Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 35

Jehova dává své zákony

Jehova dává své zákony

ASI za dva měsíce po odchodu z Egypta došli Izraelité k hoře Sinaj, které se také říká Oreb. Právě na tom místě Jehova kdysi mluvil k Mojžíšovi z hořícího keře. Na nějaký čas se zde lid utábořil.

Lidé čekali dole a Mojžíš vystoupil na horu. Tam na vrcholu hory Jehova Mojžíšovi řekl, že si přeje, aby ho Izraelité poslouchali a aby se stali jeho zvláštním lidem. Když Mojžíš sestoupil z hory, oznámil Izraelitům, co Jehova řekl. A lidé odpověděli, že budou Jehovu poslouchat, protože chtějí být jeho lidem.

Nyní Jehova způsobil něco zvláštního. Z vrcholu hory začal vystupovat kouř a ozývalo se silné hřmění. Potom Jehova promluvil k lidu: ‚Já jsem Jehova, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta.‘ Dal jim také příkaz: ‚Nebudeš uctívat jiné bohy kromě mne.‘

Bůh dal Izraelitům ještě devět dalších přikázání neboli zákonů. Lidé měli velký strach. Říkali Mojžíšovi: ‚Mluv s námi ty, protože se bojíme, že bychom zemřeli, kdyby s námi mluvil Bůh.‘

Později Jehova řekl Mojžíšovi: ‚Vystup ke mně na horu. Dám ti dva ploché kameny, na které jsem napsal zákony, a chci, aby tyto zákony lid dodržoval.‘ Mojžíš tedy znovu vystoupil na horu a zůstal tam 40 dní a 40 nocí.

Bůh připravil pro svůj lid velmi mnoho zákonů, které Mojžíš zapsal. Dal také Mojžíšovi ty dva ploché kameny, na které sám napsal deset zákonů, jež oznámil všemu lidu. Říká se jim Deset přikázání.

Byly to velmi důležité zákony. Ale stejně důležité byly i další zákony, které Bůh dal Izraelitům. Jeden z těchto zákonů zní: ‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, svým celým srdcem, svou celou myslí, svou celou duší a svou celou silou.‘ A v jiném je řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘ Boží Syn, Ježíš Kristus, řekl, že to jsou dva největší zákony, které Jehova dal svému izraelskému lidu. Později se o Božím Synovi a o tom, co učil, dozvíme ještě mnohem víc.