Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 62

Těžkosti v Davidově domě

Těžkosti v Davidově domě

KDYŽ David začal vládnout v Jeruzalémě, Jehova způsobil, že Davidova armáda vítězila nad nepřáteli. Jehova kdysi slíbil, že dá Izraelitům kananejskou zemi. A Izraelité teď s Jehovovou pomocí tuto slíbenou zemi skutečně získali.

David byl dobrý vládce. Miloval Jehovu. Když dobyl Jeruzalém, nejdříve tam nechal přinést Jehovovu truhlu smlouvy. Také chtěl postavit chrám a tam truhlu smlouvy uložit.

Když byl ale David starší, udělal velkou chybu. David věděl, že je špatné vzít si něco, co patří někomu jinému. Ale jednou večer, když byl na střeše svého paláce, podíval se dolů a uviděl velmi krásnou ženu. Jmenovala se Bat-šeba Její manžel byl jedním z Davidových vojáků a jmenoval se Urijáš.

David zatoužil mít Bat-šebu sám pro sebe, a dal ji proto přivést do svého paláce. Její manžel byl v tu dobu ve válce. David se do Bat-šeby zamiloval. Za čas mu řekla, že se jim narodí děťátko. David nevěděl, co má dělat. Nakonec vzkázal veliteli svého vojska Joabovi, že má v bitvě postavit Urijáše do první řady, aby tam byl zabit. Když pak Urijáš zahynul, David si vzal Bat-šebu za manželku.

Jehova se na Davida velmi rozzlobil. Poslal k němu svého služebníka Natana, aby mu řekl, čím se David provinil. Na obrázku vidíš Natana, jak mluví s Davidem. David velmi litoval toho, co udělal, a proto ho Jehova nechal naživu. Ale řekl mu: ‚Protože ses dopustil takové špatnosti, budeš mít ve své rodině mnoho těžkostí.‘ A David měl skutečně velké problémy.

Nejprve zemřel syn Bat-šeby. Potom Davidův první syn Amnon znásilnil svou sestru Tamar. Absalom, jiný Davidův syn, se na Amnona rozzlobil a zabil ho. Později si Absalom získal obdiv mnoha lidí a sám sebe prohlásil za krále. Nakonec David ve válce proti Absalomovi zvítězil a Absalom byl zabit. Ano, David měl opravdu mnoho těžkostí.

V té době se Bat-šebě narodil další syn. Dali mu jméno Šalomoun. Když David zestárl a byl nemocný, jeho syn Adonijáš se chtěl stát králem. Ale David řekl knězi Cadokovi, aby olejem pomazal hlavu Šalomouna a aby tak ukázal, že králem se stane Šalomoun. Brzy nato David zemřel. Bylo mu 70 let a vládl 40 let. Izraelským králem se tedy stal Šalomoun.