Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Le Ɛsɔ kaawɛɛ?”

“Le Ɛsɔ kaawɛɛ?”

“MƆNPƆZƲƲ MAN-TƖ ÐOŊ ÐOŊ SE: LE ƐSƆ KAAWƐƐ?”​—Paapa Benoît XVI, alɩwaatʋ ndʋ eewobi ɖenɖe Naaziiwaa nazɩm salaka kaawɛɛ Auschwitz, Pɔlɔɔñɩ ɛjaɖɛ taa yɔ.

ASƐYƲƲ NAKƲYƲ TƐM LABƲ NƐ ŊPƆZƖ ÑA-TƖ SE: ‘LE ƐSƆ KAAWƐƐ?’ YAA ÑA-MAƔMAƔ ŊTƐM KATƲƲ KAÐƐ NAÐƖYƐ ÑE-WEZUU CAƔƲ TAA NƐ ŊPƆZƖ ÑA-TƖ SE ƐZƖ ƐSƆ KEŊNI-Ŋ?

Pɩtɩla, pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ pɩɩlabʋ Sheila weyi ɛwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa yɔ. Hɔʋ ŋgʋ kɩsɔɔlɩ Ɛsɔ tɔm siŋŋ yɔ kɩ-taa ɛpaɣlaa. Ɛyɔɔdaa se: “Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ mɛnkɛ pɩɣa yɔ, pɩhɔŋaɣ-m se mɛnsɛɛ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ lɩzɩnɩ-ɖʋ. Ɛlɛ mantaamaɣzɩɣ se ɛkɛ weyi ɛñɔtɩnɩ-m yɔ. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ ɖooo poliŋ taa ɛwɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ-m yɔ. Mantaamaɣzɩɣ se Ɛsɔ paɖɩɣ-m, ɛlɛ mantaatisiɣ ɖɔɖɔ se ekeŋni-m.” Ɛbɛ yɔɔ Sheila kaawɛnɩ lɩmaɣza ana? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Asɛyɩŋ ndɩ ndɩ kaakɔm mɔ-hɔʋ yɔɔ ɖama yɔɔ ɖama yɔɔ, nɛ pɩlakaɣ-m ɛzɩ Ɛsɔ taalakɩ nabʋyʋ se ɛsɩnɩ-ɖʋ yɔ.”

Ɛzɩ Sheila yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋtisi se Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ wɛɛ. Ɛlɛ ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ ña-tɩ se ɛzɩ ekeŋni-ŋ toovenim na? Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Yɔɔb kaawɛnɩ tisuu Lɩzɩyʋ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ yɔɔ; paa mbʋ yɔ, ɛpɩtɩ nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ. (Yɔɔb 2:3; 9:4) Kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ kaakɔm Yɔɔb yɔɔ nɛ ɛtaatɩlɩ ɛzɩma ɛla nɛ ɛlɩɩ ɩ-taa lɛ, ɛpɔzɩ Ɛsɔ se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋmɛsɩɣ ñɛ-ɛsɩndaa nɛ ŋmaɣzɩɣ se mɛnkɛ ño-koyindu?”​—Yɔɔb 13:24.

Suwe Bibl yɔɔdaa? Ɛsɔ cɔlɔ kʋñɔmɩŋ lɩɣna? Ɛbɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa kpeekpe nɛ ekeŋni ɖa-taa paa weyi? Ða-taa nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛtɩlɩ se ekeŋni-ɖʋ, ɛnɩɣ ɖɛ-wɛtʋ taa, ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ ɖa-kʋñɔmɩŋ taa?

Ñʋŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma wondu kɩlɩzɩtʋ wɩlɩɣ se Ɛsɔ keŋni-ɖʋ yɔ. (Roma 1:20) Pʋwayɩ lɛ, ɖɩtazɩ ndʋ Bibl yɔɔdaa nɛ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ keŋni-ɖʋ yɔ tɩ-taa. Ye ɖɩtɩŋnɩ Ɛsɔ wondu kɩlɩzɩtʋ nɛ ɛ-Tɔm yɔɔ nɛ “ɖɩsɩmɩ-ɩ” camɩyɛ yɔ, ɖɩkaɣ naʋ se ‘ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ.’​—1 Yohanɛɛsɩ 2:3; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:7.