Jaan 17:1-26

  • Ðɛ gǔdo tɔn e Jezu xo xá mɛsɛ́dó tɔn lɛ́ é (1-26)

    • Gbɛ mavɔmavɔ ɔ wɛ nyí ɖɔ è ní kplɔ́n bo tuun Mawu (3)

    • Klisánwun lɛ́ nyí gbɛ ɔ tɔn ǎ (14-16)

    • “Xó towe nyí nǔgbó” (17)

    • “Un bló bɔ yě tuun nyǐkɔ towe” (26)

17  Ée Jezu ɖɔ xó énɛ́ lɛ́ gúdo é ɔ, é kpɔ́n jǐ bo ɖɔ: “Tɔ́, gan ɔ ko xo. Sɔ́ vǐ towe su, bónú vǐ towe ní dó sixú sɔ́ we su.  Sɔ́ ɛ su, lěe a ko ná ɛ acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ́ bǐ jí, bónú é ní dó sixú ná gbɛ mavɔmavɔ mɛ ɖěɖěe a ná ɛ lɛ́ é bǐ gbɔn é.  Gbɛ mavɔmavɔ ɔ wɛ nyí ɖɔ yě ní kplɔ́n bo tuun* hwi Mawu nǔgbó ɖokpó ɔ, kpó Jezu Klísu e a sɛ́ dó é kpó.  Un sɔ́ we su ɖo ayǐkúngban jí, bo wa azɔ̌ e a sɔ́ d’así nú mì é yi fó.  Hǔn din ɔ, Tɔ́, vɔ̌ susu e un ko ɖó ɖ’ayǐ ɖo akpá towe, cóbɔ gbɛ ɔ tíin é ná mì ɖo akpá towe, dó sɔ́ mì su.  “Un ɖe nyǐkɔ towe xlɛ́ mɛ ɖěɖěe a ná mì ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ́ é.* Towe wɛ yě nyí, bɔ a ná yě mì, lobɔ yě xwedó* xó towe.  Din ɔ, yě tuun ɖɔ nǔ e a ná mì lɛ́ é bǐ ɔ, gɔ̌n towe wɛ yě gosín;  ɖó un ɖɔ xó e a ɖɔ nú mì lɛ́ é nú yě, bɔ yě yí gbe ná, lobo wá tuun nǔgbó nǔgbó ɖɔ afɔsɔ́ɖótetɔ́ towe wɛ un nyí bo wá, bɔ yě ɖi nǔ ɖɔ hwi wɛ sɛ́ mì dó.  Ta yětɔn mɛ byɔ́ nǔ dó wɛ un ɖe; gbɛ ɔ tamɛ byɔ́ nǔ dó wɛ un ɖe ǎ, loɔ, mɛ e a ná mì lɛ́ é tamɛ byɔ́ nǔ dó wɛ un ɖe, ɖó towe wɛ yě nyí; 10  Nǔ e un ɖó lɛ́ é bǐ wɛ nyí towe, bɔ towe lɛ́ nyí ce, lobɔ un xɔ susu ɖo tɛ́ntin yětɔn. 11  “Un sɔ́ ɖo gbɛ ɔ mɛ ǎ, ɖó un ja gɔ̌n towe, amɔ̌, yědɛɛ lɛ́ ɖo gbɛ ɔ mɛ. Tɔ́ mímɛ́, kpɔ́n dó nyǐkɔ towe e a ná mì é* wú, bo kpɔ́n yě jí, bónú yě ní dó sixú nyí ɖokpó,* lěe nyi kpó hwi kpó nyí ɖokpó* gbɔn é. 12  Hwenu e un ɖo kpɔ́ xá yě é ɔ, un nɔ kpɔ́n yě jí, ɖó nyǐkɔ towe e a ná mì é wútu; un nya xɛ ɖo yě jí, bɔ è sú kún dó nú yě mɛ ɖěbǔ zɛ mɛ e è ná sú kún dó ná é wú ǎ, bónú nǔwlánwlán mímɛ́ ɔ ní dó sixú jɛnu. 13  Amɔ̌ din ɔ, un ja gɔ̌n towe, bɔ un ɖo nǔ énɛ́ lɛ́ ɖɔ wɛ ɖo gbɛ ɔ mɛ, bónú yě ní dó sixú ɖó awǎjijɛ e un ɖó é kpíkpé tɔn. 14  Un sɔ́ xó towe d’así nú yě, amɔ̌, gbɛ ɔ gbɛ́ wǎn nú yě, ɖó yě nyí gbɛ ɔ tɔn ǎ, lěe nyi lɔ ma nyí gbɛ ɔ tɔn ǎ gbɔn é. 15  “Un byɔ́ ɖɔ a ní ɖe yě sín gbɛ ɔ mɛ ǎ, loɔ, ɖɔ a ní kpɔ́n yě jí, ɖó mɛ nyanya ɔ wú. 16  Yě nyí gbɛ ɔ tɔn ǎ, lěe nyi lɔ ma nyí gbɛ ɔ tɔn ǎ gbɔn é. 17  Blǒ bónú yě ní nyí mɛ mímɛ́,* gbɔn nǔgbó ɔ gblamɛ; xó towe nyí nǔgbó. 18  Lěe a sɛ́ mì dó gbɛ ɔ mɛ gbɔn é ɔ, nyi lɔ sɛ́ yě dó gbɛ ɔ mɛ. 19  Un hɛn nyiɖée ɖó mǐmɛ́ jí dó ta yětɔn mɛ, bónú yě lɔ ní dó sixú nyí mɛ mímɛ́, gbɔn nǔgbó ɔ gblamɛ. 20  “Yědɛɛ lɛ́ kɛ́ɖɛ́ tamɛ byɔ́ nǔ dó wɛ un ɖe ǎ, loɔ, un lɛ́ ɖo nǔ byɔ́ dó mɛ ɖěɖěe ná wá ɖi nǔ nú mì, gbɔn xó yětɔn gblamɛ lɛ́ é tamɛ wɛ, 21  bónú yě mɛ bǐ ní nyí ɖokpó, lěe hwɛ Tɔ́ ɔ ɖo bǔ xá mì bɔ nyi lɔ ɖo bǔ xá we gbɔn é, bónú yě lɔ ní dó sixú nɔ bǔ xá mǐ, lobonú gbɛ ɔ ní dó sixú ɖi nǔ ɖɔ a sɛ́ mì dó. 22  Un ná yě susu e a ná mì é, bónú yě ní dó sixú nyí ɖokpó, lěe nyi kpó hwi kpó nyí ɖokpó gbɔn é. 23  Un ɖo bǔ xá yě, bɔ a ɖo bǔ xá mì, bónú yě ní dó sixú nyí ɖokpó bɔ nǔ bǐ ná vɔ ɖ’é wú,* lobonú gbɛ ɔ ní dó sixú tuun ɖɔ hwi wɛ sɛ́ mì dó, bɔ a yí wǎn nú yě, lěe a yí wǎn nú mì gbɔn é. 24  Tɔ́, un jló ɖɔ mɛ e a ná mì lɛ́ é ní nɔ fí e un ɖe é xá mì, bónú yě ní dó sixú mɔ susu e a ná mì é, ɖó a yí wǎn nú mì jɛ nukɔn nú hwenu e è ɖó gbɛ ɔ ayǐ é.* 25  Tɔ́ nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́, nǔgbó ɔ, gbɛ ɔ tuun we ǎ, amɔ̌, nyɛ tuun we, bɔ mɛ élɔ́ lɛ́ tuun ɖɔ hwi wɛ sɛ́ mì dó. 26  Un bló bɔ yě tuun nyǐkɔ towe, bo ka ná lɛ́ kpo ɖo mɔ̌ wa wɛ, bónú yě ní dó sixú yí wǎn nú mɛ, lěe a yí wǎn nú mì gbɔn é, lobonú má nɔ bǔ xá yě.”

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Xókwín Glɛ̌kigbe tɔn ɔ nɔ dó gesí nǔ e è ná ɖo wiwa wɛ tɛgbɛ é.
Alǒ “Un bló bɔ mɛ ɖěɖěe a ná mì ɖo gbɛ ɔ mɛ lɛ́ é tuun nyǐkɔ towe.”
Alǒ “se tónú nú.”
Nyǐkɔ Jezu ɔ sín tínmɛ wɛ nyí “Jexóva nyí hwlɛngán.”
Alǒ “nɔ bǔ.”
Alǒ “ɖo bǔ.”
Alǒ “Ðe yě ɖó vo.”
Alǒ “nɔ bǔ mlɛ́mlɛ́.”
Énɛ́ wɛ nyí, jɛ nukɔn nú kún Adámu kpó Ɛvu kpó sín vǐ lɛ́ tɔn dídó.