Matíe 2:1-23

  • Sunvíkpɔ́ntɔ́ lɛ́ ba Jezu kpɔ́n (1-12)

  • Yě hɔn yi Ejípu (13-15)

  • Elódu hu súnnuví lɛ́ (16-18)

  • Yě lɛ́ kɔ wá Nazalɛ́ti (19-23)

2  Ée è ji Jezu ɖo Bɛteleyɛ́mu ɖo Judée ɖo axɔ́sú Elódu* hwenu gúdo é ɔ, sunvíkpɔ́ntɔ́* lɛ́ gosín Zǎnzǎnhwe jí bo wá Jeluzalɛ́mu,  lobo ɖɔ: “Fítɛ́ axɔ́sú Jwifu lɛ́ tɔn e è ji é ka ɖe? Ðó mǐ mɔ sunví tɔn hwenu e mǐ ɖo Zǎnzǎnhwe jí é, bɔ mǐ wá bo ná ɖe kɔ́* n’i.”  Ée axɔ́sú Elódu se mɔ̌ é ɔ, ayi tɔn gba dó, é kpó Jeluzalɛ́mu to ɔ bǐ kpó.  É xo vɔ̌sánúxwlémawutɔ́gán lɛ́ kpó sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ lɛ́ kpó bǐ kplé, bo kan fí e è ɖó ná ji Klísu ɔ* ɖe é byɔ́ yě.  Yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðo Bɛteleyɛ́mu ɖo Judée, ɖó nǔ e gbeyíɖɔ ɔ wlán é ɖíe:  ‘Hwɛ Bɛteleyɛ́mu e ɖo Judáa yíkúngban jí é, a nyí toxo ɖé ján ɖo tokpɔngán Judáa tɔn lɛ́ nukúnmɛ ǎ. Ðó gɔ̌n towe wɛ gǎn ɖé ná gosín, bo ná nyí lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́ nú togun ce Izlayɛ́li.’”  Énɛ́ gúdo ɔ, Elódu ylɔ́ sunvíkpɔ́ntɔ́ lɛ́ ɖo nǔglɔ́ bo kan nǔ byɔ́ yě kpó sɔxwixwe kpó dó hwenu e sunví ɔ tɔ́n dó é wú.  É sɛ́ yě dó Bɛteleyɛ́mu bo ɖɔ: “Mi yi ba vǐ ɔ kpó sɔxwixwe kpó. Ényí mi mɔ ɛ hǔn, mi lɛ́ kɔ wá ɖó gbe nú mì, bónú nyi lɔ ná yi ɖe kɔ́ n’i.”  Ée yě se xó e axɔ́sú ɔ ɖɔ é ɔ, yě wlí ali ɖidó, bɔ sunví e yě mɔ hwenu e yě ɖo Zǎnzǎnhwe jí é nɔ nukɔn nú yě káká bo wá nɔ te ɖo fí e vǐ ɔ ɖe é tanu. 10  Ée yě mɔ sunví ɔ é ɔ, é víví nú yě tawun. 11  Bɔ ée yě byɔ́ xwé ɔ gbe é ɔ, yě mɔ vǐ ɔ kpó nɔ tɔn Mali kpó, bo jɛ kpo, lobo ɖe kɔ́* n’i. Yě lɛ́ hun nǔ e mɛ dɔkun yětɔn lɛ́ ɖe é, bo ná ɛ nǔníná élɔ́ lɛ́: siká, zǎlínkpɔ́n wěwé kpó mǐla* kpó. 12  Amɔ̌, Mawu xo dlɔ̌ yě bo gb’akpá nú yě ɖɔ yě ní ma lɛ́ kɔ yi Elódu gɔ́n ó. Énɛ́ wú ɔ, yě gbɔn ali ɖěvo bo lɛ́ kɔ yi to yětɔn mɛ. 13  Ée yě yi gúdo é ɔ, wɛnsagun Jexóva tɔn xo dlɔ̌ Jozɛ́fu, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Sí te, bo kplá vǐ ɔ kpó nɔ tɔn kpó, bónú mi hɔn yi Ejípu, bo nɔ fínɛ́ káká jɛ hwenu e un ná ɖɔ nú we ɖɔ mi ní lɛ́ kɔ é, ɖó Elódu ja vǐ ɔ sín gbě nya gbé bo ná hu i.” 14  Énɛ́ ɔ, Jozɛ́fu sí te bo kplá vǐ ɔ kpó nɔ tɔn kpó ɖo zǎn ɔ mɛ, bɔ yě yi Ejípu. 15  É nɔ fínɛ́ káká jɛ hwenu e Elódu kú é. Énɛ́ zɔ́n bɔ xó élɔ́ e Jexóva ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ tɔn jí é jɛnu: “Un ylɔ́ vǐ ce sín Ejípu.” 16  Énɛ́ gúdo ɔ, ée Elódu mɔ ɖɔ sunvíkpɔ́ntɔ́ lɛ́ blɛ́ émí é ɔ, é jɛ ma bǐ. É kpɔ́n hwenu e sunví ɔ tɔ́n dó bɔ sunvíkpɔ́ntɔ́ lɛ́ ɖɔ céɖécéɖé tɔn n’i é, bo ná gbe ɖɔ è ní hu súnnuví e ko ɖó xwe we lɛ́ é kpó éé ma ko ɖó ǎ lɛ́ é kpó bǐ, ɖo Bɛteleyɛ́mu kpó xá e lɛ́ lɛ̌ dó è lɛ́ é bǐ kpó mɛ. 17  Mɔ̌ mɛ ɔ, xó élɔ́ e Mawu ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ Jelemíi jí é jɛnu: 18  “È se mɛ e ɖo avǐ ya wɛ bo lɛ́ ɖo alě ná wɛ kpó xósúsú ɖaxó kpó é ɖé sín gbe ɖo Hlǎma. Hlacɛ́li wɛ ɖo vǐ tɔn lɛ́ ví wɛ, bo ba ɖɔ è ní dó gbɔ nú émí ǎ, ɖó yě ɖě sɔ́ tíin ǎ.” 19  Ée Elódu kú é ɔ, wɛnsagun Jexóva tɔn xo dlɔ̌ Jozɛ́fu ɖo Ejípu, 20  bo ɖɔ: “Sí te, kplá vǐ ɔ kpó nɔ tɔn kpó bónú mi yi Izlayɛ́li, ɖó mɛ ɖěɖěe ɖo biba ná hu vǐ ɔ wɛ lɛ́ é ko kú.” 21  Énɛ́ wú ɔ, é sí te bo kplá vǐ ɔ kpó nɔ tɔn kpó, bɔ yě lɛ́ kɔ yi Izlayɛ́li. 22  Amɔ̌, ée é se ɖɔ Akelawúsi wɛ ɖo acɛ kpa dó Judée jí wɛ ɖo tɔ́ tɔn Elódu tɛnmɛ é ɔ, xɛsi ɖi i dó dɔ̌n yiyi wú. Gɔ́ ná ɔ, ɖó Mawu ko xo dlɔ̌ ɛ bo gb’akpá n’i wútu ɔ, é gbɔ bo yi Galilée gbé jí. 23  É wá bo cí toxo e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Nazalɛ́ti é mɛ, bónú xó élɔ́ e gbeyíɖɔ lɛ́ ɖɔ é ní dó jɛnu: “È ná ylɔ́ ɛ ɖɔ Nazalɛ́tinu.”*

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Alǒ “majíkiblótɔ́.”
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”
Alǒ “Mɛsíya ɔ; Mɛ e è sɔ́ é.”
Alǒ “wlí yɛ̌yi.”
Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Vlafo è ɖe sín xógbe Ebléegbe tɔn e è tínmɛ dó “kun” é mɛ.