Přejít k článku

Přejít na obsah

DÍL 3

Od vysvobození z Egypta až k prvnímu izraelskému králi

Od vysvobození z Egypta až k prvnímu izraelskému králi

Mojžíš osvobodil Izraelity z egyptského otroctví a vedl je k hoře Sinaj, kde jim Bůh dal své zákony. Později Mojžíš vyslal 12 mužů, aby prozkoumali kananejskou zemi. Ale 10 z nich se vrátilo se špatnou zprávou. Kvůli nim lidé chtěli jít zpátky do Egypta. Izraelité měli malou víru, a proto je Bůh potrestal tím, že je nechal 40 let putovat pustinou.

Nakonec byl vybrán Jozue, aby Izraelity přivedl do kananejské země. Jehova chtěl, aby dobyli tuto zemi, a proto v jejich prospěch dělal zázraky. Způsobil, že přestala téct voda v řece Jordánu, že se zřítily zdi Jericha a že se na celý den zastavilo slunce. Po šesti letech byla kananejská země dobyta.

Od doby Jozua vládli v Izraeli 356 let soudci. Seznámíme se s mnoha z nich, například s Barakem, Gideonem, Jeftou, Samsonem a Samuelem. Dozvíme se také něco o ženách. Poznáme Raab, Deboru, Jael, Rut, Noemi a Delilu. Ve TŘETÍM díle jsou zahrnuty události, které se staly během 396 let.

 

V TÉTO ČÁSTI

PŘÍBĚH 34

Nový pokrm

Tento zvláštní pokrm od Boha začíná padat z nebe.

PŘÍBĚH 35

Jehova dává své zákony

Které dva zákony jsou větší než Deset přikázání?

PŘÍBĚH 36

Zlaté tele

Proč lidé chtějí uctívat sochu vytvořenou z roztavených náušnic?

PŘÍBĚH 37

Stan pro uctívání

V jeho nejvnitřnější místnosti byla truhla smlouvy.

PŘÍBĚH 38

Dvanáct zvědů

Deset z nich přináší jednu zprávu, ale zbývající dva jinou. Komu Izraelité uvěří?

PŘÍBĚH 39

Áronova hůl rozkvetla

Jak je možné, aby kus dřeva přes noc vykvetl a nesl plody?

PŘÍBĚH 40

Mojžíš udeřil do skály

Mojžíšovi se podařilo vyvést vodu, ale zároveň rozzlobil Jehovu.

PŘÍBĚH 41

Měděný had

Proč Bůh poslal jedovaté hady, aby uštkly Izraelity?

PŘÍBĚH 42

Oslice promluvila

Oslice vidí něco, co Balám nevidí.

PŘÍBĚH 43

Jozue se stává vůdcem

Proč Jozue nahrazuje Mojžíše, když ten má stále dostatek sil?

PŘÍBĚH 44

Raab ukryla zvědy

Jak Raab těm dvěma mužům pomohla a o co je požádala?

PŘÍBĚH 45

Přejití přes řeku Jordán

Kněží vkročí do Jordánu a stane se zázrak.

PŘÍBĚH 46

Zdi Jericha

Jak je možné, že zeď, na které visí červená šňůra, se nebortí?

PŘÍBĚH 47

Zloděj v Izraeli

Může jeden zlý člověk způsobit problémy celému národu?

PŘÍBĚH 48

Moudří Gibeoňané

Lstí přimějí Jozua a Izraelity, aby jim slíbili, že proti nim nebudou bojovat. Ti svůj slib dodrží.

PŘÍBĚH 49

Slunce se zastavilo

Jehova udělá pro Jozua něco, co neudělal nikdy předtím ani potom.

PŘÍBĚH 50

Dvě statečné ženy

Izraelské vojsko vede do bitvy Barak. Proč tedy sláva připadne Jael?

PŘÍBĚH 51

Rut a Noemi

Rut opouští domov, aby mohla zůstat s Noemi a sloužit Jehovovi.

PŘÍBĚH 52

Gideon a jeho 300 mužů

Toto malé vojsko tvořili muži, které Bůh vybral pomocí zvláštní zkoušky s vodou.

PŘÍBĚH 53

Jeftův slib

Tento slib se netýkal jenom Jefty, ale také jeho dcery.

PŘÍBĚH 54

Nejsilnější člověk

Jak se Delila dozvěděla, v čem se skrývá tajemství Samsonovy síly?

PŘÍBĚH 55

Malý chlapec slouží Bohu

Bůh říká Samuelovi, aby veleknězi Elimu předal nepříjemnou zprávu.