Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 77

Nepoklonili se

Nepoklonili se

PAMATUJEŠ si na tyto tři mladé muže? Ano, jsou to Danielovi přátelé, kteří nechtěli jíst královské pochoutky, protože věděli, že to není správné. Babylóňané jim dali jména Šadrak, Mešak a Abednego. Ale podívej se na ten obrázek. Všichni se klaní před tou velikou sochou. Jen ti tři Hebrejci se nepoklonili. Přečteme si, proč to udělali.

Vzpomínáš si ještě na zákony, které Jehova napsal a kterým se říkalo Deset přikázání? První z nich bylo: ‚Nebudeš uctívat žádné jiné bohy kromě mne.‘ Tito mladí muži dodržovali tento zákon, i když to pro ně nebylo snadné.

Babylónský král Nebukadnecar svolal mnoho významných lidí a chtěl, aby vzdali čest té soše, kterou postavil. Řekl jim: ‚Až uslyšíte zvuk rohů, harf a jiných hudebních nástrojů, pokloníte se a budete uctívat tuto zlatou sochu. Kdo se nepokloní a nebude ji uctívat, bude ihned uvržen do rozpálené pece.‘

Když se Nebukadnecar dozvěděl, že se Šadrak, Mešak a Abednego nepoklonili, velmi se rozzlobil. Přikázal, aby k němu byli přivedeni. Dal jim ještě jednu příležitost, aby se poklonili. Ale oni se spoléhali na Jehovu, a proto Nebukadnecarovi řekli: ‚Náš Bůh, kterému sloužíme, nás může zachránit. Ale i kdyby nás nezachránil, my se tvé zlaté soše nepokloníme.‘

Když to Nebukadnecar slyšel, rozzlobil se ještě víc. Nedaleko odtamtud stála pec, a tak Nebukadnecar přikázal: ‚Rozpalte tu pec sedmkrát víc než předtím!‘ Potom nařídil, aby nejsilnější muži z jeho vojska svázali Šadraka, Mešaka a Abednega a aby je hodili do té pece. Pec byla tak rozpálená, že ti silní muži žárem zemřeli. Co se však stalo se Šadrakem, Mešakem a Abednegem?

Král se podíval do pece a strnul. Zeptal se: ‚Cožpak jsme do té pece nehodili tři svázané muže?‘

‚Hodili,‘ odpověděli sloužící.

‚Ale já vidím čtyři muže, jak se procházejí v ohni,‘ řekl. ‚Nejsou svázáni, a oheň jim neubližuje. A ten čtvrtý muž vypadá jako nějaký bůh.‘ Král šel blíž ke dveřím pece a zavolal: ‚Šadraku! Mešaku! Abednego! Sluhové Nejvyššího Boha! Pojďte ven!‘

Když ti tři mladíci vyšli z pece, všichni viděli, že se jim nic nestalo. Potom král řekl: ‚Ať je pochválen Bůh Šadraka, Mešaka a Abednega! On poslal svého anděla a zachránil je, protože se nechtěli poklonit a nechtěli uctívat žádného jiného boha, jenom svého vlastního!‘

Ti tři mladí muži byli věrní Jehovovi. A to je krásný příklad, který bychom měli napodobovat.