Skip to content

Jezu Nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛ À?

Jezu Nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Gbeklanxamɛtɔ́ Jezu tɔn lɛ dóhwɛ ɛ ɖɔ é sɔ́ éɖée ɖó Mawu hǎ jí. (Jaan 5:18; 10:30-33) É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖɔ gbeɖé ɖɔ emi nyí nǔ ɖokpo ɔ kpo Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ kpo ǎ. É ɖɔ: “Tɔ́ ɔ hugǎn mì.”—Jaan 14:28.

Ahwanvu nukɔntɔn Jezu tɔn lɛ mɔ ɖɔ é nyí nǔ ɖokpo ɔ kpo Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ kpo ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ ɖò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, Mawu “sɔ́ ɛ sù, bo sɔ́ ɛ ɖó tɛn e nyí ɖaxó bǐ ɔ mɛ.” É ɖò wɛn ɖɔ Pɔlu kún ɖi ɖɔ Jezu wɛ nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ó. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, nɛ̌ Mawu ka sixu sɔ́ Jezu ɖó tɛn e nyí ɖaxó bǐ ɔ mɛ gbɔn?—Filipunu lɛ 2:9.