaɣ-m tɩmnʋʋ nɛ mankaɣ-mɩ welisinuu.”​—Yereemii 29:11, 12.

  “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.”​—Yakubu 4:8.