Skip to content

Mawu Sín Nyikɔ Wɛ Nɔ Nyí Jezu À?

Mawu Sín Nyikɔ Wɛ Nɔ Nyí Jezu À?

Xósin e Biblu na é

Jezu dó éɖée gesí ɖi “Mawu ví.” (Jaan 10:36) Jezu ɖɔ gbeɖé ɖɔ emi nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ǎ.

Hú mɔ̌ ɔ, Jezu xoɖɛ sɛ́dó Mawu. (Matie 26:39) Bɔ hwenu e Jezu ɖò ɖɛxixo kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ wɛ é ɔ, é ɖɔ: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ, nyikɔ towe ni nyí nǔ sísí.”—Matie 6:9.

Jezu ɖè nyikɔ Mawu tɔn xlɛ́ hwenu e é vɔ́ akpáxwé xóxó Mawuxówema ɔ tɔn elɔ ɖɔ é: “Izlayɛli è, ɖǒtó! Jehovah Mawu mǐtɔn ɔ, Jehovah ɖokpo wɛ.”—Maki 12:29; Sɛ́nflínmɛ 6:4. (Traduction du monde nouveau)