Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 72

Bůh pomáhá králi Ezekjášovi

Bůh pomáhá králi Ezekjášovi

VÍŠ, proč se ten muž modlí k Jehovovi? A proč před Jehovův oltář položil ty dopisy? Ten muž na obrázku se jmenuje Ezekjáš. Je to král dvou jižních kmenů Izraele. A má velké starosti. Proč?

Protože deset severních izraelských kmenů už bylo zničeno asyrskými vojsky. Jehova to připustil, protože obyvatelé severního království byli velmi špatní. Asyřané ale přišli bojovat také proti dvoukmennému království.

Asyrský král poslal králi Ezekjášovi dopisy a Ezekjáš je rozložil před Bohem. V těch dopisech se asyrský král vysmíval Jehovovi a říkal Ezekjášovi, aby se vzdal. Proto se Ezekjáš modlil: ‚Ó Jehovo, zachraň nás před asyrským králem. Potom všechny národy poznají, že ty jediný jsi Bůh.‘ Co myslíš, vyslyšel Jehova Ezekjášovu prosbu?

Ezekjáš byl dobrý král. Nejednal tak jako ničemní králové desetikmenného království Izraele, ani jako jeho otec Achaz. Poslušně se řídil všemi Jehovovými zákony. Jakmile Ezekjáš dokončil modlitbu, dostal od proroka Izajáše zprávu od Jehovy. ‚Asyrský král do Jeruzaléma nevstoupí. Žádný z jeho vojáků se k Jeruzalému ani nepřiblíží. Nikdo z nich nevystřelí na město ani jediný šíp.‘

Podívej se na obrázek na této straně. Víš, kdo jsou všichni ti mrtví vojáci? Jsou to Asyřané. Jehova poslal svého anděla, a tento anděl za jedinou noc usmrtil 185 000 asyrských vojáků. Proto asyrský král odtáhl a vrátil se domů.

Dvoukmenné království tak bylo zachráněno a lidé zase nějaký čas žili v míru. Ale když král Ezekjáš zemřel, stal se králem jeho syn Manasse. Manasse a jeho syn Amon, který vládl po něm, byli velmi špatní králové. Proto se v zemi opět rozmohla zločinnost a násilí. Krále Amona nakonec zabili jeho vlastní sluhové. Králem nad dvoukmenným královstvím se stal jeho syn Josijáš.