Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋnɩɣ siziŋ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ Ɛsɔ?

Ŋnɩɣ siziŋ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ Ɛsɔ?

Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ ɛɛnaɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ nɛ eekeŋni-ɖʋ.

NA NDƲ BIBL WƖLƖƔ YƆ

 • Ɛsɔ naɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ nɛ ekeŋni-ɖʋ ɖɔɖɔ

  “[Yehowa] na se ɛyʋ kañatʋ paɣlɩ tataa . . . , nɛ pɩwɩzɩ ɛ-taa.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:5, 6.

 • Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ

  “Pɩkazɩ ññɩɩ, kɩdɛkɛdʋʋ mʋkɩ, ŋñɩnɩɣ e-lone, ɖɩfɛyɩ. Ɛlɛ “ɖɛfɛɛ tɩnaa” hikiɣ tɛtʋ nɛ pɛwɛɛ tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.” —Keɣa 36:10, 11.

 • Tamaɣ ŋga Ɛsɔ wɛnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ

  “Men-keem mansɩm maɣzɩm mbʋ mamaɣzɩɣ mɩ-yɔɔ yɔ, [Yehowa] tɔŋna, laŋhɛzɩyɛ maɣzɩm, pɩtɩkɛ kʋñɔŋ wɩlʋʋ maɣzɩm, nɛ maha-mɩ liɖe nɛ lidaʋ. Nɛ ɩkaɣ-m yaʋ nɛ ɩɖɔŋ; nɛ ɩkaɣ-m tɩmnʋʋ nɛ mankaɣ-mɩ welisinuu.”​—Yereemii 29:11, 12.

  “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.”​—Yakubu 4:8.