Josue 16:1-10

  • Tawid dagiti kaputotan ni Jose (1-4)

  • Tawid ni Efraim (5-10)

16  Ti daga a naited*+ kadagiti annak ni Jose+ ket mangrugi iti Jordan idiay Jerico nga agtultuloy kadagiti ubbog ken waig iti daya ti Jerico, ken sumang-at nga agturong iti kabambantayan ti Bethel.+  Manipud iti Bethel a sakup ti Luz, agtultuloy dayta agingga iti pagpatinggaan ti teritoria dagiti Arkita idiay Atarot,  sa sumalog nga agpalaud agingga iti pagpatinggaan ti teritoria dagiti Jafleteo nga agdirdiretso iti pagpatinggaan ti teritoria ti Makimbaba a Bet-horon+ ken Gezer,+ sa agpatingga iti baybay.  Daytoy a daga ti tinagikua dagiti annak ni Jose,+ da Manases ken Efraim.+  Daytoy ti daga a kukua ti tribu ni Efraim sigun kadagiti pamiliada: Mangrugi iti Atarot-addar+ iti daya agingga iti Makinngato a Bet-horon,+  ken agtultuloy agingga iti baybay. Ti Mikmetat+ ti pagpatinggaan ti teritoriana iti amianan ken manglikaw iti daya agingga iti Taanat-shilo, sa agpadaya agingga iti Janoa.  Mangrugi iti Janoa, sumalog agingga iti Atarot ken Naara sa dumanon iti Jerico+ ken agpatingga iti Jordan.  Manipud Tapua,+ agtultuloy nga agpalaud agingga iti Karayan* ti Kana, ken agpatingga iti baybay.+ Dayta ti tawid ti tribu ni Efraim sigun kadagiti pamiliada;  adda met dagiti siudad ken purok a natawid ti tribu ni Efraim nga adda iti daga a tawid ti tribu ni Manases.+ 10  Ngem saanda a pinapanaw dagiti Canaanita nga aggigian iti Gezer,+ ket nagtultuloy a nakipagyan dagiti Canaanita kadagiti Efraimita agingga ita,+ ken isuda ti nagtrabaho iti nadagsen.+

Footnotes

Wenno “naited babaen ti binnunot.”
Karayan a maaddaan laeng iti danum no panagtutudo.