Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ wɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ na?

Ɛsɔ wɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ na?

MBƲ WONDU KƖLƖZƖTƲ KPƐLƖKƖƔ-ÐƲ YƆ

Pɔtɔŋ se nɔɔyʋ kɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ, “alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋʋ ɛ-tɩ lalaa lone taa se pɩsa nɛ ɛnɩɩ mbʋ pɩtalɩ-wɛ yaa mbʋ pɩ-taa pɛwɛɛ yɔ pɩ-taa yɔ.” Ðɔkɔtɔ Rick Hanson weyi ɛsɩɣnɩ mba pɛwɛnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ yɔ ɛyɔɔdaa se “ɛyʋ calɩm taa pʋtɔdɩyɛ naʋ wɛɛ.”

MAƔZƖ NƐ ŊNA: Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ, wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɛtʋ yɔɔ wondu lɛɛtʋ fɛyɩna yɔ? Bibl yɔɔdaa se Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa ɛ-lɛzʋʋ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:26) Ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ ɛ-lɛzʋʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ ɛ-wɛtʋ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖa-lakasɩ taa. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ pʋtɔdɩyɛ naʋ seɣtiɣ nɔɔyʋ se ɛsɩnɩ lalaa yɔ, ɖa-Lɩzɩyʋ Yehowa Ɛsɔ ɛwɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣna.—Aduwa 14:31.

NDƲ BIBL HEYIƔ-ÐƲ ƐSƆ PƲTƆDƖYƐ NAƲ YƆƆ YƆ

Ɛsɔ naɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛtɩsɔɔlɩ se ɖɩla kʋñɔŋ. Bibl yɔɔdɩ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩɩkɛ yomaa Ejipiti nɛ pʋwayɩ sɩla kʋñɔŋ kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40 yɔ sɩ-tɔm se: “Pa-laŋwɛɛkɩyɛ tɩŋa taa lɛ, pɩɩkɛnɩ-ɩ laŋwɛɛkɩyɛ.” (Izaayii 63:9; nwt) Yʋsɩ se pɩtɩkɛ se Ɛsɔ naɣaɣ yem se pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa. Ɛ-maɣmaɣ ɛɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa ɖɔɖɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mana man-samaɣ kʋñɔŋ.” (Ejipiti Lɩʋ 3:7) Ɛsɔ yɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Weyi etukuni-mɩ yɔ, etukuni mɛ-ɛsɩyɛ taa piye.” (Zekariya 2:12) Ye mbʋ, ye nɔɔyʋ eyeba nɛ ɖɩnɩɣ siziŋ yɔ, Ɛsɔ ɖɔɖɔ nɩɣ siziŋ.

Ye ɖɛ-ɛhʋyɛ ɛkʋʋ ɖɔ-tɔm nɛ pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna ɖa-pʋtɔdɩyɛ yɔ, Bibl hɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ nɛ tɔm tʋnɛ: “Ɛsɔ kɩlɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɛsɩm pɩtɩŋa.” (1 Yohanɛɛsɩ 3:19, 20) Ɛsɔ sɩm-ɖʋ nɛ pɩkɩlɩ ɖa-maɣmaɣ. Ɛsɩm wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, nɛ ɖa-lɩmaɣza kpeekpe. Nɛ ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ.

Ðɩpɩzɩɣ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ, lɔŋsɩnɖɛ nɛ sɩnʋʋ Ɛsɔ cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɩɣnɩ mba pɛwɛ kʋñɔmɩŋ taa yɔ

 Masɩ hɛzɩɣ ɖa-laŋa

  • “Ŋyaɣ kɔyɔ, [Yehowa] kaɣ sɛʋ, ŋmakɩ kubusi yɔ, ɛkaɣ sɛʋ se: ‘Ma yɔ.’”—IZAAYII 58:9.

  • “‘Men-keem mansɩm maɣzɩm mbʋ mamaɣzɩɣ mɩ-yɔɔ yɔ,’ [Yehowa] tɔŋna, ‘laŋhɛzɩyɛ maɣzɩm, pɩtɩkɛ kʋñɔŋ wɩlʋʋ maɣzɩm, nɛ maha-mɩ liɖe nɛ lidaʋ. Nɛ ɩkaɣ-m yaʋ nɛ ɩɖɔŋ; nɛ ɩkaɣ-m tɩmnʋʋ nɛ mankaɣ-mɩ welisinuu.’”​—YEREEMII 29:11, 12.

  • “Teɣzi nɛ mɛ-ɛsɩtɛɣlɩm su ño-tokaɣ taa; pɩtɩŋa ɛzɩ pɩfɛyɩ ña-takayaɣ taa?”​—KEƔA 55:9.

ƐSƆ NAƔ ÑƐ-WƐTƲ, ƐNƖƔ ÑƆ-TƆM TAA NƐ ƐNAƔ ÑA-PƲTƆDƖYƐ

Ɛzɩma ɖɩtɩlaa se Ɛsɔ naɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ? Yele ɖɩmaɣzɩ Maria kɩɖaʋ yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se:

“Man-pɩyalʋ weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 18 yɔ, ɛlʋbɩnɩ kansɛɛrɩ kʋdɔŋ pɩnzɩ naalɛ nɛ ɛsɩ lɛ, manpaɣzɩ maɣzʋʋ se wezuu caɣʋ suni kʋñɔmɩŋ nɛ mulum lakasɩ kpem. Maakɔ pana nɛ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩwaa man-pɩyalʋ kʋdɔŋ.

“Pɩnzɩ loɖo wayɩ lɛ, koobu kɩbanʋ nɔɔyʋ welisini-m nɛ sɔɔlɩm, alɩwaatʋ ndʋ maawɛɛ meheyiɣ-i se Yehowa tɩsɔɔlɩ-m yɔ. Eyebi-m nɛ mɔyɔɔdɩ ñɩɣtʋ sakɩyɛ nɛ ɛtɩcɛ mɔn-nɔɔ yɔɔ, nɛ mɛntɛma lɛ, ɛhɔ ma-lɩmaɣza nɛ ewoni mayaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ pɩla mɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ. Mayaɣ ŋga lɛ 1 Yohanɛɛsɩ 3:19, 20: ‘Ɛsɔ kɩlɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɛsɩm pɩtɩŋa.’ Ɛlɩzɩ-m pɩ-taa se Yehowa nɩɣ ɖɛ-wɛtʋ taa.

“Paa mbʋ yɔ, pɩtaawɛ-m kɛlɛʋ se mɔlɔ man-pana. Pʋwayɩ mankalɩ Keɣa 93:19: ‘Man-kʋñɔmɩŋ kɩlɩ-m nɛ pihuuzuu mɔ-yɔɔ lɛ, ñɔkɔmna nɛ ŋhɛzɩ man-laŋɩyɛ yɔɔ yɔɔ.’ Pɩlabɩ-m ɛzɩ mɔ-yɔɔ pama mayaɣ ŋga yɔ. Pɩtasɩ lɛ, mɔyɔɔdɩnɩ Yehowa man-kʋñɔmɩŋ tɔm adɩma taa lɛ, pɩhɛzɩ ma-laŋɩyɛ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se ewelisiɣni-m nɛ ɛnɩɣ ɖɔɖɔ mɔn-tɔm taa.”

Pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa kpem se ɖɩtɩlɩ se Ɛsɔ nɩɣ ɖɛ-wɛtʋ taa nɛ ɛnaɣ ɖɔɖɔ ɖa-pʋtɔdɩyɛ. Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ? Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩnɩ ɩ-yɔɔ se ɛhɔ ɖa-nɩŋgbaaŋ kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɖɩlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ? Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ wiɖiyi? Ñʋŋ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩkaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.