Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma Ɛsɔ cɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ?

Ɛzɩma Ɛsɔ cɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ?

Ɛsɔ labɩ ɖo-tomnaɣ se kapɩzɩ nɛ kawaa ka-tɩ. Ye nabʋyʋ ɛsɔbɩ ɖo-tomnaɣ yaa pɩkʋ-kɛ yɔ, “ka-taa kuludasɩ ndɩ ndɩ paɣzɩɣ labʋ tʋmɩyɛ se pɩsa nɛ heŋ weyi kamʋwa yɔ, ɩpɩzɩ nɛ ɩwaa paa ɩtɩɩpaɣlɩ ɛzɩma yɔ.” (Johns Hopkins kʋdɔmɩŋ waʋ takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ) Tomnaɣ mʋʋ heŋ lɛ, tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ kuludasɩ (yaa tissus) paɣzɩɣ tʋmɩyɛ labʋ kpaagbaa se pɩsa nɛ calɩm sɩŋ nɛ heŋ waa.

MAƔZƖ NƐ ŊNA: Ɛzɩma Lɩzɩyʋ labɩ tomnaɣ se kapɩzɩ nɛ kawaa ka-tɩ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ se tamaɣ ŋga ɛlabɩ-ɖʋ se ɛkaɣ yebu nɛ ɖa-wɩzasɩ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ yɔ kakaɣ labʋ. Keɣa maɖʋ yɔɔdaa se: “Ɛfɛkɩ laŋa wena apʋʋtaa yɔ, nɛ ɛɖʋʋ kɔyɛ a-kɩjɩkpɩŋ taa.” (Keɣa 146:3) Ɛlɛ ye ŋwɛ wɩzasɩ nasɩyɩ taa yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ ŋtaa liu Yehowa se ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ sɔnɔ sɔnɔ nɛ cee wayɩ ɖɔɖɔ?

NDƲ BIBL HEYIƔ-ÐƲ ƐSƆ SƆƆLƖM YƆƆ YƆ

Ɛsɔ labɩ-ɖʋ tamaɣ se: “Ña-laŋɩyɛ ɛtaalɩɩ, mbʋ yɔ mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ; taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ: Mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ.” (Izaayii 41:10) Ye ŋnawa se Yehowa cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ, pɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ nɛ pɩha-ŋ ɖoŋ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋlʋbɩnɩ kala wena ŋkatɩɣ yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ ya laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ se “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɖɩ lɔŋ kpeekpe yɔ.” Nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Manpɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ, weyi ɛsɔzʋʋ-m ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ.”—Filiipi 4:4-7, 9, 13.

Masɩ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ tisuu tamaɣ ŋga Yehowa labɩ ɛyaa pɩlɩɩnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ kɔ-yɔɔ. Natʋ 21:4, 5 (Masɩ nzɩ sɩ-taa tɔm wɛ takayaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-yɔɔ) heyiɣ-ɖʋ mbʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ cee wayɩ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa-ɩ liu se ɛkaɣ-pʋ labʋ toovenim yɔ.

  • “Ɛkaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛsɩndaa ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe.” Yehowa kaɣ hɩzʋʋ ɖa-kʋñɔmɩŋ nɛ ɖa-wɩzasɩ kpeekpe, halɩ pɩkpɛndɩnɩ wɩzasɩ nzɩ lalaa maɣzɩɣ se sɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ.

  • “Weyi ɛɛcaɣ Kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ.” Pɩ-tɔbʋʋ se Wiyaʋ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ kaɣ labɩnʋʋ e-ɖoŋ tʋmɩyɛ nɛ eyele nɛ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ nɛ ɛha-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ.

  • Pɩsa nɛ ɖɩtaapɩtɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, Yehowa yɔɔdaa se: “Tɩkɛ toovenim, tɩlakɩ mbʋ.” (Natʋ 21: 5 ABT) Pɩwɩlɩɣ se Yehowa ñɩɣ niye se ɛzɩma ɛkɛ Ɛsɔ toovenim tʋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, tɔm ndʋ tɩkɔŋ labʋ.

“Ɛkaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛsɩndaa ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ, mbʋ yɔ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ɖɛwa. Ðɩnɛ ɛlɛ weyi ɛɛcaɣ Kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ yɔ, ɛtɔ se ‘Lɛɛlɛɛyɔ manpɩsɩɣ kedeŋa kɩfalaɣ. [Ma tɔm ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim, tɩlakɩ mbʋ. ABT]’”—Natʋ 21:4, 5.

Wondu kɩlɩzɩtʋ nɛ Bibl pasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-wɛtʋ. Wondu kɩlɩzɩtʋ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ nɛ ɛkɛ ɖa-taabalʋ, ɛlɛ Bibl ñeheyiɣ-ɖʋ kpayɩ se: “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.” (Yakubu 4:8) Tʋma Labʋ 17:27 yɔɔdaa se: “Ɛsɔ ɛnʋ etiposini ɖa-taa nɔɔyʋ.”

Ŋŋkpɛlɩkɩɣ nɛ ŋtɩlɩɣ Ɛsɔ nɛ pɩkpaɖɩɣ lɛ, ŋkaɣ naʋ kpayɩ kpayɩ se toovenim lɛ, ‘ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ.’ (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Ye ŋtaɣ liu Yehowa mbʋ yɔ, ɛzɩma tɩyɛ pɩwazɩɣ-ŋ?

Maɣzɩ Toru weyi ɛwɛ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛ-kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna. E-ɖoo weyi ɛkɛ Krɩstʋ tʋ yɔ, ɛ-cɔlɔ ɛcaɣ nɛ ɛpaɣlɩ, paa mbʋ yɔ, ɛkɔm nɛ ɛsʋʋ Japɔŋ añɔndɔmwaa ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se yakuza yɔ, ɖɩ-taa. Ɛyɔɔdaa se: “Mamaɣzaɣ se Ɛsɔ paɖɩɣ-m nɛ pʋyɔɔ lɛ, mɔn-cɔlɔ ñɩma, kɔzɩ kɔzɩ mɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa sɩm kɛ Ɛsɔ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm na.” Toru yɔɔdaa ɖɔɖɔ se taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa yeba nɛ ɛpɩsɩ “ñʋʋ taa ɖoŋ tʋ weyi lalaa tɔm ɛtɩɩlakɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ paa ññɩɩ yɔ.” Ɛyɔɔdaɣ lɩmaɣza wena ɛɛwɛna yɔ, a-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Mañɩnaɣ se mansɩ me-evebitu alɩwaatʋ taa, ɛlɛ pʋcɔ nɛ mansɩ lɛ, mañɩnaɣ se mankʋ nɔɔyʋ, weyi ɛ-hɩɖɛ sɛwa nɛ pɩkpaɖɩ ma-ñɩnɖɛ yɔ nɛ ma ɖɔɖɔ ma-hɩɖɛ sɛɛ.”

Ɛlɛ Toru nɛ ɛ-halʋ Hannah pɔkɔma nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl lɛ, ɛlɛɣzɩ ɛ-wɛtʋ nɛ e-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ  kpeekpe. Hannah yɔɔdaa se: “Ma-maɣmaɣ mana lɛɣzɩtʋ ndʋ payɩ ma-walʋ laba yɔ.” Lɛɛlɛɛyɔ Toru yɔɔdʋʋnɩ tisuu se: “Ɛsɔ wɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛ-yɔɔ. Ɛtɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛsɩ, ɛlɛ etisiɣ faaa nɛ ekpeɣ mba pekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ. Ewelisiɣni-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖiheyiɣ-i tɔm ndʋ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi nɔɔyʋ yɔ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ tɩ-taa nɛ pɩtasɩnɩ-ɩ yɔ. Pɩkazɩ pazɩ, Yehowa lakɩ nɛ tɩlasɩ, kʋñɔmɩŋ nɛ wɩzasɩ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ. Halɩ sɔnɔ maɣmaɣ ɛlakɩ-ɖʋ mbʋ ɖɩtɩɖʋna yɔ. Ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ yɔ.”—Keɣa 135:23.

Toru kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ye ɖɩnawa se Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ se ɛla nɛ kʋñɔmɩŋ, wɩzasɩ, nɛ wiluu pasɩɩ tɩnaɣ, nɛ piileɖiɣ lɛ, ɛlakɩ mbʋ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩnɩɩ wezuu caɣʋ leleŋ lɛɛlɛɛyɔ. Toovenim paa ɖɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa suni kʋñɔmɩŋ yɔ, ɛzɩma Ɛsɔ cɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ.