Moje kniha biblických příběhů

Užijte si čtení 116 příběhů z Bible. Jsou přesné, jednoduše psané a s krásnými obrázky.

Úvod

Pravdivé příběhy z té nejdůležitější knihy, z Bible. Provedou nás dějinami světa, od jeho stvoření a dál.

PŘÍBĚH 1

Bůh začíná tvořit

Příběh o stvoření je pochopitelný a poutavý i pro malé děti.

PŘÍBĚH 2

Krásná zahrada

Podle 1. Mojžíšovy Bůh vytvořil na zemi zvláštní místo – zahradu Eden. Přeje si, aby jako tato nádherná zahrada vypadala celá země.

PŘÍBĚH 3

První muž a žena

Bůh stvořil Adama a Evu a dal je do zahrady Eden. Byli to první manželé.

PŘÍBĚH 4

Proč přišli o svůj domov

V Bibli v 1. Mojžíšově se vypráví o tom, jak lidé přišli o ráj.

PŘÍBĚH 5

Začíná tvrdý život

Za hranicemi zahrady Eden se Adam a Eva potýkali s mnoha problémy. Kdyby poslechli Boha, oni i jejich děti mohli mít šťastný život.

PŘÍBĚH 6

Dobrý a zlý syn

Příběh o Kainovi a Abelovi zaznamenaný v 1. Mojžíšově nás učí, jakými lidmi bychom měli být a jaké postoje bychom měli změnit dřív, než bude pozdě.

PŘÍBĚH 7

Statečný muž

Příklad Enocha ukazuje, že můžeme dělat to, co je správné, i když lidé kolem nás dělají to, co je špatné.

PŘÍBĚH 8

Obři na zemi

První Mojžíšova 6. kapitola vypráví o obrech, kteří ubližovali lidem. Říkalo se jim Nefilim a byli to potomci zlých andělů, kteří odešli z nebe a žili na zemi.

PŘÍBĚH 9

Noe staví archu

Noe a jeho rodina přežili potopu, protože na rozdíl od ostatních lidí poslouchali Boha.

PŘÍBĚH 10

Potopa

Lidé se Noemovu varování smáli. Smát se ale přestali ve chvíli, kdy začalo hustě pršet. Přečtěte si, jak se Noe, jeho rodina a zvířata zachránili v arše.

PŘÍBĚH 11

První duha

Na co by sis měl vzpomenout, když uvidíš duhu?

PŘÍBĚH 12

Stavba velké věže

Bůh z toho neměl radost a trest, který následoval, pociťujeme dodnes.

PŘÍBĚH 13

Abraham – Boží přítel

Proč Abraham opustil pohodlný domov a strávil zbytek života ve stanech?

PŘÍBĚH 14

Bůh vyzkoušel Abrahamovu víru

Proč Bůh požádal Abrahama, aby obětoval svého syna Izáka?

PŘÍBĚH 15

Lotova manželka se ohlédla

Z toho, co udělala, se můžeme hodně naučit.

PŘÍBĚH 16

Izák dostává dobrou manželku

Proč byla Rebeka tak dobrou manželkou? Bylo to díky její kráse, nebo v tom bylo něco jiného?

PŘÍBĚH 17

Rozdílná dvojčata

Jejich tatínek Izák miloval víc Esaua, zatímco jejich maminka Rebeka měla radši Jákoba.

PŘÍBĚH 18

Jákob jde do Charanu

Jákob se nejdřív oženil s Leou, i když miloval Ráchel.

PŘÍBĚH 19

Jákob má velkou rodinu

Je 12 izraelských kmenů pojmenováno po 12 Jákobových synech?

PŘÍBĚH 20

Dina se dostává do těžkostí

Všechno to začalo špatným výběrem přátel.

PŘÍBĚH 21

Bratři nenávidí Josefa

Proč někteří z nich chtěli svého bratra zabít?

PŘÍBĚH 22

Josef je ve vězení

Neporušil žádný zákon. Ve vězení je kvůli tomu, že udělal to, co je správné.

PŘÍBĚH 23

Faraonovy sny

Sedm krav a sedm klasů mají něco společného.

PŘÍBĚH 24

Josef zkouší své bratry

Opravdu se od doby, kdy ho prodali do otroctví, změnili? Podle čeho to pozná?

PŘÍBĚH 25

Rodina se stěhuje do Egypta

Proč se členům Jákobovy rodiny říká Izraelité, a ne Jákobité?

PŘÍBĚH 26

Job je věrný Bohu

Job přišel o majetek, zdraví a všechny své děti. Trestal ho snad Bůh?

PŘÍBĚH 27

V Egyptě vládne zlý král

Proč svým lidem nařídil, aby usmrtili všechny novorozené izraelské chlapce?

PŘÍBĚH 28

Jak byl zachráněn malý Mojžíš

Jeho maminka přišla na způsob, jak se vyhnout nařízení, aby byli všichni malí izraelští chlapci usmrceni.

PŘÍBĚH 29

Proč Mojžíš uprchl

Když bylo Mojžíšovi 40 let, myslel si, že je připravený zachránit Izraelity. Připravený ale nebyl.

PŘÍBĚH 30

Hořící keř

Bůh ukazuje Mojžíšovi několik zázraků a říká mu, že nastal čas vyvést Izraelity z Egypta.

PŘÍBĚH 31

Mojžíš a Áron přicházejí k faraónovi

Proč tento panovník Mojžíše neposlechne a Izraelity nepropustí?

PŘÍBĚH 32

Deset ran

Egyptský vládce faraon zatvrzele odmítal propustit Izraelity. Bůh proto na Egypt seslal 10 ran.

PŘÍBĚH 33

Přechod přes Rudé moře

Mojžíš díky síle od Boha rozděluje Rudé moře a Izraelité přecházejí po suché zemi.

PŘÍBĚH 34

Nový pokrm

Tento zvláštní pokrm od Boha začíná padat z nebe.

PŘÍBĚH 35

Jehova dává své zákony

Které dva zákony jsou větší než Deset přikázání?

PŘÍBĚH 36

Zlaté tele

Proč lidé chtějí uctívat sochu vytvořenou z roztavených náušnic?

PŘÍBĚH 37

Stan pro uctívání

V jeho nejvnitřnější místnosti byla truhla smlouvy.

PŘÍBĚH 38

Dvanáct zvědů

Deset z nich přináší jednu zprávu, ale zbývající dva jinou. Komu Izraelité uvěří?

PŘÍBĚH 39

Áronova hůl rozkvetla

Jak je možné, aby kus dřeva přes noc vykvetl a nesl plody?

PŘÍBĚH 40

Mojžíš udeřil do skály

Mojžíšovi se podařilo vyvést vodu, ale zároveň rozzlobil Jehovu.

PŘÍBĚH 41

Měděný had

Proč Bůh poslal jedovaté hady, aby uštkly Izraelity?

PŘÍBĚH 42

Oslice promluvila

Oslice vidí něco, co Balám nevidí.

PŘÍBĚH 43

Jozue se stává vůdcem

Proč Jozue nahrazuje Mojžíše, když ten má stále dostatek sil?

PŘÍBĚH 44

Raab ukryla zvědy

Jak Raab těm dvěma mužům pomohla a o co je požádala?

PŘÍBĚH 45

Přejití přes řeku Jordán

Kněží vkročí do Jordánu a stane se zázrak.

PŘÍBĚH 46

Zdi Jericha

Jak je možné, že zeď, na které visí červená šňůra, se nebortí?

PŘÍBĚH 47

Zloděj v Izraeli

Může jeden zlý člověk způsobit problémy celému národu?

PŘÍBĚH 48

Moudří Gibeoňané

Lstí přimějí Jozua a Izraelity, aby jim slíbili, že proti nim nebudou bojovat. Ti svůj slib dodrží.

PŘÍBĚH 49

Slunce se zastavilo

Jehova udělá pro Jozua něco, co neudělal nikdy předtím ani potom.

PŘÍBĚH 50

Dvě statečné ženy

Izraelské vojsko vede do bitvy Barak. Proč tedy sláva připadne Jael?

PŘÍBĚH 51

Rut a Noemi

Rut opouští domov, aby mohla zůstat s Noemi a sloužit Jehovovi.

PŘÍBĚH 52

Gideon a jeho 300 mužů

Toto malé vojsko tvořili muži, které Bůh vybral pomocí zvláštní zkoušky s vodou.

PŘÍBĚH 53

Jeftův slib

Tento slib se netýkal jenom Jefty, ale také jeho dcery.

PŘÍBĚH 54

Nejsilnější člověk

Jak se Delila dozvěděla, v čem se skrývá tajemství Samsonovy síly?

PŘÍBĚH 55

Malý chlapec slouží Bohu

Bůh říká Samuelovi, aby veleknězi Elimu předal nepříjemnou zprávu.

PŘÍBĚH 56

Saul – první izraelský král

Bůh si Saula nějdřív vybral, ale později ho zavrhl. Co se z toho učíme?

PŘÍBĚH 57

Bůh vybírá Davida

Bůh vidí v Davidovi něco, co Samuel nevidí. Co to je?

PŘÍBĚH 58

David a Goliat

David neměl proti Goliatovi jenom svůj prak, měl něco mnohem silnějšího.

PŘÍBĚH 59

Proč musel David uprchnout

Saul si Davida nejdřív oblíbil, ale pak na něj začal žárlit a chtěl ho zabít. Proč?

PŘÍBĚH 60

Abigail a David

Abigail o svém manželovi řekne, že je pošetilý. To mu zachrání život, ale jenom na chvíli.

PŘÍBĚH 61

David se stal králem

David svým jednáním ukazuje, že bude dobrým izraelským králem.

PŘÍBĚH 62

Těžkosti v Davidově domě

Vážná chyba, které se David dopustí, přinese jemu i jeho rodině velké problémy.

PŘÍBĚH 63

Moudrý král Šalomoun

Opravdu chtěl rozseknout dítě na dvě poloviny?

PŘÍBĚH 64

Šalomoun staví chrám

I když je Šalomoun velmi moudrý, nechá se přemluvit k nerozumnému a nesprávnému jednání.

PŘÍBĚH 65

Království je rozděleno

Jeroboam začíná vládnout a hned vede lidi k tomu, aby porušovali Boží zákon.

PŘÍBĚH 66

Zlá královna Jezábel

Vždycky musí dostat to, co chce.

PŘÍBĚH 67

Jehošafat spoléhal na Jehovu

Je rozumné, aby neozbrojení zpěváci pochodovali do bitvy před vojskem?

PŘÍBĚH 68

Dva chlapci, kteří opět ožili

Je možné, aby mrtvý člověk ožil? V minulosti se to už stalo!

PŘÍBĚH 69

Holčička pomohla mocnému muži

Měla odvahu promluvit a díky tomu se stal zázrak.

PŘÍBĚH 70

Jonáš a velká ryba

Jonáš se naučil něco důležitého o poslušnosti.

PŘÍBĚH 71

Bůh slibuje ráj

První ráj byl malý. Tento bude po celé zemi.

PŘÍBĚH 72

Bůh pomáhá králi Ezekjášovi

Anděl zabíjí během jediné noci 185 000 asyrských vojáků.

PŘÍBĚH 73

Poslední dobrý král Izraele

Už jako mladík Josijáš udělal něco odvážného.

PŘÍBĚH 74

Nebojácný muž

Jeremjáš si myslel, že je na proroka příliš mladý. Bůh to ale viděl jinak.

PŘÍBĚH 75

Čtyři chlapci v Babylóně

I když už nejsou se svými rodiči, vedou si dobře.

PŘÍBĚH 76

Jeruzalém je zničen

Proč Bůh dovolil, aby Babyloňané, nepřátelé Izraelitů, zničili Jeruzalém?

PŘÍBĚH 77

Nepoklonili se

Zachrání Bůh tyto tři věrné muže z ohnivé pece?

PŘÍBĚH 78

Písmo na stěně

Prorok Daniel odhaluje význam čtyř tajemných slov.

PŘÍBĚH 79

Daniel ve lví jámě

Daniel byl odsouzen k trestu smrti. Mohl se tomu nějak vyhnout?

PŘÍBĚH 80

Boží lid odchází z Babylóna

Perský král Kýros dobytím Babylóna jedno proroctví splnil. Teď plní další.

PŘÍBĚH 81

Důvěra v Boží pomoc

Izraelité se rozhodnou poslouchat Boha spíš než lidi. Pomůže jim Bůh?

PŘÍBĚH 82

Mordekai a Ester

Královna Vašti byla krásná. Přesto král Ahasverus místo ní udělal královnou Ester. Proč?

PŘÍBĚH 83

Jeruzalémské hradby

Izraelité, kteří opravují hradby, musí být dnem i nocí připravení použít své zbraně.

PŘÍBĚH 84

Anděl přichází za Marií

Má pro Marii zprávu od Boha: Narodí se jí syn, který bude králem navždy.

PŘÍBĚH 85

Ježíšovo narození v chlévě

Proč se budoucí král narodil tam, kde lidé mají zvířata

PŘÍBĚH 86

Hvězda vede muže

Kdo dovedl astrology k Ježíšovi? Odpověď tě možná překvapí.

PŘÍBĚH 87

Mladý Ježíš v chrámu

Je v něm něco, co překvapuje i starší muže, kteří vyučují v chrámu.

PŘÍBĚH 88

Jan pokřtil Ježíše

Jan křtil hříšníky, ale Ježíš nikdy nezhřešil. Proč ho Jan pokřtil?

PŘÍBĚH 89

Ježíš očišťuje chrám

Ježíš svou lásku projeví tak, že se rozzlobí.

PŘÍBĚH 90

Žena u studny

Jak to, že díky vodě, kterou jí Ježíš nabízí, už nikdy nebude mít žízeň?

PŘÍBĚH 91

Ježíš vyučuje na hoře

Naslouchej moudrým slovům, která pronesl během kázání na hoře.

PŘÍBĚH 92

Ježíš křísil mrtvé

Díky síle od Boha stačilo Ježíšovi říct jediné slovo, a Jairova dcera ožila.

PŘÍBĚH 93

Ježíš nasytil mnoho lidí

Co důležitého Ježíš ukázal tím, že zázračně nasytil tisíce lidí?

PŘÍBĚH 94

Ježíš má rád malé děti

Ježíš svým apoštolům ukazuje, že se toho od malých dětí můžou hodně naučit.

PŘÍBĚH 95

Jak Ježíš vyučoval

Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi je hezký příklad toho, jak Ježíš vyučoval.

PŘÍBĚH 96

Ježíš uzdravoval nemocné

Čeho Ježíš dosáhl díky všem těm zázrakům, které prováděl?

PŘÍBĚH 97

Ježíš přijíždí jako král

Vítá ho velký zástup, ale ne každý z toho má radost.

PŘÍBĚH 98

Na Olivové hoře

Ježíš říká čtyřem apoštolům o věcech, které se dějí v dnešní době.

PŘÍBĚH 99

V jedné horní místnosti

Proč Ježíš říká učedníkům, aby Pánovu večeři pořádali každý rok?

PŘÍBĚH 100

Ježíš v zahradě

Proč Jidáš zradil Ježíše polibkem?

PŘÍBĚH 101

Ježíšova smrt

Když umíral na kůlu, dal slib týkající se ráje.

PŘÍBĚH 102

Ježíš žije

Anděl odvalil kámen od Ježíšovy hrobky a vojáky čeká překvapení, když se podívají dovnitř.

PŘÍBĚH 103

V zamčené místnosti

Proč učedníci vzkříšeného Ježíše nepoznali?

PŘÍBĚH 104

Ježíš se vrací do nebe

Předtím než Ježíš vystoupí do nebe, dává učedníkům poslední příkaz.

PŘÍBĚH 105

Čekání v Jeruzalémě

Proč Ježíš o Letnicích vylil na učedníky svatého ducha?

PŘÍBĚH 106

Vysvobozeni z vězení

Židovští náboženští vůdci uvrhnou apoštoly do vězení, aby nemohli kázat. Bůh to tak ale nenechá.

PŘÍBĚH 107

Ukamenování Štěpána

Během své popravy říká Štěpán v modlitbě něco mimořádného.

PŘÍBĚH 108

Na cestě do Damašku

Oslepující světlo a hlas z nebe Saulovi změní život.

PŘÍBĚH 109

Petr přichází za Kornéliem

Považuje Bůh nějakou rasu nebo národ za nadřazenější než ostatní?

PŘÍBĚH 110

Timoteus – Pavlův nový pomocník

Timoteus opouští domov, aby se s Pavlem vydal na zajímavou kazatelskou cestu.

PŘÍBĚH 111

Chlapec, který usnul

Eutychos usnul během Pavlova prvního proslovu. Během toho druhého už ne. To, co se stalo mezitím, byl zázrak.

PŘÍBĚH 112

Ztroskotání na ostrově

Když už se zdá, že je všechno ztraceno, dostává Pavel od Boha zprávu plnou naděje.

PŘÍBĚH 113

Pavel v Římě

Díky čemu může Pavel dál sloužit jako apoštol, i když je uvězněný?

PŘÍBĚH 114

Konec špatnosti

Proč Bůh vysílá své vojsko vedené Ježíšem do armagedonské bitvy?

PŘÍBĚH 115

Nový ráj na zemi

Lidé kdysi žili v ráji na zemi a budou v něm žít znovu.

PŘÍBĚH 116

Jak můžeme žít věčně

Stačí, abychom jenom věděli o Jehovovi a Ježíši Kristu? Pokud ne, co dalšího je potřeba?

Otázky ke studiu Mojí knihy biblických příběhů

Otázky a biblické verše, které dětem pomáhají, aby z každého biblického příběhu měly co nejvíc.