Josue 13:1-33

  • Dagiti daga a masapul a masakup pay (1-7)

  • Pannakabingay ti daga iti daya ti Jordan (8-14)

  • Tawid ni Ruben (15-23)

  • Tawid ni Gad (24-28)

  • Tawid ni Manases iti daya (29-32)

  • Ni Jehova ti tawid dagiti Levita (33)

13  Lakay unayen ni Josue+ isu a kinuna kenkuana ni Jehova: “Lakayka unayen; ngem adu pay a daga ti masapul a masakup.  Daytoy pay ti nabati a daga:+ amin a rehion dagiti Filisteo ken dagiti Gesurita+  (mangrugi iti sanga ti Karayan Nilo* iti daya* ti Egipto nga agpaamianan agingga iti pagpatinggaan ti teritoria ti Ekron, a maibilang idi a teritoria dagiti Canaanita);+ a pakairamanan ti lima nga appo dagiti Filisteo+—dagiti Gazita, Asdodita,+ Askelonita,+ Gitita,+ ken Ekronita;+ iti Avim+  nga agpaabagatan; ti intero a daga dagiti Canaanita; ti Meara a kukua dagiti Sidonio,+ agingga idiay Afek, iti pagpatinggaan ti teritoria dagiti Amoreo;  ti daga dagiti Gebalita+ ken ti intero a Lebanon nga agpadaya, manipud Baal-gad iti puon ti Bantay Hermon agingga idiay Lebo-hamat;*+  ti amin nga aggigian iti kabambantayan manipud Lebanon+ agingga idiay Misrefot-maim;+ ken amin a Sidonio.+ Papanawekto ida iti sanguanan dagiti Israelita.+ Ipatawidmonto daytoy kadagiti Israelita, kas iti imbilinko kenka.+  Bingaybingayem daytoy a daga a kas tawid ti siam a tribu ken ti kagudua ti tribu ni Manases.”+  Ti sabali pay a kagudua ti tribu ni Manases ken ti tribu da Ruben ken Gad innalada ti tawidda nga inted ni Moises iti daya ti Jordan, kas iti inted kadakuada ni Moises nga adipen ni Jehova:+  manipud Aroer,+ nga adda iti igid ti Tanap ti Arnon,*+ ken ti siudad nga adda iti tengnga ti tanap, ken ti amin a patad a lugar iti rabaw dagiti bantay iti Medeba agingga idiay Dibon; 10  ken amin a siudad ni Sihon nga ari dagiti Amoreo, a nagturay idiay Hesbon, agingga iti pagpatinggaan ti teritoria dagiti Ammonita;+ 11  agraman ti Gilead ken ti teritoria dagiti Gesurita ken dagiti Maacatita+ ken ti intero a Bantay Hermon ken ti intero a Basan+ agingga idiay Saleca;+ 12  ti intero nga iturturayan idi ni Og idiay Basan, a nagturay idiay Astarot ken idiay Edrei. (Isu idi ti kaudian iti Refaim.)+ Inabak ken pinapanaw ida ni Moises.+ 13  Ngem dagiti Gesurita ken dagiti Maacatita ket saan a pinapanaw dagiti Israelita+ ta makipagnanaedda kadagiti Israelita agingga ita. 14  Ti laeng tribu dagiti Levita ti saanna a pinatawidan.+ Ti tawidda ket dagiti mapuoran a daton para ken Jehova a Dios ti Israel,+ kas iti inkarina kadakuada.+ 15  Kalpasanna, inikkan ni Moises ti tribu ni Ruben iti tawid sigun kadagiti pamiliada. 16  Ti teritoriada ket manipud Aroer, nga adda iti igid ti Tanap ti Arnon,* ken ti siudad iti tengnga ti tanap, ken ti amin a patad a lugar iti rabaw dagiti bantay iti Medeba; 17  ti Hesbon ken amin nga ilina+ iti patad a lugar iti rabaw dagiti bantay, ti Dibon, Bamot-baal, Bet-baal-meon,+ 18  Jahaz,+ Kedemot,+ Mefaat,+ 19  Kiriataim, Sibma,+ ken ti Zeret-sahar iti bantay iti tanap,* 20  ti Bet-peor, dagiti bakras ti Pisga,+ ti Bet-jesimot,+ 21  amin a siudad iti patad a lugar iti rabaw dagiti bantay, ken ti intero nga iturturayan idi ni Sihon nga ari dagiti Amoreo, a nagturay idiay Hesbon.+ Isu ket pinapatay ni Moises,+ agraman dagiti panguluen ti Midian a da Evi, Rekem, Zur, Hur, ken Reba,+ dagiti ari nga agpapaituray ken ni Sihon, nga agnanaed iti daga. 22  Ti managilunod*+ a ni Balaam+ nga anak ni Beor ket maysa kadagiti pinatay dagiti Israelita iti espada a karaman iti dadduma a napapatay. 23  Ti Jordan ti pagpatinggaan ti daga ti tribu ni Ruben; ket dayta a teritoria ti tawid ti tribu ni Ruben sigun kadagiti pamiliada, agraman dagiti siudad ken dagiti purokda. 24  Inikkan met ni Moises ti tribu ni Gad iti tawid sigun kadagiti pamiliada. 25  Karaman iti teritoriada ti Jazer+ ken ti amin a siudad ti Gilead ken ti kagudua ti daga dagiti Ammonita+ agingga idiay Aroer nga adda iti sanguanan ti Rabba;+ 26  ken mangrugi iti Hesbon+ agingga idiay Ramat-mizpe ken Betonim, ken manipud Mahanaim+ agingga iti pagpatinggaan ti teritoria ti Debir; 27  ken iti tanap,* ti Bet-haram, Bet-nimra,+ Succot,+ ken ti Zafon, ti nabati iti iturturayan idi ni Ari Sihon ti Hesbon,+ a ti Jordan ti pagpatinggaanna mangrugi iti makimbaba nga ungto ti Baybay ti Kineret*+ iti daya ti Jordan. 28  Dayta ti tawid ti tribu ni Gad sigun kadagiti pamiliada, agraman dagiti siudad ken purpurokda. 29  Ti kagudua ti tribu ni Manases ket inikkan met ni Moises iti tawid sigun kadagiti pamiliada.+ 30  Ti teritoriada ket manipud Mahanaim+ ken ti intero a Basan, ti amin nga iturturayan idi ni Ari Og ti Basan, ken ti amin a babassit nga ili ti Jair+ idiay Basan, 60 nga ili. 31  Ti kagudua ti Gilead, ken ti Astarot ken ti Edrei,+ dagiti siudad nga iturturayan idi ni Og idiay Basan, ket naited kadagiti annak ni Makir+ nga anak ni Manases, iti kagudua ti annak ni Makir sigun kadagiti pamiliada. 32  Dagita ti impatawid kadakuada ni Moises kadagiti tanap ti Moab iti bangir ti Jordan, iti daya ti Jerico.+ 33  Ngem awan ti impatawid ni Moises iti tribu dagiti Levita.+ Ni Jehova a Dios ti Israel ti tawidda, kas iti inkarina kadakuada.+

Footnotes

Wenno “manipud Sihor.”
Lit., “iti sango.”
Wenno “pagserkan ti Hamat.”
Wenno “Karayan Arnon.”
Wenno “Karayan Arnon.”
Wenno “kapatagan.”
Wenno “mammuyon.”
Wenno “kapatagan.”
Kayatna a sawen, ti danaw ti Genesaret, wenno ti Baybay ti Galilea.