Jaan 6:1-71

  • Jezu ná nǔɖuɖu mɛ 5 000 (1-15)

  • Jezu ɖi zɔnlin gbɔn xu jí (16-21)

  • Jezu wɛ nyí “wɔ̌xúxú e nɔ ná gbɛ mɛ é” (22-59)

  • Xó e Jezu ɖɔ é nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ gěgé (60-71)

6  Énɛ́ gúdo ɔ, Jezu d’asá Galilée xu ɔ, ée è nɔ lɛ́ ylɔ́ ɖɔ Tibɛliadi xu é, bo jɛ akpá ɖě ɔ xwé.  Ahwan ɖaxó ɖé nɔ ɖo xwixwedó è wɛ, ɖó yě mɔ nǔjíwǔ e bló wɛ é ɖe bo ɖo azɔn gbɔ nú mɛ lɛ́ wɛ é.  Énɛ́ ɔ, Jezu xá só ɖé jí bo jínjɔ́n fínɛ́, é kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó.  Dǐndínwáyixwe Jwifu lɛ́ tɔn ka ko sɛkpɔ́.  Ée Jezu jlɔ́ kɔ bo mɔ ɖɔ ahwan ɖaxó ɖé ja gɔ̌n émítɔn é ɔ, é ɖɔ nú Filípu ɖɔ: “Fítɛ́ mǐ ka ná xɔ wɔ̌xúxú ɖe nú mɛ élɔ́ lɛ́ bónú yě ná ɖu?”  Amɔ̌, Jezu ɖɔ mɔ̌ bo ná dó tɛ́n ɛ kpɔ́n wɛ, ɖó é tuun nǔ e bló gbé é ja é.  Filípu ka yí gbe n’i ɖɔ: “Ényí mǐ ná bo xɔ wɔ̌xúxú deníye* 200 nu, bo tlɛ má fínfɛ́n tɔn nú yě mɛ ɖokpó ɖokpó ɔ, é ná kpé ǎ.”  Ahwanvú ɖěvo e nɔ nyí Andlé, bo nyí Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ sín nɔví é ɖɔ nú Jezu ɖɔ:  “Nyaví ɖokpó ɖo fí, bo ɖó wɔ̌xúxú e è sɔ́ ɔ́ji dó ɖa ná é atɔ́ɔ́n kpó hweví kpɛví kpɛví we kpó. Amɔ̌, fítɛ́ é ka ná jɛ nú mɛ tobutóbú énɛ́ lɛ́?” 10  Jezu ɖɔ: “Mi ɖɔ nú mɛ lɛ́ ɖɔ yě ní jínjɔ́n ayǐ.” Ðó gběhan wlɛ́wlɛ́ sukpɔ́ ɖo fínɛ́ wútu ɔ, yě jǐnjɔ́n fínɛ́. Súnnu 5 000 mɔ̌ wɛ ɖo ahwan ɔ mɛ. 11  Jezu sɔ́ wɔ̌xúxú lɛ́, bɔ ée é dó kú nú Mawu gúdo é ɔ, é má nú mɛ ɖěɖěe ɖo ayǐjínjɔ́n ɖo fínɛ́ lɛ́ é; é wa nǔ ɖokpó ɔ nú hweví kpɛví kpɛví lɛ́, bɔ yě ɖu nǔ b’ɛ jɛ mɛ nú yě. 12  Amɔ̌, ée yě ɖu nǔ bo gɔ́ xo gúdo é ɔ, é ɖɔ nú ahwanvú tɔn lɛ́ ɖɔ: “Mi xo wɔ̌xúxú fínfɛ́n e kpo lɛ́ é kplé, bónú ɖěbǔ ní ma gú mɛ ó.” 13  Énɛ́ ɔ, wɔ̌xúxú atɔ́ɔ́n e è sɔ́ ɔ́ji dó ɖa ná bɔ mɛ lɛ́ ɖu é ɔ, yě xo fínfɛ́n tɔn e kpo ɖ’é jí lɛ́ é kplé, bɔ xasun 12 gɔ́. 14  Hwenu e mɛ lɛ́ mɔ nǔjíwǔ e é bló é ɔ, yě jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Gbeyíɖɔ e ɖó ná wá gbɛ ɔ mɛ é ɖíe nǔgbó nǔgbó.” 15  Énɛ́ ɔ, ɖó Jezu tuun ɖɔ yě ná wá sɔ́ émí gǎnnugǎnnu dó ɖó axɔ́sú wútu ɔ, é gosín fínɛ́ bo tunta sókan ɔ mɛ éɖokpónɔ. 16  Ée é jɛ gbadanu é ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ jɛ te yi xu ɔ tó. 17  Yě byɔ́ tɔjíhún mɛ bo tunta Kafaanawúmu. Din ɔ, zǎn ko kú bɔ Jezu ka ko wá gɔ̌n yětɔn ǎ. 18  Gɔ́ ná ɔ, xu ɔ ɖo adǎn jí, ɖó jɔhɔn ɖaxó ɖo nyinyi wɛ wútu. 19  É ɖo mɔ̌ có, ée yě ko kun hǔn nú kilomɛ́tlu atɔ́ɔ́n alǒ ayizɛ́n* mɔ̌ é ɔ, yě mɔ Jezu bɔ é ɖo zɔnlin ɖi wɛ ɖo xu ɔ jí, bo ɖo tɔjíhún ɔ sɛkpɔ́ wɛ, bɔ xɛsi jɛ yě jí. 20  Amɔ̌, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nyɛ wɛ; mi ma ɖi xɛsi ó!” 21  Énɛ́ ɔ, yě jló ná sɔ́ ɛ dó tɔjíhún ɔ mɛ; tlóló ɔ, tɔjíhún ɔ wá xu ɔ tó, ɖo to e mɛ yě tunta é. 22  Ayǐhɔ́ngbe tɔn ɔ, ahwan e cí xu ɔ sín agě ɖě ɔ jí é mɔ ɖɔ tɔjíhún ɖěvo kún sɔ́ ɖo fínɛ́ zɛ kpɛví ɖokpó wú ó, yě lɛ́vɔ́ mɔ ɖɔ Jezu kún byɔ́ tɔjíhún mɛ kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó ó, é nyɔ́ wa ɔ, ahwanvú tɔn lɛ́ ɖokpónɔ wɛ yi. 23  É ɖo mɔ̌ có, tɔjíhún e gosín Tibɛliadi lɛ́ é wá fí e Aklúnɔ zé wɔ̌xúxú bo dó kú nú Mawu bɔ ye ɖu ɖe é kpá. 24  Ée ahwan ɔ mɔ ɖɔ Jezu kpó ahwanvú tɔn lɛ́ kpó ɖě kún ɖo fínɛ́ ó é ɔ, yě byɔ́ tɔjíhún yětɔn lɛ́ mɛ, bo wá Kafaanawúmu Jezu ba gbé. 25  Ée yě mɔ ɛ ɖo xu ɔ gúdo é ɔ, yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ̌si,* hwetɛ́nu a ka wá fí?” 26  Jezu yí gbe nú yě ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, nǔjíwǔ e mi mɔ lɛ́ é wɛ zɔ́n bɔ mi ɖo biba mì wɛ ǎ, é nyɔ́ wa ɔ, wɔ̌xúxú e mi ɖu b’ɛ jɛmɛ nú mi é wɛ zɔ́n. 27  Mi ma jɛ tagba dó nǔɖuɖu e nɔ gblé é tamɛ ó, loɔ, mi jɛ tagba dó nǔɖuɖu e nɔ nɔ ayǐ bo nɔ kplá mɛ yi gbɛ mavɔmavɔ mɛ é tamɛ, nǔɖuɖu énɛ́ wɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ná ná mi; ɖó éyɛ́ wɛ Tɔ́ ɔ, Mawu ɖésúnɔ ko dó zǒgbe jí ɖɔ émí yí gbe ná.” 28  Énɛ́ ɔ, yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Étɛ́ mǐ ka ná wa b’ɛ ná nyí ɖɔ mǐ wa Mawu sín azɔ̌ lɛ́?” 29  Jezu yí gbe nú yě ɖɔ: “Mawu sín azɔ̌ ɔ wɛ nyí ɖɔ, mi ní ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ nú mɛ e é sɛ́ dó é.” 30  Bɔ yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǔjíwǔ tɛ́ a ka ná bló bɔ mǐ ná mɔ bo ɖi nǔ nú we? Étɛ́ a ka ná wa? 31  Tɔ́gbó mǐtɔn lɛ́ ɖu mǎna ɖo gbětótló mɛ, lěe è ko wlán gbɔn é. É wɛ nyí ɖɔ: ‘É ná yě wɔ̌xúxú e gosín jǐxwé é, bɔ yě ɖu.’” 32  Jezu ka ɖɔ nú yě ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, Mɔyízi wɛ ná mi wɔ̌xúxú e gosín jǐxwé é ǎ, loɔ, Tɔ́ ce wɛ ná mi wɔ̌xúxú jɔ wɔ̌xúxú e gosín jǐxwé é. 33  Ðó wɔ̌xúxú Mawu tɔn ɔ wɛ nyí éé gosín jǐxwé bo nɔ ná gbɛ gbɛtɔ́ lɛ́* é.” 34  Énɛ́ ɔ, yě ɖɔ n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, nɔ ná mǐ wɔ̌xúxú énɛ́ hwebǐnu.” 35  Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí wɔ̌xúxú e nɔ ná gbɛ mɛ é. Mɛ ɖěbǔ e wá gɔ̌n ce é ɔ, xovɛ́ ná sin i kpɔ́n ǎ; mɛ ɖěbǔ e ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ nú mì é ɔ, kɔ ná xú i kpɔ́n ǎ. 36  Amɔ̌, lěe un ko ɖɔ nú mi gbɔn é ɔ, mi tlɛ mɔ mì có, mi ɖi nǔ ǎ. 37  Mɛ e Tɔ́ ɔ ná mì lɛ́ é bǐ ná wá gɔ̌n ce, un ka ná nya mɛ e wá gɔ̌n ce é gbeɖé ǎ; 38  ɖó un jɛ te sín jǐxwé bo ná wa jlǒ nyiɖésúnɔ tɔn ǎ, loɔ, bo ná wa jlǒ mɛ e sɛ́ mì dó é tɔn. 39  Jlǒ mɛ e sɛ́ mì dó é tɔn wɛ nyí ɖɔ nyi ní ma hɛn mɛ e é ná mì lɛ́ é ɖě bú ó, loɔ, nyi ní fɔ́n yě sín kú ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn ɔ gbe. 40  Ðó jlǒ Tɔ́ ce tɔn wɛ nyí ɖɔ mɛ ɖěbǔ e mɔ nǔ jɛ Vǐ ɔ wú bo ɖe xlɛ́ ɖɔ émí ɖi nǔ n’i é ní mɔ gbɛ mavɔmavɔ, bɔ un ná fɔ́n ɛ sín kú ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn ɔ gbe.” 41  Énɛ́ gúdo ɔ, Jwifu lɛ́ jɛ nǔ húnhún ɖɔ dó wǔtu tɔn jí, ɖó é ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí wɔ̌xúxú e jɛ te sín jǐxwé é.” 42  Yě jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Jezu e nyí Jozɛ́fu ví, bɔ mǐ tuun tɔ́ tɔn kpó nɔ tɔn kpó é nɛ́ ǎ cé? Nɛ̌ é ka nyí gbɔn bɔ é ɖɔ din ɖɔ: ‘Un jɛ te sín jǐxwé’?” 43  Jezu yí gbe nú yě ɖɔ: “Mi ma sɔ́ húnhún nǔ ɖɔ ɖo miɖée tɛ́ntin ɖě ó. 44  Ényí Tɔ́ e sɛ́ mì dó é ma dɔn mɛɖé ǎ ɔ, mɛ ɔ sixú wá gɔ̌n ce ǎ; bɔ un ná fɔ́n mɛ ɔ sín kú ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn ɔ gbe. 45  Gbeyíɖɔ lɛ́ wlán ɖɔ: ‘Jexóva ná kplɔ́n nǔ yě bǐ.’ Mɛ ɖěbǔ e ɖótó Tɔ́ ɔ bo kplɔ́n nǔ é nɔ wá gɔ̌n ce. 46  É nyí ɖɔ mɛɖé ko mɔ Tɔ́ ɔ kpɔ́n wɛ ǎ; mɛ e gosín Mawu gɔ́n é kɛ́ɖɛ́ wɛ nyí mɛ e mɔ Tɔ́ ɔ kpɔ́n é. 47  Má ɖɔ nǔgbó nú mi, mɛ ɖěbǔ e ɖi nǔ é ná mɔ gbɛ mavɔmavɔ. 48  “Nyɛ wɛ nyí wɔ̌xúxú e nɔ ná gbɛ mɛ é. 49  Tɔ́gbó mitɔn lɛ́ ɖu mǎna ɖo gbětótló mɛ có, yě kú. 50  Amɔ̌, mɛ ɖěbǔ e ɖu wɔ̌xúxú e jɛ te sín jǐxwé é ná kú ǎ. 51  Nyɛ wɛ nyí wɔ̌xúxú énɛ́ e nɔ ná gbɛ mɛ bo gosín jǐxwé é. Ényí mɛ ɖěbǔ ɖu wɔ̌xúxú énɛ́ ɔ, é ná nɔ gbɛ káká sɔ́yi. Gɔ́ ná ɔ, wɔ̌xúxú e un ná ná é wɛ nyí agbaza ce, ée un ná sɔ́ jó dó gbɛ gbɛtɔ́ lɛ́* tɔn tamɛ é.” 52  Jwifu lɛ́ ka jɛ nǔ dɔn xá yěɖée lɛ́ jí, bo nɔ ɖɔ: “Nɛ̌ nya élɔ́ ka sixú ná mǐ agbaza tɔn, bónú mǐ ná ɖu gbɔn?” 53  Énɛ́ wú ɔ, Jezu ɖɔ nú yě ɖɔ: “Má ɖɔ nǔgbó nú mi, ényí mi ma ɖu Gbɛtɔ́ví ɔ sín agbaza bo nu hun tɔn ǎ ɔ, mi ná mɔ gbɛ ǎ.* 54  Mɛ ɖěbǔ e ɖu agbaza ce bo nu hun ce é ná mɔ gbɛ mavɔmavɔ, bɔ un ná fɔ́n ɛ sín kú ɖo azǎn gǔdo gúdo tɔn ɔ gbe; 55  ɖó agbaza ce wɛ nyí nǔɖuɖu adodwé ɔ, bɔ hun ce nyí nǔ nunu adodwé ɔ. 56  Mɛ ɖěbǔ e ɖu agbaza ce bo nu hun ce é ɖo bǔ xá mì, bɔ nyi lɔ ɖo bǔ xá ɛ. 57  Un ɖo gbɛ, ɖó Tɔ́ e ɖo gbɛ tɛgbɛ bo sɛ́ mì dó é wú. Mɔ̌ ɖokpó ɔ, mɛ e ɖu agbaza ce é lɔ ná nɔ gbɛ, ɖó nyɛ wú. 58  Wɔ̌xúxú e gosín jǐxwé é ɖíe. É cí wɔ̌xúxú e tɔ́gbó mitɔn lɛ́ ɖu, cóbó ka kú é ɖɔhun ǎ. Mɛ ɖěbǔ e ɖu wɔ̌xúxú élɔ́ é ná nɔ gbɛ káká sɔ́yi.” 59  Hwenu e é ɖo nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖo kplɔ́ngbasá ɖé* ɖo Kafaanawúmu é wɛ é ɖɔ xó énɛ́ lɛ́. 60  Ée ahwanvú tɔn lɛ́ se xó énɛ́ é ɔ, yě mɛ gěgé ɖɔ: “Xó énɛ́ syɛ́n dódó; mɛ̌ ka sixú ɖótó?” 61  Amɔ̌, ɖó Jezu tuun ɖɔ ahwanvú émítɔn lɛ́ ɖo nǔ húnhún ɖɔ dó xó énɛ́ wú wɛ wútu ɔ, é ɖɔ nú yě ɖɔ: “Xó énɛ́ nyí afɔklɛ́nnú nú mi wɛ a? 62  Ényí mi ka wá mɔ Gbɛtɔ́ví ɔ, bɔ é ɖo jǐ yi wɛ xwe fí e é ɖe ɖ’ayǐ é ɔ, étɛ́ ka ná jɛ lo? 63  Gbigbɔ mímɛ́ wɛ nɔ ná gbɛ; gǎndídó gbɛtɔ́ tɔn* ka nyí nǔɖéwanú ǎ. Gbigbɔ mímɛ́ wɛ nyí xó e un ɖɔ nú mi lɛ́ é sín jɔtɛn, bɔ xó énɛ́ lɛ́ nɔ ná gbɛ mɛ. 64  Amɔ̌, mɛɖé lɛ́ ɖo mi mɛ bo ɖi nǔ ǎ.” Jezu ɖɔ mɔ̌, ɖó sín bǐbɛ́mɛ wɛ é ko tuun mɛ e ma ɖi nǔ ǎ lɛ́ é kpó mɛ e ná sa ɛ é kpó. 65  É lɛ́ ɖɔ: “Énɛ́ wɛ zɔ́n bɔ un ɖɔ nú mi ɖɔ, ényí Tɔ́ ɔ ma ná gbe mɛɖé ǎ ɔ, é kún sixú wá gɔ̌n cé ó.” 66  É sín énɛ́ wú bɔ ahwanvú tɔn lɛ́ gěgé lɛ́ kɔ yi nǔ e ɖo gǔdo lɛ́ é kɔn, bo sɔ́ nɔ zɔn xá ɛ ɖě ǎ. 67  Énɛ́ wú ɔ, Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó 12 lɛ́ ɖɔ: “Mi lɔ jló ná yi ǎ cé?” 68  Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ yí gbe n’i ɖɔ: “Aklúnɔ, mɛ̌ gɔ́n mǐ ka ná yi? Xó e nɔ ná gbɛ mavɔmavɔ mɛ é wɛ ɖo nu towe mɛ. 69  Mǐ ɖi nǔ bo wá tuun ɖɔ hwi wɛ nyí Mɛ mímɛ́ Mawu tɔn ɔ.” 70  Jezu yí gbe nú yě ɖɔ: “Nyɛ wɛ cyán mi mɛ 12 lɛ́, kabǐ? É ɖo mɔ̌ có, mɛ ɖokpó ɖo mi mɛ bo nyí jidómɛtɔ́.”* 71  Nǔgbó ɔ, Judási, éé nyí Sinmɔ́ɔ Isikaliɔ́ti ví é xó ɖɔ wɛ é ɖe, ɖó é ɖo mɛsɛ́dó 12 lɛ́ mɛ có, é wɛ ɖo nǎ sa ɛ wɛ.

Tínmɛ e ɖo do lɛ́ é

Kpɔ́n Xógbe ɖé lɛ́ sín tínmɛ.
Blǔju tɔn, “sitádi 25 alǒ 30.” Sitádi ɖokpó nɔ bló mɛ̌tlu 185.
Blǔju tɔn, “Hlabi.”
Blǔju tɔn, “gbɛ ɔ.”
Blǔju tɔn, “gbɛ ɔ.”
Blǔju tɔn, “gbɛ ɖěbǔ ɖo mi mɛ ǎ.”
Alǒ vlafo, “togun ɔ nukɔn.”
Blǔju tɔn, “agbaza.”
Alǒ “awǒvi ɖé.”