Levitico 27:1-34

  • Panangbawi kadagiti naikari a banag (1-27)

  • Bambanag a naan-anay a naited ken Jehova (28, 29)

  • Panangbawi iti apagkapullo (30-34)

27  Intuloy a kinuna ni Jehova ken ni Moises:  “Ibagam kadagiti Israelita, ‘No mangaramid ti maysa a lalaki iti espesial a kari+ ken Jehova ket mangted iti kuarta a katupag ti naikeddeng a gatad ti maysa a tao,* kastoy ti itedna:  no lalaki nga agtawen iti 20 agingga iti 60, ti gatadna ket 50 a siklo* a pirak sigun iti siklo a maus-usar iti nasantuan a disso.*  Ngem no babai, 30 a siklo.  No lalaki nga agtawen iti 5 agingga iti 20, ti gatadna ket 20 a siklo, ken no babai, 10 a siklo.  No maladaga a lalaki a maysa a bulanna agingga iti lima ti tawenna, ti gatadna ket lima a siklo a pirak, ken no babai, tallo a siklo a pirak.  “‘No lalaki nga agtawen iti 60 ken nasursurok, ti gatadna ket 15 a siklo, ken no babai, 10 a siklo.  Ngem no saan a kabaelan nga ited ti nagkari ti naikeddeng a gatad+ gapu ta napanglaw unay, mapan iti padi ket ikeddeng ti padi ti gatad a maited sigun iti kabaelan nga ited ti nagkari.+  “‘No animal a mabalin nga idaton ken Jehova ti inkarina, maibilang a nasantuan ti aniaman nga itedna ken Jehova. 10  Saanna a mabalin a suktan dayta iti nasaysayaat wenno nakakutkuttong. Ngem no suktanna ti inkarina iti sabali nga animal, agpadanto a maibilang a nasantuan dagita. 11  No ti inkarina ket animal a maibilang a narugit+ ken saan a mabalin nga idaton ken Jehova, ipakitana dayta iti padi. 12  Ikeddeng ti padi ti gatad ti animal, depende no nasayaat wenno adda depektona. Saanto a mabaliwan ti gatad nga ikeddeng ti padi. 13  Ngem no kayatnanto a bawyen dayta, masapul a nayonanna iti 20 a porsiento ti naikeddeng a gatad.+ 14  “‘Ngem no kayat ti maysa a lalaki nga ited ken Jehova ti balayna kas banag a nasantuan, ikeddeng ti padi ti gatad dayta depende no nasayaat wenno adda depektona. Saanto a mabaliwan ti gatad nga ikeddeng ti padi.+ 15  Ngem no kayatna a bawyen, masapul a nayonanna iti 20 a porsiento ti naikeddeng a gatad ket agbalinto manen a kukuana. 16  “‘No kayat ti maysa a lalaki nga ited ken Jehova ti dadduma a talonna kas banag a nasantuan, maikeddeng ti gatad ti talon sigun iti kaadu ti bin-i a maimula iti dayta: no maysa a homer* a bin-i a sebada, 50 a siklo a pirak ti gatadna. 17  No itedna* ti talonna iti tawen ti Jubileo,+ saanto a mabaliwan ti naikeddeng a gatadna. 18  No itedna ti talonna kalpasan ti Jubileo, kuentaen ti padi ti gatad ti talon sigun iti kaadu ti tawen a nabati agingga iti sumaruno a Jubileo, ket ikissayna dayta iti naikeddeng a gatad.+ 19  Ngem no bawyenna ti talonna, masapul a nayonanna iti 20 a porsiento ti naikeddeng a gatad ket agbalinto manen a kukuana. 20  No saanna a bawyen ti talonna ket nailako daytan iti sabali, saannan a mabalin a bawyen. 21  Inton maisubli ti talon iti Jubileo, maibilangto a nasantuan para ken Jehova, kas talon a mausar iti sagrado a pamay-an. Kukuanto dayta dagiti papadi.+ 22  “‘No ited ti maysa a lalaki ken ni Jehova ti talon a ginatangna ken saan a paset ti tawidna,+ 23  kuentaen ti padi ti gatad ti talon agingga iti tawen ti Jubileo, ket ited ti lalaki ti naikeddeng a gatad ti talon iti dayta met laeng nga aldaw.+ Maibilang dayta a nasantuan para ken Jehova. 24  Iti tawen ti Jubileo, maisubli ti talon iti dati a makinkukua a nanggatanganna.+ 25  “‘Maikeddeng ti tunggal gatad sigun iti siklo a maus-usar iti nasantuan a disso. Rumbeng nga aggatad ti maysa a siklo iti 20 a gera.* 26  “‘Nupay kasta, awan ti mangited ken Jehova iti umuna nga anak+ dagiti tarakenna kas nasantuan, baka man wenno karnero, ta kukua dagitan ni Jehova.+ 27  Ngem mabalin a bawyen ti umuna nga anak a nagtaud kadagiti animal a maibilang a narugit. No aramiden daytoy ti maysa a tao, masapul a nayonanna iti 20 a porsiento ti naikeddeng a gatad.+ No saan a mabawi daytoy, mailako sigun iti naikeddeng a gatadna. 28  “‘Saan a mabalin a bawyen wenno ilako ti naan-anayen a naited* ken Jehova, tao man dayta, animal, wenno talon. Nasantuan unay ken Jehova ti amin a maidaton kenkuana.+ 29  Saan met a mabalin a subboten ti maysa a tao a nasentensiaan* a madadael.+ Masapul a mapapatay dayta a tao.+ 30  “‘Kukua ni Jehova ti tunggal apagkapullo+ ti daga, dagiti man maapit iti talon wenno bunga dagiti kayo. Nasantuan dagita para ken Jehova. 31  No kayat ti maysa a tao a bawyen ti apagkapullo ti dagana, masapul a nayonanna iti 20 a porsiento ti naikeddeng a gatad. 32  Masapul a maited met ken Jehova ti apagkapullo dagiti baka, karnero, ken kalding, tunggal lumasat iti baba ti sarukod ti pastor, masapul nga itedna iti Dios ti tunggal maika-10 nga animal,* ket agbalinto dayta a nasantuan. 33  Masapul a saanna a pilpilien no nasayaat wenno no adda depektona dagita ken saanna a suksuktan. Ngem no suktanna iti sabali, agpada a maibilang dagita a nasantuan.+ Saan a mabalin a bawyen dagita.’” 34  Dagitoy ti bilin nga inted ni Jehova kadagiti Israelita idiay Bantay Sinai+ babaen ken Moises.

Footnotes

Wenno “kararua.”
Ti 1 siklo ket 11.4 L. Kitaem ti App. B14.
Wenno “sigun iti nasantuan a siklo.”
Ti 1 homer ket 220 L. Kitaem ti App. B14.
Wenno “pagbalinenna a nasantuan.”
Ti 1 gera ket 0.57 g. Kitaem ti App. B14.
Wenno “naikeddeng a madadael.”
Wenno “naikeddeng.”
Wenno “ulo.”