Skip to content

Etɛwu È ka Ylɔ́ Jezu Ðɔ Vǐ Mawu Tɔn?

Etɛwu È ka Ylɔ́ Jezu Ðɔ Vǐ Mawu Tɔn?

Xósin e Biblu na é

Biblu nɔ yawǔ ylɔ́ Jezu ɖɔ “Mawuví.” (Jaan 1:49) Xógbe “Mawuví” ɔ xlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ nyí Gbɛɖotɔ́, alǒ Jɔtɛn gbɛ̀ lɛ bǐ tɔn, kaka jɛ Jezu tɔn jí. (Ðɛhan 36:9; Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ Mawu jì Jezu lee gbɛtɔ́ lɛ nɔ jì vǐ gbɔn é ǎ.

Biblu nɔ lɛ́ ylɔ́ wɛnsagun lɛ ɖɔ “Mawu nǔgbo ɔ sín vǐ lɛ.” (Jɔbu 1:6, nwt) Biblu ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ nukɔntɔn ɔ, Adamu nyí “Mawuví.” (Luki 3:38) Amɔ̌, ɖó Jezu wɛ nyí Mawu sín nǔɖiɖó nukɔntɔn, bo nyí mɛ ɖokpo géé e é dá tlɔlɔ é wutu ɔ, Biblu dó è gesí ɖɔ é wɛ nyí Nukɔngbeví Mawu tɔn.

 Jezu ko nɔ jixwé cobɔ è wá jì i ɖò ayikúngban jí wɛ à?

Ɛɛn. Nǔɖiɖó gbigbɔ tɔn ɖé wɛ Jezu nyí ɖò jixwé cobɔ è wá jì i ɖò ayikúngban jí. Jezu ɖesunɔ ɖɔ: “Un jɛte sín jixwé.”—Jaan 6:38; 8:23.

Mawu ko dá Jezu cobo wá dá nǔ ɖevo ɖebǔ. Biblu ɖɔ dó Jezu wu ɖɔ:

Jezu wu wɛ nǔɖɔɖ’ayǐ e xó è ɖɔ bo ɖɔ “kún e mɛ é jɔ ɖè ɔ ko ɖò te sín xóxóhwenu, bo ɖò te kaka sɔyi” é jɛnu dó.—Micée 5:1; Matie 2:4-6.

 Etɛ lɛ Jezu ka wà cobo wá ayikúngban jí?

É nɔ tɛn ɖaxó ɖé mɛ ɖò jixwé. Jezu ɖɔ xó dó tɛn enɛ wu hwenu e é xoɖɛ sɛ́dó Tɔ́ tɔn é bo ɖɔ: “Daa! Dìn ɔ, bo na mì susu ce e un ko ɖó . . . cobɔ a ɖó gbɛ̀ ɔ é.”—Jaan 17:5.

É d’alɔ Tɔ́ tɔn bɔ é dá nǔ e kpò lɛ é bǐ. Jezu wà azɔ̌ xá Mawu “azɔ̌gán ɖɔhun.” (Nǔnywɛxó 8:30) Biblu ɖɔ dó Jezu wu ɖɔ: “Jǐ tɔn wɛ Mawu bló nǔ e ɖò jinukúnsin lɛ kpodo ee ɖò ayikúngban jí lɛ bǐ kpan gbɔn.”—Kolosinu lɛ 1:16.

Jezu jí wɛ Mawu gbɔn bo dá nǔɖiɖó tɔn ɖě lɛ bǐ. Wɛnsagun lɛ kpo wɛkɛ ɔ kpo ɖ’emɛ. Ðò ali ɖé nu ɔ, nǔwaɖókpɔ́ e ɖò Mawu kpo Jezu kpo tɛntin é cí ee nɔ nɔ xɔwéɖetɔ́ ɖé kpo xɔgbátɔ́ ɖé kpo tɛntin é ɖɔhun. Xɔwéɖetɔ́ ɔ nɔ ɖè xɔ ɔ, bɔ xɔgbátɔ́ ɔ nɔ zán ɖiɖe ɔ dó gbá.

É nyí Xó ɔ. Enyi Biblu ɖò xó ɖɔ dó gbɛzán jixwé tɔn Jezu tɔn wu wɛ ɔ, é nɔ ylɔ́ ɛ ɖɔ “Xó ɔ.” (Jaan 1:1) Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ Mawu nɔ zán Vǐ tɔn nú é na dó wɛn, bo lɛ́ na alixlɛ́mɛ lɛ nǔɖiɖó gbigbɔ tɔn ɖevo lɛ.

É cí ɖɔ Jezu lɛ́ nyí Ðɛ̌mɛnu Mawu tɔn ɖò gbɛtɔ́ lɛ gɔ́n hwenu e é ɖò ayikúngban jí é. Mawu sixu ko ɖɔ xó gbɔn Jezu e nyí Xó ɔ é jí, hwenu e é na alixlɛ́mɛ lɛ Adamu kpo Ɛvu kpo ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ é. (Bǐbɛ̌mɛ 2:16, 17) É sixu ko nyí ɖɔ Jezu wɛ nyí wɛnsagun e xlɛ́ ali Izlayɛli-ví lɛ gbɔn gbetótló mɛ, bɔ ye ɖó na setónú n’i é.—Tíntɔ́n 23:20-23. *

^ akpá. 18 Xó ɔ wɛ nyí wɛnsagun ɖokpo géé e jí Mawu nɔ ɖɔ xó gbɔn é ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gbɔn vo nú Nukɔngbeví tɔn ɔ, é zán wɛnsagun ɖevo lɛ dó na Sɛ́n Izlayɛli-ví hwexónu tɔn lɛ.—Mɛsɛ́dó 7:53; Galatinu lɛ 3:19; Eblée lɛ 2:2, 3.