Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 81

Důvěra v Boží pomoc

Důvěra v Boží pomoc

MNOHO tisíc lidí se vydalo na dlouhou cestu z Babylóna do Jeruzaléma. Ale když tam přišli, byl Jeruzalém v troskách. Nikdo tam nežil. Izraelité museli všechno budovat znovu.

Nejdříve postavili oltář, aby mohli Jehovovi obětovat zvířata. O několik měsíců později začali stavět chrám. Ale nepřátelům, kteří bydleli v okolních zemích, se to nelíbilo. Proto chtěli Izraelity zastrašit, aby se stavbou přestali. Nakonec tito nepřátelé přiměli nového perského krále, aby vydal zákon, kterým byla stavba chrámu zakázána.

Čas plynul. Od chvíle, kdy se Izraelité vrátili z Babylóna, uběhlo už 17 let. Jehova tehdy poslal své proroky Agea a Zecharjáše, aby řekli lidu, že mají znovu začít stavět. Izraelité se spolehli na Boží pomoc, a tyto proroky poslechli. Začali znovu stavět, i když jim to zákon nepovoloval.

A tak k nim přišel perský úředník Tattenai a zeptal se, jakým právem stavějí chrám. Izraelité mu vyprávěli, že ještě v Babylóně jim král Kýros řekl: ‚Jděte do Jeruzaléma a znovu postavte chrám Jehovy, svého Boha.‘

Tattenai poslal do Babylóna dopis, v němž se ptal, zda Kýros, který v té době už nebyl naživu, skutečně něco takového řekl. Brzy přišla odpověď od nového perského krále. V dopise bylo uvedeno, že to Kýros skutečně prohlásil. A tak král Tattenaiovi napsal: ‚Ať Izraelité stavějí chrám svému Bohu. A přikazuji ti, abys jim pomáhal.‘ Asi za čtyři roky byl chrám hotov a Izraelité se velmi radovali.

Léta ubíhala. Chrám byl dokončen už téměř 48 let. Lidé v Jeruzalémě byli chudí, a město a Boží chrám nevypadaly příliš pěkně. Izraelita Ezra, který v té době žil v Babylóně, se dozvěděl, že je nutné Boží chrám opravit. Víš, co udělal?

Ezra šel k perskému králi Artaxerxovi. Artaxerxes byl dobrý král, a proto dal Ezrovi mnoho darů, aby je vzal s sebou do Jeruzaléma. Ezra potom požádal Izraelity v Babylóně, aby mu pomohli tyto dary odnést. Asi 6 000 lidí řeklo, že s ním do Jeruzaléma půjdou. Z Babylóna nesli mnoho stříbra, zlata a jiných cenných věcí.

Ezra se bál, že by je na cestě mohli přepadnout lupiči. Mohli by jim ukrást stříbro a zlato a pobít je. Svolal proto všechny lidi, jak to vidíš na obrázku, a pomodlil se k Jehovovi, aby je na jejich dlouhé cestě do Jeruzaléma chránil.

A Jehova je opravdu chránil. Po čtyřech měsících se v pořádku dostali do Jeruzaléma. Je z toho vidět, že Jehova může chránit své služebníky, kteří se spoléhají na jeho pomoc.