Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 61

David se stal králem

David se stal králem

SAUL se opět rozhodl, že Davida dopadne. Vzal s sebou 3 000 svých nejlepších vojáků a vydal se ho hledat. Když se o tom David doslechl, poslal zvědy, aby zjistili, kde se Saul a jeho muži utábořili na noc. Potom se David zeptal dvou ze svých mužů: ‚Kdo z vás se mnou půjde do Saulova tábora?‘

‚Já půjdu,‘ odpověděl Abišai. Abišai byl syn Davidovy sestry Ceruji. Když Saul a jeho muži usnuli, David a Abišai se tiše vplížili do tábora. Vzali Saulovo kopí a jeho džbán na vodu, který ležel těsně u Saulovy hlavy. Nikdo je neviděl ani neslyšel, protože všichni tvrdě spali.

Teď se podívej na obrázek. David a Abišai jsou už pryč z tábora, v bezpečí na vrcholku kopce. David volá dolů na velitele izraelského vojska: ‚Abnere, proč nechráníš svého pána, krále? Podívej se, kde je jeho kopí a jeho džbán na vodu?‘

Saul se probudil. Poznal Davidův hlas a zavolal: ‚To jsi ty, Davide?‘ Vidíš Saula a Abnera dole na obrázku?

‚Ano, můj pane, králi,‘ odpověděl David. Potom se Saula zeptal: ‚Proč mě stále pronásleduješ? Co špatného jsem udělal? Tady je tvé kopí, králi. Ať si pro něj někdo z tvých mužů přijde.‘

‚Jednal jsem špatně,‘ přiznal Saul. ‚Bylo to ode mě nerozumné.‘ Nato David odešel a Saul se vrátil domů. Ale David si řekl: ‚Jednoho dne mě Saul určitě zabije. Měl bych utéct do země Filištínů.‘ A David to skutečně udělal. Podařilo se mu Filištíny přelstít, takže uvěřili, že je na jejich straně.

Za nějaký čas se Filištíni vydali do boje proti Izraeli. V bitvě byl zabit Saul i Jonatan. David byl velmi smutný a složil krásnou píseň, v níž zpíval: ‚Je mi bez tebe tak smutno, můj bratře Jonatane! Byl jsi mi velmi drahý.‘

Potom se David vrátil do izraelské země a usadil se ve městě Hebron. Muži, kteří vybrali za krále Saulova syna Iš-bošeta, začali válčit proti mužům, kteří chtěli, aby králem byl David. Nakonec však Davidovi muži zvítězili. Když se David stal králem, bylo mu 30 let. Sedm a půl roku panoval v Hebronu. Tři z jeho synů, kteří se mu tam narodili, se jmenovali Amnon, Absalom a Adonijáš.

Přišel čas, kdy se David se svými muži vypravil, aby dobyl krásné město, které se jmenovalo Jeruzalém. Joab, jiný syn Davidovy sestry Ceruji, se ujal v tomto boji vedení. David ho proto odměnil tím, že ho jmenoval velitelem izraelského vojska. Potom David začal vládnout v Jeruzalémě.