Josue 14:1-15

  • Pannakabingay ti daga iti laud ti Jordan (1-5)

  • Tawiden ni Caleb ti Hebron (6-15)

14  Daytoy ti innala dagiti Israelita kas tawidda iti daga ti Canaan, nga impatawid kadakuada ni Eleazar a padi ken ni Josue nga anak ni Nun ken dagiti ulo dagiti pamilia dagiti tribu ti Israel.+  Dagita ti naalada a tawid babaen ti panagbibinnunot,+ kas imbilin ni Jehova ken Moises para iti siam ket kagudua a tribu.+  Inted ni Moises ti bangir* ti Jordan a kas tawid ti dua ket kagudua pay a tribu.+ Ngem awan ti naited a tawid kadagiti Levita.+  Ti annak ni Jose ket nagbalin a dua a tribu,+ ti Manases ken ti Efraim;+ awan ti daga a naipatawid kadagiti Levita. Ti laeng naited kadakuada ket dagiti siudad+ a pagyananda ken pagpastoranda kadagiti tarakenda.+  Biningbingay dagiti Israelita ti daga kas iti imbilin ni Jehova ken ni Moises.  Napan dagiti lallaki iti tribu ni Juda idiay Gilgal+ nga ayan ni Josue, ket imbaga kenkuana ni Caleb+ nga anak ni Jefune a Kenizeo: “Ammom no ania ti imbaga ni Jehova+ a pudno a Dios+ iti adipenna a ni Moises maipapan kadata idiay Kades-barnea.+  Agtawenak iti 40 idi imbaonnak ni Moises nga adipen ni Jehova manipud Kades-barnea tapno umayko espiaan daytoy a daga.+ Idi agsubliak, imbagak kenkuana ti amin nga agpayso a nakitak.*+  Nupay nagbuteng dagiti tattao* gapu iti impadamag ti kakaduak a nagespia, naimpusuan* a nagtulnogak ken Jehova a Diosko.+  Insapata ni Moises iti daydi nga aldaw: ‘Ti daga a nagnagnaam ti agnanayonto a tawidmo ken dagiti annakmo, gapu ta naimpusuan a nagtulnogka ken Jehova a Diosko.’+ 10  Kas inkarina,+ 45 a tawenen nga impalubos ni Jehova nga agbiagak,+ manipud idi inkari ni Jehova daytoy ken Moises bayat a nagna ti Israel idiay let-ang;+ ita, sibibiagak pay laeng ket 85 ti tawenkon. 11  Napigsaak pay laeng ita a makigubat ken mangaramid iti aniaman a banag a kas idi imbaonnak ni Moises. 12  Itedmo ngarud kaniak daytoy a kabambantayan nga inkari ni Jehova iti daydi nga aldaw. Uray no nangngegmo idi nga adda dagiti Anakim+ sadiay ken nagdadakkel dagiti napaderan a siudadda,+ sigurado* nga adda kaniak ni Jehova,+ ket papanawekto ida, kas iti inkari ni Jehova.”+ 13  Binendisionan ni Josue ni Caleb nga anak ni Jefune ket intedna kenkuana ti Hebron a kas tawidna.+ 14  Isu a ti Hebron ket nagbalin a tawid ni Caleb nga anak ni Jefune a Kenizeo agingga ita, gapu ta naimpusuan a nagtulnog ken Jehova a Dios ti Israel.+ 15  Ti dati a nagan ti Hebron ket Kiriat-arba+ (ni Arba idi ti katan-okan nga Anakim). Adda talna iti daga ta awanen ti gubat.+

Footnotes

Kayatna a sawen, ti daya.
Lit., “ti amin a sao kas adda iti pusok.”
Lit., “linunagda ti puso dagiti umili.”
Lit., “naan-anay.”
Wenno “mabalin.”